Perspectiefnota 2025 – tweede termijn

Voorzitter,

In de eerste termijn zijn er veel onderwerpen aan bod gekomen waarvoor aandacht wordt gevraagd. De meeste aandacht gaat uit naar onderwerpen op de korte termijn. Een aantal onderwerpen lijkt zich ook vooral te richten op de eigen achterban. Wij willen waken voor te opportunistische politiek waarin we vooral willen pleasen. Het is wat ons betreft nu toch echt het moment om eerlijk te zijn over wat er ook niet meer mogelijk is.

Zijn we als raad niet te vaak te afwachtend? Wat we van moties en amendementen vinden hoeft geen vraag-en-antwoordspel met het college te zijn. We zijn het onszelf en anderen verplicht om een eigen afweging te maken.

Enkele weken geleden heb ik de richting aangegeven die het CDA Dordrecht voor zich ziet, niet alleen voor nu, maar ook voor de komende jaren. Als CDA kiezen we ervoor om te gaan voor een sterke samenleving waarin we kwetsbare groepen ondersteunen en waarin we mensen met elkaar verbinden. Dat maakt deel uit van onze visie en het bepaalt onze focus. Er is nog steeds sprake van eenzaamheid, onder ouderen, maar ook zeker onder jongeren. Er zijn mensen zonder netwerken die daardoor heel makkelijk aan de zijlijn van de maatschappij komen te staan.

Tegelijk zien we een tendens waarin er continu de verwachting is dat de lokale overheid problemen oplost.

Wij denken dat het mogelijk is om kwantitatief te bezuinigen op ons ambtenarenapparaat. En dat vraagt omdenken in onze ambities. Uit de al aangereikte bouwstenen blijkt dat we in Dordt heel erg veel ambities hebben die uitgewaaierd zijn over een heel breed scala.

Momenteel ontbreekt wat het CDA betreft de gezamenlijke focus in de raad. We willen evenementen, we willen topsport, we willen de breedtesport, we willen een nieuw Dordthuis, een stadspark, een Maasterras, we willen duurzaam vastgoed, we willen een fietsstad zijn. En ja, dat wil onze fractie ook, maar we beseffen dat al die ambities tegelijkertijd niet houdbaar zijn. Wij beraden ons als fractie op het gesprek over onze gezamenlijke focus als raad van Dordrecht.

Het is mogelijk om met een kwalitatief goed ambtenarenapparaat in afgeslankte vorm te investeren in organisaties als Humanitas, in sportverenigingen, in wijkactiviteiten zoals het Houthavenplein, in vindplaatsen, in buurthuizen, in kerken en moskeeën, in al die mensen die voor sociale samenhang in onze maatschappij zorgen. We willen voorkomen dat we als lokale overheid in de weg lopen van al die initiatieven die er in onze wijken zijn. Geef ze juist de ruimte om het op de eigen manier te doen.

En laten we hierbij niet vergeten hoe ook onze ondernemers goed voor onze stad zorgen. Dordtse ondernemers ondersteunen goede doelen en evenementen en ze zorgen voor werkgelegenheid. In de afgelopen was dit zichtbaar, u heeft ook alle logo’s van vele bedrijven gezien die Big Rivers mogelijk maken.

We zijn blij met wat er aan beleid wordt doorgezet. Het armoedebeleid vindt doorgang, de vergroening van schoolpleinen, de investering in sportende kinderen, aandacht voor mantelzorgers, woningbouw die goed op gang gekomen is en zo nog veel meer. Dank voor de toezegging dat er voortvarend zal worden gewerkt aan het mogelijk maken van een Knarrenhof.

Tot slot onze moties. De eerste gaat over de zorg die de gemeente heeft om  inwoners te informeren over risico’s vanwege de blootstelling aan stoffen als pfas, luchtvervuiling, fijnstof, etc. Het gaat niet om een ‘niet kunnen’, maar wel over een ‘niet willen’ als we dit als raad naast ons neerleggen. Er zijn genoeg mogelijkheden om de informatie op papier te verstrekken, dat kan heel eenvoudig, zelfs worden toegevoegd aan andere informatie die huis aan huis verspreid wordt. Een QR-code kan ervoor zorgen dat de website te allen tijde geraadpleegd kan worden en dat elke inwoner dus over de nieuwste informatie beschikt. We hebben gezien dat zoiets ook mogelijk is als het gaat om inwoners te informeren over events, zoals onlangs over Big Rivers.

De motie over de transformatorhuisjes gaat over het verbinden van mensen en over het verkrijgen van draagvlak voor het plaatsen van de noodzakelijke, maar wel spuuglelijke gebouwtjes. Laten we er iet moois van maken wat iets toevoegt aan onze wijken.