Skip to content

Voor de Hele Stad

Dordrecht is een stad waar we trots op mogen zijn. Het heeft een rijke, voor velen nog onbekende, geschiedenis. Daarbij hebben we een diverse bevolking en op de meeste plekken is het prettig wonen. De laatste tien jaar is de stad zichtbaar mooier geworden en worden de voorzieningen steeds beter: het gezondheidspark, het Leerpark en de sportboulevard zijn daar mooie voorbeelden van en ook in het centrum van de stad is veel verbeterd. Voor het CDA is het belangrijk dat er zo’n positieve, ondernemende dynamiek in de stad merkbaar is. Wij kiezen bewust partij voor de samenleving. We geloven in het oplossend vermogen van mensen en organisaties zelf.

 

Werk en Onderwijs

 • Er moet meer hoger onderwijs komen in de stad. Aanwezigheid van hoger onderwijs is een cruciale voorwaarde voor de regionale economie en geeft een belangrijke impuls aan een levendig en cultureel leefklimaat in onze stad.
 • De praktijk moet terug in het onderwijs. Er moeten stageplaatsen komen voor elke jongere.
 • Iedereen heeft recht op werk en zij die geen beperking hebben werken naar vermogen. Mensen moeten zoveel mogelijk uit de bijstand, en dus van uitkering naar werk. Gemeente, UWV en uitzendbureaus moeten samenwerken met werkgevers.
 • Ondernemers moeten beter worden ondersteund. Basishouding moet zijn: “meedenken over wat er kan”. Denken in mogelijkheden, in plaats van het opwerpen van barrières. Onnodige regels dienen te worden geschrapt en waardevolle regels worden gehandhaafd.
 • Jongeren moeten worden gestimuleerd om te kiezen voor een opleiding in de techniek en de zorg. Sectoren waar genoeg werk is. Veel opleidingen leiden tot werkeloosheid (mismatch opleiding – banen).
 • Het behoud en aantrekken van werkgelegenheid is een topprioriteit voor het CDA. Het vestigingsbeleid moet uitnodigend zijn voor bedrijven om zich hier te (blijven) vestigen.

 

Ruimtelijke Ordening en Stadsontwikkeling

 • Belthurepark: hoe kleiner, hoe fijner. We kiezen hier niet voor verdichting. Ook willen we dat de gemeente hier niet extra hoeft te investeren.
 • De Nieuwe Dordtse Biesbosch moet worden doorgezet. Financiering door de provincie en het waterschap levert meer kansen om in Dordrecht een mooi gebied met natuur en recreatie in te richten.
 • Stadsmoestuinprojecten, bijvoorbeeld op braakliggende terreinen, maken we mogelijk.
 • De Viersprong moet weer een mooie recreatieplas worden waar families kunnen zwemmen en recreëren. Tevens dient de bodem gesaneerd te worden.
 • De herstructurering van de Vogelbuurt en Dordt-West verdient meer prioriteit dan de ontwikkeling van Stadswerven.

 

Sport

 • Het Wantijbad als buitenzwembad en de Dubbel houden we in stand.
 • De modernisering van sportparken wordt met kracht ter hand genomen. Sport- verenigingen hebben recht op goede accommodaties. Bewegwijzering, ontsluiting en verlichting worden verbeterd.
 • Sportverenigingen verdienen meer steun. Ze draaien op vrijwilligers, zorgen voor saamhorigheid en vriendschappen, houden jongeren van de straat en dragen bij aan een gezond Dordrecht. Mede omdat er minder sponsors zijn mag er niet bezuinigd worden op de jeugdsportsubsidie.
 • Sportverenigingen moeten niet in de weg worden gezeten met achterhaalde regels. Vergunningen waar zij last van hebben, zoals de reclamevergunning, schenktijden, terrasvergunning e.d. moeten kritisch tegen het licht worden gehouden en waar mogelijk worden aangepast of afgeschaft.
 • Het aantal kunstgrasvelden dient verder te worden uitgebreid. Als een club flink heeft gespaard voor een (kunstgras) sportveld, dan moet het stadsbestuur werk maken van de realisatie van het veld.
 • FC Dordrecht verdient steun van de gemeente. Indien de FC een nieuw stadion wil bouwen kan de gemeente meewerken met wijziging van bestemmingsplan en investeren in publieke voorzieningen.
 • Ondanks bezuinigingen blijft het CDA investeren in sport. Wij kiezen voor doelmatige, multifunctionele accommodaties.
 • Het beheer van sportaccommodaties en zalen door de gemeente kan beter worden afgestemd op wensen en mogelijkheden van verenigingen.
 • Als verenigingen meer zelf doen aan het onderhoud van de voorziening, moet dat resulteren in verlaging van de huur.
 • (Inter)nationale sportevenementen zijn belangrijk voor de stad en inspirerend voor jonge sporters.

 

Openbare ruimte

 • De openbare ruimte is van iedereen en moet daarom schoner! Bij hondenbeleid gaat het vooral om het gedrag van de baasjes. Zij dienen hondenpoep op te ruimen en hun hond weg te houden van kinderspeelplaatsen. Hondenbelasting moet ook gebruikt worden voor uitbreiding van hondenuitlaatplaatsen.
 • Samen met maatschappelijke instellingen spant de gemeente zich in om (nieuwe) dak- en thuislozen te voorkomen.
 • De veiligheidsrisico’s van water, rail, weg en chemie moeten sterk verminderd worden en burgers moeten geïnformeerd worden over hun specifieke veiligheidssituatie.
 • Mensen maken hun leefomgeving: elke Dordtenaar is medeverantwoordelijk voor een schone, leefbare straat en wijk, en mag daar ook op worden aangesproken.
 • Geweld tegen publieke dienstverleners is onacceptabel. Daders moeten niet alleen strafrechtelijk, maar ook civielrechtelijk worden vervolgd. Alle kosten moeten op de dader of de ouders worden verhaald.
 • Arbeiders uit bijvoorbeeld Oost-Europa die in de stad wonen veroorzaken soms overlast. De gemeente maakt hen duidelijk wat hun rechten, maar ook wat hun plichten zijn. De werkgevers en verhuurders worden medeverantwoordelijk gemaakt voor het gedrag van hun medewerkers en huurders.

 

Cultuur

 • Het cultuuraanbod in Dordrecht moet passen bij het eigene van de stad en haar inwoners. We streven naar een gevarieerd aanbod dat bijzonder en aantrekkelijk is voor zowel de bewoners van de stad, als dat het een grote aantrekkingskracht heeft op de regio en landelijke bezoekers.
 • Het 400-jarig bestaan van de Dordtse Synode in 2018 moet groots worden gevierd. Daarmee zetten we Dordt op de kaart.
 • Dordrecht mag trots zijn op zijn evenementen met landelijke uitstraling. In dat kader past The Passion bij Dordrecht.
 • Initiatieven op het terrein van toeristisch verblijf, zoals een stadshotel in school Vest en het starten van Bed-and-Breakfast voorzieningen, verdienen onze steun.
 • Het jaarlijkse korenfestival moet gesteund blijven.
 • Nederlands en Europees kampioen Jubal verdient één plek op één locatie waar het – ook met de jeugd – altijd kan oefenen.
 • Het CDA wil een commerciële bioscoop in Dordrecht.

 

Divers

 • Dordrecht heeft in vergelijking met andere grote steden een relatief lage belastingheffing. Dit moet zo blijven.
 • Het CDA is geen voorstander van uitbreiding van het huidige maximum aantal koopzondagen.
 • De gemeente laat via een prijsvraag een typisch Dordtse bloembak ontwerpen die burgers voor een beperkt bedrag kunnen aanschaffen.
 • Nieuwe inwoners van Dordrecht worden hartelijk welkom geheten: ze krijgen een tegoedbon voor het gerenoveerde Kunstmin, een toegangskaart voor FC Dordrecht, een rondleiding door de Grote Kerk en een kaartje voor de “Dordtevaer”. Na een jaar hier woonachtig te zijn worden nieuwe Dordtenaren groepsgewijs uitgenodigd bij de burgemeester om het eerste jaar te evalueren.
 • De commissie voor beroep en bezwaar blijft uitsluitend samengesteld uit onafhankelijke leden en dus geen raadsleden.
 • Het CDA wil een onderzoek naar de mogelijkheid van het inperken van betaald parkeren: van 22.00 naar 19.00 uur.
 • Veel veroordeelden vallen na hun straf terug in de criminaliteit. Daarom moet reclassering en nazorg in orde zijn. Bijvoorbeeld door de realisatie van een Exodus-huis in de Drechtsteden. Dat is een voorziening waarin ex- gedetineerden begeleid terug kunnen keren in de maatschappij.