Skip to content

Inbreng CDA Dordrecht tijdens definitieve begrotingsdebat (volledige versie)

Door William - 9 november 2010 - Nieuws

Uitgesproken op 9 november door CDA Fractievoorzitter Wim van der Kruijff tijdens het debat over de Dordtse begroting:

Voorzitter,

Afgelopen zaterdag is het CDA de straat op geweest in de binnenstad en in Stadspolders. We hebben onze opvattingen getoetst waar minder en waar meer geld aan uit te geven. Gevraagd welke ideeën de mensen zelf hebben. Wat stoppen of minderen. En waar een tandje bij zetten.

Dat leverde een bonte verzameling op, met daarin een herkenbaar patroon.
o Minder ambtenaren.
Ja dat klinkt makkelijk, maar welke activiteiten wilt u dan stoppen?
Stilte. “Ik bedoel minder bazen met grote salarissen”. En geen snoepreisjes.
o En stop geld te schuiven naar van die dure cultuurclubjes. Die bezig zijn met wat maar een paar mensen interesseert.
o Ontzie de zorg.
o En doe alstublieft wat extra’s aan de overlast. En voor ouderen en werklozen.
o Die jonge gassies moeten aan het werk. Dan kunnen ze een vak leren. Handen uit de mouwen is goed. Scheelt ook een uitkering.
o En blijf die drempels niet steeds vervangen, opbouwen, weghalen, opbouwen, …
o Gratis openbaar vervoer? Tsja, voor veel ouderen een uitkomst. Maar niet iedereen heeft dat nodig. Een vaste eigenbijdrage per jaar kan best…
o Buren willen elkaar best meer helpen. Maar hoe krijg je dat georganiseerd…
o Samen met de buren het plantsoen voor de deur onderhouden, kan ook best. Hebben we eigenlijk liever dan verminderd groenonderhoud.
o Integratie? Daar zijn de mensen zelf verantwoordelijk voor. Als je de taal leert en meedoet gaat dat bijna vanzelf…
o En al die advies en belangenbehartiging platforms…schaf die maar af.
Gedachtekronkel: misschien een ombudsman waar je naar toe kunt voor het geval je vast loopt. Veel overzichtelijker en goedkoper.

Voorzitter, wat is nu het herkenbare patroon?
o Ze geen geld willen zien gaan naar onduidelijk doel. Geen gepamper willen zien van wie niet wil.
o Een stevige aanpak van ontoelaatbaar gedrag.
o Zorg voor wie hulp nodig heeft.
o En bereidheid zelf een bijdrage te leveren. Al wordt erkend dat dat niet vanzelf gebeurt.

Goed, om in ons achterhoofd te houden, dat dit is wat onder de mensen leeft…

Naast onze eigen check met achterban en bewoners heeft natuurlijk ook de begrotingswijzer het één en ander aan inzicht opgeleverd.
o Veel steun voor bijstellingen op terrein van integratie, cultuur, internationale samenwerking, re-integratie, schoolgebouwen.
o Maatregelen voor minder overlast, leefbaarheid (m.n. vogelbuurt) en cameratoezicht worden het meest nadrukkelijk gesteund
o Weinig draagvlak voor maatregelen met betrekking tot verhoging parkeeropbrengsten, eigen bijdrage voor mensen met een beperking, korten op de opvoedingsondersteuning, bibliotheken, evenementen, schone en verzorgde stad.
o Daarnaast blijkt er nauwelijks steun voor intensivering op ambitieus erfgoedcentrum (verhuizing statenschool) en invoering van de Drechtstedenpas en wordt aandacht gevraagd voor parkeerregime sportboulevard.

Voorzitter,
Als je keuzes moet maken, is iets NIET kiezen het moeilijkst. En bezuinigen is feitelijk ‘iets niet kiezen’. Dan moet je kleur bekennen. Een aantal mensen teleurstellen…

Het CDA is helder.
o Wij steunen de plannen om extra in te zetten op een leefbare en veilige stad, een prettige buurt om in te wonen.
o Wij steunen de plannen, omdat mensen aangespoord worden eigen verantwoordelijkheid te nemen. Zowel in de zorg, het onderwijs als het bedrijfsleven. Ruimte biedend, de goede kant op helpend, uitnodigend tot samenwerking. Zorg dragend voor wie niet kan. Streng voor wie niet wil.
o Wij steunen de plannen om extra in te zetten op duurzaamheid. Met verantwoorde consequenties voor ons nageslacht. Zowel op gebied van milieu als financiën geen potverteren.
o Wij steunen de plannen waarbij de gemeentelijke overheid een voorbeeldrol wil hebben. Het voortouw nemend in samenwerking vanuit gelijkwaardigheid en een integere, betrouwbare opstelling. En met lef en duidelijkheid om knopen door te hakken.

Ook zelf hebben we nog wel wat aanvullende ideeën,wellicht symbolisch, maar ook dat heeft zijn functie:
o Onze eigen raadsondersteuning door de griffie kan wel een stukje minder. Het CDA vindt al jaren dat we moeten stoppen met alle acties om de raad als collectief in de markt te zetten. Partijen moeten met eigen stijl en middelen zelf aan de bak en juist de onderlinge verschillen duidelijk maken.
o Een begroting in veelkleurendruk kan en mag soberder. Dat geldt ook voor de alternatieve begroting overigens. Straal uit wat je voorstelt.
o Moet Dordt in het Kort nog wel stadsbreed verspreid worden?. Is dat nog van deze tijd? Bijna iedereen gebruikt internet. En we communiceren al volop via de huis-aan-huis-bladen. Misschien alleen op aanvraag nog doen? En bij de bibliotheken neerleggen.

Op twee punten merken in de raad en in de stad meningsverschil over waar het met minder toe kan.
o Het CDA vindt dat we moeten bezuinigen op kunst en cultuur.
Stoppen met activiteiten met weinig bereik en/of waardering als het verborgen museum, het CBK en kunst in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld zoiets als het schedelbushokje op het Leerpark en de aan elkaar gelaste wasbakken tegenover de C&A, waar je niet eens je fiets tegen aan mag zetten. Doe gewoon een mooie boom en een bankje.
We zijn heus niet tegen alles. Wij willen graag doorzetten op Hofkwartier, Stadsarchief, Energiehuis, Bioscoop, aansprekende festivals, tentoonstellingen, concerten en museum. Daar spraken we vorig jaar onze steun voor uit, en dat heeft nog steeds onze waardering. Overigens: hoe staat het met het naar Dordrecht halen van die bioscoop. Het CDA verwacht nieuws nu het college zich verplicht een doorbraak in deze te forceren.

Het CDA vindt dat we integratie anders moeten aanpakken.
Een heel aantal van de doelgroepen clubs heeft jarenlang een nuttige functie gehad en goed werk gedaan. Niets ten nadele daarvan. Onze waardering daarvoor. Maar nu zijn we in een volgende fase aangeland. Van de DIA horen we al jaren niets meer. Is ook niet meer nodig. Nu vooral integratie nadrukkelijker gaan bevorderen door brede deelname aan sport, school, werk en verenigingen. Dat levert werkelijk integratie op.

Het CDA vindt het meer dan wenselijk om nu duidelijk te zijn over bezuinigingsmaatregelen die genomen kunnen worden. Al is het nog niet zeker of alles echt nodig is. De korting op het gemeentefonds blijkt minder dan we een maand geleden nog verwachten. Echter, er blijft nog sprake van een heel aantal risico’s en vraagtekens in het meerjarenperspectief. En die kunnen nog financiële tegenvallers opleveren. Bijvoorbeeld met de gemeenschappelijke regelingen. En wij zien veel rood gemarkeerde onzekerheden bij meerdere grote projecten: Stadswerven en de slepende situatie met Van Pelt rondom Achterom/Bagijnhof. En daar komen de recente perikelen rondom de Nieuwe Dordtse Biesbosch nog bij. Opgeteld gaat het over veel geld. Kunnen wij opgeteld die risico’s financieel wel behappen? Hoe groot is de kans dat we straks met half gerealiseerde projecten blijven steken?

Voorzitter,
De verenigde oppositie komt met een alternatieve begroting en heeft bij monde van haar gemeenschappelijke woordvoerder luidkeels verwijten laten horen over de ik-gerichtheid, de kou en de kilte van onze plannen.

Voorzitter,
Het CDA herkent zich hier totaal niet in.
Het CDA is de partij die zich al jaren sterk maakt en dat nog steeds met hart en ziel doet, voor
o De WMO – de wet maatschappelijke ondersteuning die vorm en richting geeft aan onderlinge solidariteit en betrokkenheid
o Voorvechter voor sociaal vangnet voor wie niet kunnen
o De Schuldhulpverlening. Om mensen te helpen weer perspectief te geven in een uitzichtloze schuldensituatie
o Een goed vrijwilligersbeleid, daarmee de onderlinge verbondenheid in de stad waarderend
o Het zich beijveren voor adequate opvoedingsondersteuning, een integrale aanpak van de jeugdhulpverlening, de zogenaamde ‘doorgaande lijn’.
o Het CDA heeft de afgelopen periode veel energie gestoken om Hostel voorziening geaccepteerd te krijgen toen daar weerstand op kwam.

Ja, het CDA wil dat er gehandhaafd wordt. Dat ergerlijke overlast bestreden wordt. Dat vandalen die de boel slopen en de buurt onveilig maken aangepakt worden. Dat de schade verhaald wordt bij raddraaiers die de bushokjes slopen. Maar wij zijn niet van de stadsmariniers, rücksichtlose repressie en het opbergen van ongewenste zwervers, verslaafden en daklozen zonder zorg, gevoel en klaar is kees. Schei toch uit.
Het CDA staat pal voor goede zorg en preventie om te voorkomen dat het zover komt. En als het dan toch zover is gekomen, hulp om weer uit de penarie te komen. Mededogen met mensen die het minder getroffen hebben. Van het paadjes af geraakt zijn. Hulp nodig hebben.
Het CDA wil stoppen met beleid vanuit de illusie dat de overheid het allemaal wel kan, moet en zal regelen. Wij willen meer appèl op eigen verantwoordelijkheid, met daaronder een goed sociaal vangnet.
Hoezo ik-gerichtheid, koud en kil?

Wat betreft die alternatieve begroting:
o Een mooie tekst over optimistisch beet pakken en de kwaliteiten van de intieme historische binnenstad met een historie van debat, geloven, nationaliteiten, gewaardeerde actieve inwoners, ruimte voor vernieuwing en de menselijke maat.
o Wij zijn het eens met sterke mensen, wijken en stad. Juist CDA heeft al jaren veel aandacht voor de talentontwikkeling en onderlinge betrokkenheid als basis voor welzijn en zorg. Tot zover zien wij nog weinig alternatiefs aan deze begroting.
o Waar we volstrekt afhaken, is als de invulling van de leidende thema’s diversiteit en ontmoeting voor 2011 worden neergezet (ik citeer de slogans):
o ontmoetingen tussen muziek, theater en beeldende kunst,
o wereldkeuken,
o integratiedebat,
o preken voor andermans parochie,
o de wereldschool
o ‘wat hebben HipHop en Smartlappen met elkaar?’.
Dat is nou net niet wat we als overheid moeten gaan organiseren. Laat dat nou uit de stad zelf komen als daar animo voor is. Maar blijkbaar voor de verenigde oppositie hét thema. Weliswaar zonder geld en met PM post.

Voorzitter,
Graag vragen wij aandacht voor de volgende onderwerpen:
o In de stad groeit bij diverse instellingen bezorgdheid over het voornemen subsidies te gaan stopzetten of verminderen. Wij krijgen daar veel brieven en e-mails over. Hoewel de concrete uitwerking op een later moment aan de orde komt, wil het CDA op voorhand expliciet duidelijk maken dat het niet zo kan zijn dat verenigingen en stichtingen met een groot maatschappelijk belang, vaak draaiend op vele vrijwilligers, en die een relatief kleine aanvullende subsidie nodig hebben om te kunnen blijven bestaan, hard getroffen zouden kunnen worden. Wij denken dan bijvoorbeeld aan de ouderenbonden, speeltuinverenigingen, de scouting, e.d. Om dat signaal nadrukkelijk kracht bij te zetten dienen wij een motie en amendement in. We moeten juist zuinig zijn op zulk soort waardevolle instellingen.
o Met name ook in de Dordtse regio is fors behoefte aan goed technisch geschoold personeel. Leerlingen al vanaf de basisschool in contact te brengen met techniek, de doorgaande lijn naar middelbaar en hoger technisch onderwijs aantrekkelijk te maken voor Dordtse jongeren, inspaningen voor nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs en het alles-op-alles zetten om leerwerkbedrijven verder te ontwikkelen en nieuw aanbod van hoger technisch onderwijs aan de stad en regio te binden is een absolute must. Daarnaast moeten en mogen we een stuk dringender dan nu het geval is opleidingen ontmoedigen met weinig tot geen arbeidsmarktperspectief. Er gaat veel geld in onderwijs en het beleid is op dat punt nog veel te vrijblijvend.
o Vanwege zowel overlast als veiligheid verdient het opsporen en ontmantelen van wietkwekerijen hoge prioriteit. Het is ongewenst dat deze illegale activiteit plaats vindt. Het CDA heeft vorig jaar bij de begroting een (aangenomen) motie ingediend welke) betreffende de opsporing en ontmanteling van wietkwekerijen oproept om ook in Dordrecht over te schakelen van de strafrechtelijke naar de zogenaamde bestuurlijke aanpak, Daarin is het college opgeroepen een voorstel daartoe te ontwikkelen. De nieuwe burgemeester heeft echter begin dit jaar toegezegd hiermee aan de slag te gaan. Wij zijn benieuwd hoe ver hij is…
o Deze begroting kent een overzichtelijk aantal doelstellingen die beter meetbaar zijn dan voorheen. Prima. Goede verbeterstap vergeleken met eerdere begrotingen. Zorgelijk vonden wij het te vernemen dat bijvoorbeeld het Da Vinci zich distantieerde van de opgenomen kengetallen (welke?), ze niet realistisch vonden en aangaven dat er niet met hen over gesproken was. Hoe zit dat? Heeft er wel overleg plaatsgevonden? En hoe zit dat op de andere beleidsterreinen?
o Zorgelijk dat de realisatie van het Hostel vertraging oploopt. Wat doen we nu voor de mensen die niet in de opvang terecht kunnen, op straat leven en geen recht hebben op zorg of opvang door het Leger des Heils. Is dat probleem goed in kaart en gaat de taskforce overlast daar ook iets aan doen?
o En hoe staat het met het behoud van de intercity status voor Dordrecht? Een stevige lobby op dat punt is noodzakelijk voor de aantrekkelijkheid van Dordrecht als vestigingsplaats.

Voorzitter,
Velen leven in onzekerheid. Baan kwijt, werkloosheid, failliet, huis niet verkocht, dubbele, soms niet te dragen lasten. We zullen aan de slag moeten. Schouder-aan-schouder met scholen, bedrijven, uitkeringsinstanties en niet in het minst de mensen die het raakt zelf, zodat iedereen ziet “In Dordt doet de overheid wat ze kan”.!

De verhoudingen in Nederland verscherpen en bevolkingsgroepen vragen zich af of ze überhaupt wel welkom zijn in Nederland. Voor je ’t weet is ’t ieder voor zich in plaats van samen sterk.

Laten we in deze raad een scherp en helder debat voeren, maar tegelijkertijd ons ook bewust zijn van de verantwoordelijkheid die wij hebben om niet te polariseren maar samen te binden.
Het CDA reikt u de hand…

  • Op de foto: Fractievoorzitter Wim van der Kruijff

Gerelateerde berichten

Wellicht zijn onderstaande berichten ook interessant.