Skip to content

Voor Elke Dordtenaar

Wij geloven dat iedereen talenten heeft gekregen. Die maken je uniek. Het kunnen benutten van deze talenten geeft geluk, maar kan vooral betekenis hebben voor de mensen om je heen. Het is voor ons daarom belangrijk dat mensen de kansen krijgen om die talenten te ontplooien. Dat begint bij onze kinderen. Goed en bereikbaar onderwijs, passend bij je identiteit, je talenten en mogelijkheden is voor ons een voorwaarde. Als volwassene en in gezinsverband ben je er zelf verantwoordelijk voor om die kansen te benutten. Als je die kansen niet krijgt mag je de omgeving om steun vragen. Dan moet die omgeving die steun wel willen en kunnen geven. Zieken en ouderen, zelfs in de eigen familie, worden soms te snel tot de verantwoordelijkheid van anderen of de overheid gerekend. Christendemocraten willen juist de zorg, het respect en de aandacht voor elkaar versterken.

De overheid heeft steeds meer taken op zich genomen. Vaak omdat mensen steeds meer van de overheid zijn gaan verwachten. Die trend en de daarbij behorende overheidsregels willen en moeten we doorbreken. De gemeente moet de ruimte laten aan initiatieven door ze aan te moedigen en waar nodig te ondersteunen. Zo ontstaan nieuwe initiatieven en verbanden in onze stad die opkomen voor de kwetsbaren in onze samenleving. Het CDA steunt vele nieuwe initiatieven die de laatste jaren zijn ontstaan zoals de Voedselbank, het Babyhuis en Stichting Present. Door een beroep te doen op vele vrijwilligers, fondsen en donateurs ontstaat een grote betrokkenheid rond deze nieuwe barmhartigheid voor onze naaste in nood. De plaatselijke overheid dient deze initiatieven te faciliteren en waar nodig te coördineren binnen de wettelijke kaders.

Jongeren

 • Met het SMS-kinderfonds kunnen kinderen van ouders met minder geld sporten, muziek maken en op school meedoen. We willen dit fonds handhaven!
 • Het is belangrijk dat jongeren actief blijven, ook als er niet direct perspectief is op werk. Da Vinci zorgt dat ze goed aangesloten is op VMBO-scholen. Er moet meer aandacht zijn voor stimulering van techniek voor jongeren.
 • Elke kind heeft recht op ontbijt. Desondanks komen kinderen regelmatig ongevoed op school. Dat moet anders.
 • Schoolfruitprojecten worden voortgezet.
 • Er mag niet bezuinigd worden op het vervoer van leerlingen met een handicap.
 • Het CDA maakt zich hard voor een educatief centrum voor techniek en wetenschap.
 • Het CDA hecht aan het behoud van de maatschappelijke stage onder jongeren. Deze stage wordt zeer gewaardeerd en jongeren komen op deze manier in aanraking met vrijwilligerswerk.

Ouderen

 • Ouderen met een laag inkomen mogen gratis met Openbaar Vervoer.
 • Organisaties die zich richten op werk, welzijn en zorg worden gestimuleerd om samen te werken in de wijk en één aanspreekpunt te vormen.
 • Het CDA steunt plannen voor aanpassing van woon- en zorgvoorzieningen, zodat partners langer bij elkaar kunnen blijven wonen.
 • Vereenzaming is een groot risico als ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Daarom stimuleren we dat ouderenbonden, vrijwilligers en mantelzorgers hierbij een rol spelen.
 • Voor mensen met alleen AOW of een klein pensioen moet het persoonsgebonden minimabudget behouden blijven.
 • Ouderen zijn steeds vaker het slachtoffer van babbeltrucs aan de deur. Hier moet tegen worden opgetreden.

Families

 • Niet de staat of de straat, maar ouders en verzorgers zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen. Als ouders dit niet kunnen waarmak- en, moet de overheid pal staan voor de toekomst van de kinderen.
 • Ouders en verzorgers moeten ook door de overheid aangesproken worden op gedrag van de kinderen.
 • Er dient voldoende aandacht te zijn voor ondersteuning en begeleiding van ongewenst zwangeren, tieners in het bijzonder.
 • Veel ouders zijn zeer betrokken bij hun kinderen op school en de sportve- reniging. De gemeente stimuleert waar nodig deze ouderbetrokkenheid.
 • Kinderen moeten veilig naar school kunnen. Fiets- en looproutes naar school moeten met voorrang veilig worden gemaakt (o.a. Groene Zoom).

Ondernemers

 • De gemeente moet – al dan niet in regioverband – actiever bedrijven naar Dordrecht zien te halen door sterkere acquisitie en promotie.
 • Het imago van Dordrecht met als speerpunten logistiek, techniek en maritiem, dient te worden versterkt. De gemeente moet hierin passende initiatieven van bedrijven (en particulieren) omarmen en faciliteren.
 • Onnodige regels voor ondernemers moeten worden geschrapt.
 • De gemeente moet de economische ontwikkeling ondersteunen door flexibel en adequaat in te spelen op het ontwikkelingstempo van het veranderende bedrijfsleven.
 • Binnenstadondernemers in Dordrecht zouden zich beter moeten organiseren.
 • De problemen die er zijn kunnen niet allemaal door de overheid worden opgelost.
 • Ondernemers moeten aangesproken worden op het kansen bieden van mensen met een uitkering/beperking.
 • Facturen moeten op tijd worden betaald door het gemeentebestuur.

Kwetsbaren

 • De gemeente stimuleert de betrokkenheid van bewoners in de wijk en organiseert het zorgaanbod dichtbij de mensen. Daarbij zet de gemeente het belang van de bewoners voorop en niet de belangen van professionele organisaties.
 • Noodzakelijke zorg die in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning door de gemeente Dordrecht geleverd dient te worden mag desnoods ten koste mag gaan van andere zaken in de gemeentelijke begroting. Mensen gaan voor stenen.
 • Prostitutie kan leiden tot misdadige en mensonterende situaties. Bekendheid voor uitstapprogramma’s voor prostituees is essentieel. Bij illegale praktijken worden vergunningen per direct ingetrokken.
 • Een deel van het WMO budget wordt ingezet om vereenzaming op te sporen en tegen te gaan.
 • Bij indicatiegesprekken (‘keukentafel’) moet altijd een familielid, mantelzorger of andere naaste aanwezig zijn die (het belang van) de zorgvrager kan ondersteunen.
 • De zorgvrager en zijn of haar zorgverlener bouwen een kostbare en vertrouwelijke relatie op. Bij nieuwe contracten is het uitgangspunt dat deze relatie behouden blijft.

Vrijwilligers

 • Vrijwilligers zijn cruciaal in de Dordtse samenleving. Zij verdienen minder regels en meer waardering.
 • De vrijwilligersvacaturebank (vrijwilligeroppad.nl) kan meer worden gepromoot.
 • Geregistreerde mantelzorgers kunnen aanspraak maken op de vrijwilligersbonus.
 • Organisaties die werken met vrijwilligers dienen meer aandacht te hebben voor een statuut met afspraken over vrijwilligersvergoedingen en verzekeringen.
 • Een verklaring omtrent gedrag voor vrijwilligers die met kinderen werken moet door de gemeente kosteloos worden behandeld.
 • Mantelzorgers moeten in de toekomst gratis kunnen parkeren in de nabijheid van het huis van degene die zij verzorgen.
 • De vrijwilligersorganisaties moeten zichtbaar zijn in de stad. Zij worden opgenomen in de digitale en papieren versie van de gemeentegids, mogen flyers neerleggen op het Stadskantoor en hun activiteiten aankondigen op de website van de gemeente.