Skip to content

Schuldhulpverlening

Door William - 18 juni 2008 - Nieuws

Naar aanleiding van agendapunt van de Drechtraad nr. 8. Begroting Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2009
De Drechtraad in vergadering bijeen d.d. 18 juni 2008
Onderwerp: schuldhulpverlening

De Drechtraad, 

Gehoord hebbende de beraadslaging, 

Constaterende, 


  • dat een groot aantal aanvragen voor schuldhulpverlening wordt afgewezen, omdat aanvragers niet aan de verscherpte voorwaarden kunnen voldoen;
    Overwegende, 

  • dat hierdoor juist de moeilijke doelgroep getroffen wordt;

  • dat deze mensen er doorgaans niet in slagen op eigen kracht uit hun schulden te komen en er binnen de Drechtsteden geen andere instellingen zijn die hulp bieden in deze situatie;
    Verzoekt het Drechtstedenbestuur

  • met een voorstel te komen om de dienstverlening op het gebied van schuldhulpverlening zodanig uit te breiden dat meer mensen, met name uit de moeilijke doelgroep, kunnen worden toegelaten tot een traject en betere begeleiding krijgen;
-hiervoor extra middelen te reserveren in de begroting voor 2009

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting

We signaleerden dat het een groot aantal mensen met schulden niet lukt om in een schuldhulpverleningstraject te komen (bron: wijkoverleggen, stichting Leergeld).
Dit vormde aanleiding om bij SDD langs te gaan.

Daar hoorden we dat:

  1. een groot aantal aanvragen niet in behandeling wordt genomen omdat mensen niet in staat zijn om de juiste informatie aan te leveren. vroeger werd vanuit de SD hulp geboden bij het invullen van het formulier, nu gebeurt dat niet meer (formatieproblemen). Als het formulier niet goed is ingevuld, krijgen mensen de spullen teruggestuurd met een briefje erbij dat ze voor hulp bij bv de sociale raadslieden terecht kunnen.
  2. aanvragen die wel in behandeling worden genomen worden getoetst op:
(a) is iemand in staat om 3 jaar lang afspraken na te komen
en (b) is het traject haalbaar, dwz in hoeverre schuldeisers bereid kunnen worden gevonden mee te werken.

Hierop is de SD de laatste jaren strenger geworden om te voorkomen dat er teveel mensen tijdens het traject afvallen [hoe strenger je aan de poort bent, des te hoger het percentage geslaagde trajecten]. 
Mensen met boete/fraudeschulden, mensen die eerder een traject volgden maar afvielen omdat ze nieuwe schulden maakten, mensen met een recent verslavingsverleden komen er (vrijwel) niet in. Maar ook jongeren die onderwijs volgen komen niet in aanmerking (omdat ze niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt). Ook mensen met schulden die ze aan zichzelf te wijten hebben (bv mobiele telefoonschulden) vallen snel af. Kortom: met name de moeilijk doelgroep wordt getroffen.

Mensen krijgen wel een budgetcursus aangeboden, maar individuele budgetbegeleiding/budgetbeheer is er alleen voor mensen die in een traject zijn toegelaten. Mensen die niet in een traject komen, kunnen ook elders nergens terecht. Een wettelijk schuldsaneringstraject (SDD doet alleen aan vrijwillige trajecten) is nog strenger. Vroeger schijnt binnen de verslavingszorg nog wel aan budgetbeheer te zijn gedaan, maar dat is nu ook niet meer. We snappen dat deze mensen moeilijke gevallen zijn, maar goed, iemand moet ze toch helpen. Denk aan de kinderen in zo’n gezin. Zorg voor budgetbegeleiding voor deze groep].

Oplossingsrichting waar we op aan willen sturen:
Als geïnvesteerd wordt in intensievere begeleiding kunnen meer mensen in een traject worden toegelaten. Daarbij kan gedacht worden aan extra begeleiding gedurende het traject, maar ook (of misschien júist) aan ‘voor-de-poort’-begeleiding. Al is het maar hulp bij het invullen van de formulieren.

De SDD is bezig met voorstellen voor uitbreiding van de dienstverlening, waaronder een nieuw soort stabilisatietraject, speciaal bedoeld voor mensen die nog niet aan de voorwaarden kunnen voldoen. In dit voortraject worden zij individueel begeleid (budgetbeheer) en wordt toegewerkt naar het ‘echte’ traject (waarin afspraken worden gemaakt met schuldeisers en dat eindigt in kwijtschelding). Zij hopen deze voorstellen in de bestuurscommissie van juli aan het Drechtstedenbestuur voor te leggen.
Hoeveel dit alles extra gaat kosten is nog niet bekend. Wel schijnt het zo te zijn dat iedere gemeente voor de komende jaren extra gelden vanuit het Rijk heeft ontvangen. De nieuwe voorstellen zouden binnen dit extra budget mogelijk moeten zijn.

Volgens de SDD is al binnen de Drechtsteden afgesproken dat deze, niet geoormerkte, gelden, gereserveerd worden en dat de SDD in de loop van 2008 met een nader voorstel zou komen over de eventuele besteding van deze extra gelden.

Gerelateerde berichten

Wellicht zijn onderstaande berichten ook interessant.