Skip to content

Begrotingsdebat Motie 1 (verworpen)

Door William - 11 november 2010 - Nieuws

Deze motie is verworpen omdat alleen CDA en VVD voor stemden

De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 9 en 10 november 2010 ter bespreking van de programmabegroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014,

Constaterende dat:
• Het voornemen is aangekondigd het gemeentelijk subsidiebeleid te herijken,

Overwegende dat:
• Meerdere op vrijwilligers draaiende verenigingen en stichtingen met een groot maatschappelijk belang (zoals ondermeer de ouderenbonden, speeltuinverenigingen en de scouting) een waardevolle functie in de stad hebben,
• Deze instellingen vaak een relatief kleine subsidie nodig hebben om te kunnen bestaan,

Spreekt uit dat:
• Het ongewenst is dat zulke instellingen door het korten van subsidie in hun voortbestaan bedreigd zouden worden,
• De onrust die hierover bestaat getemperd dient te worden,

Roept het college op om:
• Op zodanig wijze invulling te geven aan de herijking van het subsidiebeleid dat deze instellingen zo veel mogelijk ontzien worden in de korting op hun subsidie,

En gaat over tot de orde van de dag.

De fractie van het CDA

Gerelateerde berichten

Wellicht zijn onderstaande berichten ook interessant.