Perspectiefnota 2025 – eerste termijn

Voorzitter,

Er is reden om dankbaar en tevreden te zijn. Heel veel van wat dit college als opdracht heeft gekregen is inmiddels uitgewerkt. Ingezet beleid gaat door. Fietsen wordt inmiddels aangenamer in Dordt. De verduurzaming komt op gang, er wordt gebouwd, vergroening, parkeerbeleid, sociaal beleid, levendige binnenstad en beleid dat kinderen kansen geeft, zijn daar voorbeelden van.

Maar, hoe gaan we als raad keuzes maken nu we de broekriem moeten aanhalen? De nu ingezette ombuigingen zijn onvoldoende om de grote klap op te kunnen vangen.

Als CDA Dordrecht hebben we nagedacht over de wijze waarop we tot keuzes komen en wat er bij ons op aandacht kan rekenen.

Verenigingen, vrijwilligers

Het CDA Dordrecht heeft oog, oor en hart voor deze stad. En daarin staan we als CDA niet alleen. Elk raadslid wil van betekenis zijn voor de Dordtse inwoners.

Wij zien in onze mooie historische stad veel wat aandacht nodig heeft.  Verschillen tussen mensen worden groter. Recent onderzoek wijst uit dat steeds meer mensen in bubbels leven en dus te weinig in aanraking komen met mensen die in andere levensfases zitten, te weinig met mensen die in andere sociale en financiële omstandigheden verkeren, en te weinig met mensen met andere ideeën.

Wat ons betreft moeten Initiatieven uit de stad die de bubbels doorbreken enthousiaster omarmd worden. Er zit veel samenbindende kracht in onze samenleving. Organisaties als Humanitas, Samen Dordt, de Buitenwacht, stichting Debster, sportverenigingen, muziekverenigingen, kunstverenigingen, kerken en moskeeën laten dit zien. 

Een jaar geleden vroegen wij als CDA aandacht voor onze Dordtse handjes: ons vrijwilligersleger, onze mantelzorgers. Het wordt nu nog meer noodzaak om de waarde daarvan te zien. We hadden ombuigingen verwacht en gewild op onze ambtelijke capaciteit. Als vervolgens eens 10 of 15 % van de opbrengst ten goede zou komen aan onze vrijwilligers, mantelzorgers en verenigingen hebben we te maken met een grote maatschappelijke winst.

Meedoen

Mensen activeren om mee te doen vinden we belangrijk. Zo kunnen aanpak van laaggeletterdheid, voorkomen van vroegtijdige schoolverlating, goede huisvesting voor onderwijs op onze steun rekenen.

De betrokkenheid bij de senioren schiet tekort. Tot op heden hebben we geen voorstel ontvangen waarin het toegezegde seniorenbeleid is uitgewerkt. We roepen het college op hier vaart te maken, omdat het ook als vliegwiel kan fungeren om bv. problemen op de woningmarkt te verkleinen.

Het is on-uit-staan-baar dat er nog steeds geen plek wordt gevonden waar een knarrenhof wordt gerealiseerd. Leg de raad opties voor hoe de belemmeringen worden weggenomen.

Ondanks een meer levendige binnenstad houden we onze jongeren niet vast als we vanaf nu niet elke kans aangrijpen om onze jongeren perspectief te geven op een eigen plek. Vorig jaar hebben we als CDA aangegeven met ideeën te komen rondom huisvesting. Die zijn er nu. We willen een samenleving bevorderen waarin het ook in de toekomst nog goed wonen en werken is. Een stad die financieel gezond is. Een stad waarin we nu bereid zijn om soms eigen wensen en belangen op te geven voor de ander. Een stad waarin de overheid niet als oplossing wordt gezien voor elk probleem, maar waarin de kracht van de samenleving wordt gevierd.

Met de Dordtpas hebben we goud in handen. Steeds meer inwoners kopen deze pas om te kunnen genieten van cultuur, van de horeca, van sporten. Tegelijk is het ook het middel dat gekoppeld is aan participatie: kinderen die kunnen sporten, tegemoetkomingen voor het gebruikmaken van het OV. We mogen er trots op zijn dat inmiddels veel gemeentes de Dordtpas aan het kopiëren zijn.

Behartigen

De ontwikkelingen rondom het Maasterras maken duidelijk met welke dilemma’s onze stad te maken heeft: bouwen, wonen, vergroenen, parkeren, gevaarlijke stoffen, industrie. Het zal onontkoombaar zijn om plannen bij te schaven.

Onlangs is door de raad het Actieplan meer Dordtse kinderen sporten en bewegen vastgesteld. We willen dat hier op voortvarende wijze invulling en uitvoering aan gegeven wordt. Het beschikbare budget moet niet liggen verstoffen.

In het politiek akkoord is vastgelegd dat een nabije overheid nodig is. Goede communicatie speelt daarin een belangrijke rol. Slagen wij daarin? Wij zijn van mening dat het niet altijd lukt, een voorbeeld daarvan is de onrust over pfas. We zien dan ook graag dat onze inwoners een flyer ontvangen met daarin info over schadelijke stoffen. Het liefst in B1-niveau, en voorzien van beeldtaal. We dienen daartoe de motie Goede informatievoorziening schadelijke stoffen in. 

Binnenkort komen er in Dordt veel transformatiehuisjes bij. Die zijn best groot. Het lijkt ons goed om de inwoners hierbij te betrekken. Indirect wordt hiermee het draagvlak vergroot en bovendien krijgen inwoners zo zelf ook op een leuke wijze een vorm van inspraak over de eigen omgeving. Hiertoe dienen we de motie over de elektriciteitskastjes in: Transformatorhuisje – esthetische parel in de wijk in.

Slot

In deze zaal kunnen pittige debatten gevoerd worden. We zien en we worden gezien. We luisteren en wij worden gehoord. Standpunten worden gewogen en herijkt. Het zou de lokale politiek goed doen als ook buiten de raadszaal het democratische proces wordt gerespecteerd. Ik hoop dat de inwoners die fatsoenlijke houding bij ons terug kunnen zien en daardoor ook weer vertrouwen in de politiek krijgen.

Voorzitter, ik sluit af. Ik heb hoop op een Dordrecht waarin het steeds minder ik en steeds meer wij wordt. Een stad waarin we oog, oor en hart hebben voor elkaar.