Skip to content

CDA Dordrecht nieuwsbrief 17 oktober

Door William - 19 oktober 2010 - Nieuws

Nieuwsbrief CDA Dordrecht

Dordrecht, 17 oktober 2010

Beste leden van het CDA in Dordrecht,

Met de benoeming van het nieuwe kabinet is een einde gekomen aan een onrustige, spannende periode binnen het CDA. We hebben in juni sterk verloren, maar uiteindelijk hebben we met een boeiend congres op 2 oktober kunnen laten zien dat ondanks de grote meningsverschillen de eensgezindheid met betrekking tot de unieke waarde van de Christen- Democratie groot is. Dat versterkt het gevoel dat het belangrijk is om inzet te blijven tonen voor het CDA. Dat heb ik jarenlang in het bestuur gedaan. Na bijna zes jaar neem ik echter afscheid als voorzitter. Het werkt verfrissend als anderen weer met andere ideeën en een andere stijl het bestuurswerk voort zetten. De positie van voorzitter is een mooie positie,onder andere vanwege de warme contacten die met zo’n voorzitterschap gepaard gaan. Vrijwilligerswerk is helaas niet altijd vanzelfsprekend; drukte met werk, gezin en andere verantwoordelijkheden maken het soms moeilijk om het bestuurswerk goed te doen. Soms ook was het een kunst om bestuursvacatures structureel in te kunnen vullen. We kunnen ons als bestuur gelukkig prijzen dat we al lange tijd een sterke fractie in de Raad en een sterke wethouder in het College hebben. Een enthousiast nieuw bestuur maakt het voor mij nu goed te doen om de voorzittershamer over te kunnen dragen. En hoewel mijn aandacht voor het CDA zal blijven, neem ik graag op 1 november (zie hier onder) van u persoonlijk afscheid.

Joost Oostlander.

We kunnen ons nu weer volop richten op het lokale werk! Deze nieuwsbrief geeft een update van de belangrijkste zaken die spelen binnen de afdeling.

ALV 1 november 2010
Zoals reeds eerder aangekondigd wordt de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering gehouden op maandag 1 november 2010. De avond zal bestaan uit drie delen: een huishoudelijk deel, een deel gewijd aan de voorbereiding op de verkiezingen voor de Provinciale Staten van woensdag 2 maart 2011 en een deel waarin het werk van de nieuwe fractie en de wethouder centraal staat. U bent van harte uitgenodigd om aan deze ALV deel te nemen. Vanaf 19.45 uur bent u welkom aan in de Pauluskerk aan de Albertine Agnesstraat 2 te Krispijn. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening en welkom
2. Bestuurszaken
• Verkiezing nieuwe bestuursleden: Ellen Allewijn en Christiaan Merkuur
Toelichting: Ellen is waarnemend bestuurssecretaris, Christiaan is waarnemend campagneleider.
• Afscheid vertrekkende bestuursleden: Pauline Beernink en Taco Warmels
• Verkiezing nieuwe voorzitter: Jean Wiertz
Toelichting: het bestuur draagt Jean Wiertz voor als voorzitter voor de CDA afdeling Dordrecht. Uit de afdeling zijn geen andere kandidaten voorgedragen. Bezwaren tegen de benoeming dienen uiterlijk vrijdag 29 oktober bij de secretaris ingediend te worden.
• Afscheid vertrekkende voorzitter: Joost Oostlander
• Decharge van de penningmeester
3. Provinciale Staten
• Verkiezingsprogramma Provinciale Staten: goedkeuring en amendering
Toelichting: amendementen op het verkiezingsprogramma kunnen tot uiterlijk vrijdag 29 oktober bij de secretaris ingediend worden.
• Kandidatenlijst Provinciale Staten: goedkeuring en amendering
4. Pauze
5. Fractie en Wethouder
• Terugblik fractie op eerste half jaar
• Presentatie van bezuinigingsplannen door wethouder Dion van Steensel
Toelichting: ter voorbereiding is het interessant om de via www.begrotingswijzer.nl zelf uw prioriteiten en bezuinigingsvoorstellen in de Dordtse begroting aan te geven. U krijgt hiermee een helder beeld van de keuzes die gemaakt dienen te worden.
• Discussie
6. Sluiting
7. Borrel

Geboorte
Op 8 oktober heeft onze wethouder een vierde zoon gekregen: Ruben. We zijn blij te horen dat het met moeder en zoon goed gaat en feliciteren Dion van harte!

Regio bijeenkomst met Wim van de Camp en Liesbeth Spies
Op 6 december organiseert het bestuur een werkbezoek van Europarlementariër Wim van de Camp en lijsttrekker Liesbeth Spies van het CDA Zuid Holland aan de Drechtsteden. Aan het programma wordt nog hard gewerkt. Ondernemerschap en Water vormen de kernbegrippen van dit bezoek wat deels in de middag en deels in de avond plaats zal vinden. Uiteraard zijn leden van harte welkom om (een deel) van dit evenement bij te wonen.

Ledenprofielen
Het is al weer een aantal jaar geleden dat er een inventarisatie is gemaakt onder het ledenbestand. Aan het begin van een nieuwe bestuursperiode, met Gemeenteraadsverkiezingen en Tweede Kamer verkiezingen achter de rug wil het bestuur graag haar kennis van de leden actualiseren. Alle leden zullen daarom dit najaar een korte vragenlijst ontvangen. Op basis van deze vragenlijst verwacht het bestuur u gerichter te kunnen benaderen in het kader van bepaalde thema’s.

Nieuwjaarsbijeenkomst 10 januari 2011
Noteert u alvast de datum van de Nieuwjaarsbijeenkomst: maandag 10 januari 2011. De locatie wordt later bekend gemaakt.

Gerelateerde berichten

Wellicht zijn onderstaande berichten ook interessant.