Skip to content

Voor Alle Drechtsteden

Wij staan als politieke partij voor het ‘verbinden’ van mensen. Deze visie is geldend voor alle thema’s van de afzonderlijke gemeentelijke verkiezingsprogramma’s, maar ook voor onderwerpen die qua impact de gemeentelijke grenzen overschrijden. Het is niet reëel om te denken dat elke gemeente zelfstandig en afzonderlijk alle taken, waarvoor zij verantwoordelijk is/wordt, kan blijven uitvoeren. Daarvoor is elk afzonderlijk ambtelijk apparaat te kwetsbaar en daarbij tevens te inefficiënt. Dit nog los van de vereiste deskundigheid. Dat vraagt om samenwerking en wel in die vorm dat deze aanwijsbare meerwaarde oplevert voor elke afzonderlijke gemeente. Dat vraagt om een bereidheid om die ambtelijke uitvoering van beleidsterreinen over te dragen. Dat betekent het vormen en uitdragen van visie, gestoeld op een transparante politieke besluitvorming, controle op de uitvoering en een permanente terugkoppeling naar de plaatselijke gemeenteraden.

 

Bestuur

 • Inwoners hebben recht op een deskundige en efficiënte overheid. Daarom geldt voor de Drechtsteden: samenwerken waar dat voordeel oplevert, maar vooral zelfstandig doen wat zelfstandig kan.
 • Het CDA is geen voorstander van een Drechtstad.
 • Het CDA vindt dat de burger een veel beter inzicht dient te krijgen in de ‘meerwaarde’ van de Drechtraad. De Drechtraad doet nuttig werk, bijvoorbeeld de regionale aanpak van jeugdzorg, maar is richting de mensen te onzichtbaar.
 • De helft van de inwoners uit de Drechtsteden woont in Dordrecht: dat gewicht moet terug te vinden zijn in de portefeuilleverdeling in het Drechtstedenbestuur.

 

Jeugd en Onderwijs

 • Wij willen het Hoger Onderwijs binnen de Drechtsteden versterken door een University College en nog meer HBO opleidingen naar Dordrecht te halen.
 • Het CDA werkt aan een betere afstemming tussen opleidingen en bedrijven. Dat mes snijdt aan twee kanten. Jongeren krijgen sneller een baan, bedrijven hoeven minder aandacht te besteden aan bijscholing.
 • Wij steunen initiatieven om regionale bedrijven te doen participeren in de Duurzaamheidsfabriek, en wil daarbij voldoende aanbod van technische beroepsopleidingen.
 • Het CDA bevordert de samenwerking tussen de Drechtstedengemeenten en het onderwijs, gelet op de komende transities ‘zorg voor jeugd’ en de invoering van het passend onderwijs.

 

Duurzame Ontwikkeling

 • Wij steunen initiatieven, gericht op het terugdringen van het energieverbruik door zowel bedrijven als burgers. Groene energieopwekking verdient alle steun.
 • Regionale initiatieven voor het gebruik van elektrische voertuigen verdienen steun, o.a. voor het plaatsen van oplaadpalen.
 • Het CDA vindt dat de Drechtsteden een stedelijk gebied vormt waar bijvoorbeeld langs de Dordtse Kil plek is voor het plaatsen van windturbines.

 

Mobiliteit en Veiligheid

 • Als centrale stad van de Drechtsteden moet Dordrecht goed bereikbaar blijven. Dit betreft de weg (N3/A16), het water (de waterbus) en het spoor.
 • Dordrecht moet een volwaardig intercitystation blijven.
 • Het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor, de weg en het water moet veel veiliger. De regio moet blijven lobbyen om minder gevaarlijke treinen door Dordrecht en Zwijndrecht te krijgen.
 • De knooppunten N3 met A15 en A16 moeten in deze raadsperiode zijn aangepast. Dat bevordert de regionale economie.
 • Regionale openbaar voorzieningen zoals de Waterbus, MerwedeLinge-lijn, lijnbussen en NS-spoor dienen beter op elkaar te worden afgestemd.
 • Overstapmogelijkheden voor automobilisten (P&R) en fietsers (stallingen) moeten verbeterd.
 • Het gebruik van de fiets als vervoersmiddel dient te worden gestimuleerd, niet alleen voor het woon-werk verkeer, maar ook voor een dagje uit. Daarom willen wij investeren in regionale fietspaden.