Skip to content

Voor Elke Wijk

De straat, de wijk of de buurt bepaalt voor een belangrijk deel ons gevoel van ‘thuis’ zijn; van veiligheid. We vinden het daarom belangrijk dat burgers zelf aangeven wat er in de buurt verbeterd kan worden. De gemeente is er voor initiatieven van burgers om de buurt een aangenamer plek te maken te ondersteunen. Op niveau van buurt of wijk wordt “samen wonen” “samenleven”. Dat is waar het CDA voor staat!

 

Voor alle wijken

 • De wijkagent moet terug in de straat.
 • Wij zien in wijken verdergaande kansen voor samenwerking tussen kinder- en peuteropvang, onderwijs (kindcentra), ouderenvoorzieningen, sportvoorzieningen, bibliotheken en zorgaanbieders met een al fysiek ter plaatse aanwezige ruimte, bijvoorbeeld bij Crabbehof/Dubbelmonde en de Gravenhorst.
 • Elke wijk verdient goed ingerichte speelplaatsen, waar onze kinderen veilig en samen kunnen spelen. Deze moeten schoon en leefbaar zijn.
 • Overlast in wijken door jongeren, verslaafden of anderen dient door toezicht de kop ingedrukt te worden. De aanpak in de Colijnstraat en op het Vrieseplein kan tot voorbeeld dienen. Waar mogelijk worden ouders van desbetreffende jongeren aangesproken.
 • Straatmuzikanten kunnen levendigheid en leefbaarheid vergroten in een wijk of winkelcentrum. Als daarvoor draagvlak is in een wijk en onder winkeliers moet de gemeente dat omarmen.
 • Met bewoners van een wijk wordt elk jaar het onderhoud van groen, straten en pleinen bekeken en besproken. Wensen die binnen het vastgestelde budget passen, worden door de gemeente dan ook vastgelegd en het onderhoudsprogramma wordt erop aangepast. Daar waar bewoners zelf met elkaar het groen willen onderhouden, verdient dit steun.
 • Wij willen geen alcoholhostel in een woonwijk.
 • Hennepkwekerijen en wietplantages worden intensief opgespoord en ontmanteld.
 • De gemeente stimuleert en faciliteert buurtbemiddeling waarbij met behulp van buurtbemiddelaars buren in staat worden gesteld hun onderlinge conflicten op te lossen.
 • Door een teruglopend aantal leerlingen dient per wijk, in afstemming met de diverse schoolbesturen een nieuw plan te komen voor schoolvoorzieningen.
 • De sociale en fysieke veiligheid in en rondom scholen moet worden verbeterd. Het CDA wil geen coffeeshops in de nabijheid van scholen of langs de directe route naar scholen. Scholen en schoolpleinen zijn rook-, alcohol- en drugsvrij.

 

Centrum

 • Het historisch karakter van het Centrum moet extra worden benadrukt en beschermd.
 • Parkeergarages moeten 24 uur per dag open zijn. Bezoekers van het Centrum moeten na een hapje eten nog gewoon naar huis kunnen.
 • Het CDA is voor het terugdringen van het aantal coffeeshops.
 • De Voorstraat West en met name ook de Voorstraat Midden moet aantrekkelijker worden voor ondernemers. De gemeente moet met winkeliers en projectontwikkelaars vaart maken met de aanpak van leegstand en verbetering van de bereikbaarheid. Het CDA is voor woonbestemmingen op de Voorstraat West.
 • De kermis mag niet meer op de Spuiboulevard plaatsvinden: 10 dagen afsluiting is onwenselijk op een hoofdroute. Er zijn vast goede alternatieven zoals bijvoorbeeld bij het Energiehuis, het Stadion van FC Dordrecht of bij de Ark van Noach.
 • Er moet meer gezoend worden bij het station: er moet een kiss-and-ride plek komen.
 • De kruising Blekersdijk-Singel heeft al te veel ongelukken gekend: een rotonde is op zijn plaats.
 • Wij bestrijden parkeeroverlast in de binnenstad door een parkeervoorziening in het oostelijk deel van de binnenstad te realiseren.
 • In de gemeentelijke parkeergarages wordt betaald per minuut die daadwerkelijk verbruikt is, in plaats van per uur naar boven afgerond.

 

Crabbehof

 • Leerwerkbedrijven in Crabbehof verdienen ondersteuning.
 • De Colijnstraat was jarenlang een zorgwekkende straat met veel overlast. Problemen lijken zich nu te verplaatsen naar elders in de wijk, zoals bij de Thorbeckeweg in de buurt van het benzinestation. Sommige buurtbewoners voelen zich niet veilig meer en er vindt drugshandel plaats. De gemeente moet hier streng optreden.
 • Voorkomen moet worden dat flats die door herstructurering vrijkomen teveel worden toegewezen aan enkele bevolkingsgroepen, zoals Oost- Europeanen.
 • De herstructurering van de wijk Crabbehof moet worden doorgezet.
 • De vernieuwing van het winkelcentrum dient te worden doorgezet.
 • De Chinees moet blijven en een andere plek in het winkelcentrum krijgen.
 • De gemeente stimuleert in het winkelcentrum de komst van een winkel met aantrekkingskracht voor de hele stad.

 

Dubbeldam

 • Dubbeldammers verdienen een beter Damplein. Het moet een aantrekkelijke ontmoetingsplek worden voor Dubbeldammers. Met buurt en ondernemers moet de herinrichting worden opgepakt.
 • Er moet gecontroleerd worden op snelheidsovertredingen.
 • De Dubbel moet open blijven.
 • Wij zijn tegen woningbouw op het terrein van IJsclub De Winterkoning.
 • Wij willen een rolstoelvriendelijk voetgangerspad van het Parkhuis naar de Watertoren.
 • Het CDA wil strenge handhaving van de regels voor vrachtverkeer in de Damstraat.
 • De Zuidpolder is een prachtige polder en moet zo ook blijven. Geen woningbouw in de polder.
 • Niet alles moet draaien om de evenementen in de binnenstad. Dubbeldam heeft mooie evenementen (o.a. Rommeldam) die ook ondersteuning vanuit de gemeente verdienen.

 

Krispijn

 • De begraafplaats Essenhof moet bereikbaar zijn per openbaar vervoer, in elk geval vanaf het station.
 • De Buitenwacht kan een mooie functie in de wijk hebben en verdient steun.
 • De Brouwersdijk is een onveilige straat: verbetering van de verkeerssituatie verdient hoge prioriteit.
 • Na de fase van ontwikkeling verdient het beheer van de in de wijk aangebrachte voorzieningen (door bewoners, woningbouworganisatie en gemeente) de komende jaren aandacht.
 • Rust op de pleinen waar overlast dreigt kan mede worden bereikt door inzet van ouders en vrijwilligers. Met name op het Gouverneurplein.
 • De veiligheid van het Weizigtpark kan worden verhoogd door betere verlichting.

 

Reeland

 • De Speeltuinverenigingen Oosterkwartier en Victorie verdienen ondersteuning. Wellicht met inzet van Drechtwerk of via de Sociale Dienst.
 • De verkeersveiligheid op de Krommedijk moet worden bevorderd.
 • De politie moet het (supporters)vandalisme langs de Reeweg de kop indrukken. Kosten van schade en (waar mogelijk) politie-inzet moet worden verhaald op overlastgevers.
 • Er moet ter bestrijding van overlast gevende jongeren, drugsoverlast en zwerfvuil, structureel een wijkagent (en toezichthouders) zichtbaar zijn op en rond het Vogelplein. Liever een straatmuzikant dan overlast gevende hangjongeren op het Vogelplein.

 

De Staart

 • De Staart verdient meer aandacht. De gemeente moet instandhouding van voorzieningen bevorderen door middel van onder andere meer veilige oversteekplaatsen en aantrekkelijke voorzieningen.
 • De Ark van Noach kan bijdragen aan verdere profilering van Dordrecht. Daarom moet de gemeente met de initiatiefnemer verder in gesprek over de langetermijn plannen.
 • De Staart kan als halte worden betrokken in de Waterbusarrangementen.
 • De Siegfried moet blijven.
 • Het stuk ongebruikte grond naast De Aya Sofiamoskee kan (tijdelijk) als parkeerplaats ingericht worden.
 • Scheepswerf Hoebee verdient ondersteuning bij uitbreidingsplannen. Ook in zijn algemeenheid moet er meer ruimte komen voor het ontwikkelen van scheepsbouw.
 • De milieustraat moet gratis blijven.
 • Particulier opdrachtgeversschap wat betreft woningbouw op de Stadswerven wordt mogelijk gemaakt.
 • De verkeersveiligheid op de Merwedestraat wordt bevorderd door snelheidsbeperkende maatregelen.
 • Het recreatiegebied De Merwelanden moet gratis toegankelijk blijven.

 

Stadspolders & Oudelandshoek

 • De buitengrens van Stadspolders is bereikt.
 • De rotonde aan de Groene Zoom moet veiliger.
 • De gemeente moet de parkeervoorzieningen op Sportpark Stadspolders verbeteren.
 • Speeltuinvereniging Stadspolders verdient ondersteuning bij het onderhoud. Wellicht met inzet van Drechtwerk of via de Sociale Dienst.
 • In samenwerking met bewoners kunnen in beide wijken meer parkeergelegenheden gecreëerd worden.
 • Honden mogen loslopen en zwemmen bij het Vissertje. In de maanden juli en augustus moeten ze overdag aan de lijn.

 

Sterrenburg

 • Sterrenburg is een belangrijke groene stedelijke long voor de stad. Dit moet behouden blijven.
 • In samenwerking met bewoners kunnen meer parkeergelegenheden gecreëerd worden, echter niet ten koste van “het groen”.
 • In de speelweide tussen de Weegschaal en de Pijl moeten bankjes komen.
 • Het oppakken van de drugdealers bij het winkelcentrum moet aandacht blijven hebben.
 • De uitbreiding van het winkelcentrum heeft prioriteit.

 

Wielwijk

 • Het project ‘Helpende Handen’ is een succes voor de wijk en kan worden uitgebreid naar andere wijken.
 • De herstructurering van de wijk moet doorgaan.
 • Speeltuinvereniging Wielwijk verdient ondersteuning bij het onderhoud. Wellicht met inzet van Drechtwerk of via de Sociale Dienst.
 • Het CDA wil een groene long van winkelcentrum tot Amstelwijk.
 • Wielwijk verdient goed toegankelijke huisartsenzorg, bijvoorbeeld via een Huisartsen-Onder-Eén-Dak constructie.