Krijg ik later nog de zorg die ik nodig heb? En zo ja, is het dan nog wel betaalbaar? Veel mensen maken zich zorgen over het antwoord op deze vragen. Een deel van de zorg wordt geregeld vanuit Den Haag, zoals het geld voor de verpleeghuizen. Maar een groot deel ligt nu bij de gemeente. Bijvoorbeeld de jeugd- en thuiszorg. Als familiepartij staat het CDA voor de zekerheid van zorg: betaalbaar en dichtbij. Klaar staan voor elkaar en omzien naar de ander, dat is de basis van onze samenleving.

Zorg voor kinderen

 • Voorkomen is beter dan genezen. Om kinderen in beweging te houden zetten we in op goede speelplaatsen en op een goede ondersteuning van speeltuinverenigingen.
 • Schoolzwemmen moet blijven en sportmogelijkheden moeten worden uitgebreid door meer ondersteuning van clubs/verenigingen. Kinderen moeten vrij kunnen spelen; geen regels rondom boomhutten en speelbossen.
 • De inzet van sportconsulenten, schoolsporten en het SMS Kinderfonds voor onder meer zwemmen en sporten moet behouden blijven.
 • Kinderen en jongeren op gezond gewicht (JOGG) is een programma dat in heel Dordrecht moet worden ingezet. Daarbij mogen we trots zijn op de behaalde resultaten en daarom willen we ermee doorgaan.
 • De zorg die onze kinderen en jongeren nodig hebben, moet geleverd worden. Landelijk is er teveel bezuinigd op de (jeugd)zorg. Ook is de zorg te snel naar de gemeenten doorgeschoven. De Jeugdzorg moest worden veranderd van dure naar goedkopere zorg. Dat gaat in Dordrecht en de regio moeizaam en hier moet hard aan worden gewerkt. De financiële tekorten moeten door die andere werkwijze én door meer geld van het Rijk worden opgelost.
 • Er dient blijvend scherp gestuurd te worden op overhead van zorgorganisaties en salarissen van de bestuurders, zodat er meer geld is voor de zorgverlening. Zorgorganisaties die het geld niet uitgeven aan personeel, maar aan hoge bestuurderssalarissen, zijn wat ons betreft niet welkom.
 • Wij geloven in inclusief, passend onderwijs voor onze kinderen. Een kind hoort vlakbij huis naar school te kunnnen gaan. Het is daarom belangrijk dat jeugdzorg en de scholen goed samenwerken om per kind te bepalen wat de beste oplossing is om onderwijs te volgen.
 • Het Babyhuis aan de Brouwersdijk redt levens en heeft onze blijvende steun.
 • Vechtscheidingen zijn verschrikkelijk voor kinderen. Het kan verstrekkende gevolgen hebben voor kinderen. Daarom pleiten wij voor vroegtijdige begeleiding bij scheidingen.
 • We versterken de samenwerking van het vangnet (familie/politie/gemeente/zorgaanbieder) voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking.

Zorg voor je familie

 • Om kinderleed te voorkomen, is het CDA een voorstander van het bevorderen van vrijwillige anticonceptie bij hen die niet in staat zijn hun kinderen een veilige omgeving te bieden.
 • Dordrecht heeft al meerdere ‘buurtcirkels’ opgezet. Buurtbewoners steunen elkaar, zodat niemand tussen wal en schip komt. Het CDA wil meer van deze buurtcirkels.
 • De collectieve zorgverzekering via de gemeente dient tot tenminste 30% boven het bijstandsinkomen beschikbaar te blijven.
 • Om zorg op maat te kunnen leveren, zullen we een einde moeten maken aan het oerwoud van regels voor budgetten voor jeugd, WMO, WLZ, participatie en forensische zorg, waarbij experimenten niet worden geschuwd. Alleen dan kunnen we betere zorg leveren met meer bevoegdheden op de werkvloer. Het CDA zet in op één programma, één budget en één organisatie als een persoon of een gezin te maken heeft met Jeugdzorg, WMO en Participatiewet.
 • Het zorgprincipe is daarmee één gezin, één plan, één begeleider. Dat betekent een andere manier van werken.
 • Op diverse plekken in Nederland ontstaat een tekort aan huisartsen. Het CDA wil dit voor zijn en pleit voor stadsmarketing bij huisartsopleidingen zodat huisartsen voor onze stad kiezen.

Zorg voor ouderen

 • Eenzaamheid is een schrijnend probleem en wij willen dat de eenzaamheid onder Dordtenaren afneemt. Het CDA kiest niet voor ‘convenanten’ en ‘bestuurlijke actieplannen’, maar voor eenvoudige oplossingen waar Dordtse ouderen wat aan hebben en waardoor de kracht vanuit de Dordtse samenleving tot haar recht komt.
 • Veel verenigingen, kerken en wijkgroepen doen nuttig werk. Eén contactambtenaar binnen de gemeente zorgt voor verbindingen tussen initiatieven en organisaties. Een goed voorbeeld is Resto van Harte. Zij zorgen nu ook voor eten en gezelligheid in ouderenflats.
 • Veel mensen houden van knuffelen met dieren. Het CDA wil meer inzet van de rondreizende kinderboerderij. Een leuke activiteit voor mensen met dementie en eventueel hun (klein)kinderen.
 • Meer betrokkenheid in de wijk door inzet van het wijkteam. Wij vinden het belangrijk dat er meer huisbezoeken worden gebracht aan ouderen, zodat eenzaamheid vermindert.
 • Het CDA vindt het belangrijk dat er voldoende (nacht)zorgmedewerkers zijn voor ouderen in de tehuizen, zodat ouderen zich veilig voelen en met een gerust hart kunnen gaan slapen. De gemeente voert het gesprek hierover met de zorginstellingen.
 • Iedere oudere moet de mogelijkheid hebben om op pad te gaan. Gratis OV voor 65+ is in veilige handen bij het CDA.
 • De huisarts is een vertrouwd gezicht. Vaak blijven we bij dezelfde arts, ook al verhuizen we naar elders in de stad. Maar wanneer iemand slecht ter been is of met een zwakkere gezondheid te maken krijgt, kan die afstand een probleem worden. Als mensen om die reden zouden willen overstappen naar een huisarts in de buurt zou dat mogelijk moeten zijn, ook als huisartsenpraktijken geen ruimte voor nieuwe patiënten hebben. Voor deze schrijnende gevallen zou een uitzondering gemaakt moeten worden.

Zorg voor mantelzorgers

 • Hulde aan alle mensen die zich dag in, dag uit inzetten voor hun medemens en omzien naar hun naasten.
 • Zorgen voor elkaar is de basis van ons gezin, onze familie en de samenleving. Het CDA ziet en waardeert de inzet van mantelzorgers. Zij moeten zo goed mogelijk ondersteund worden, om overbelasting te voorkomen. Ook hier geldt: wij willen geen nieuwe dure ambtelijke inzet, convenanten, procesafspraken, interregionale platforms en een ideale papieren wereld. Wij zetten in op dat waar mantelzorgers concreet zelf om vragen: een pauze om tot rust te komen en weer op te laden. Daarom wil het CDA dat de gemeente enkele vakantiewoningen in haar ondersteuningsaanbod opneemt waar de mantelzorger kan uitblazen. Dit dient dan hand in hand te gaan met een goede respijtvoorziening, waar de zorgvrager op dat moment tijdelijk kan verblijven.
 • Het moet makkelijker worden om woningen aan te passen of extra bebouwing toe te staan ten behoeve van huisvesting van families van meerdere generaties (kangoeroewoningen). De plaatselijke regelgeving moet zo nodig hiervoor worden aangepast. Zo kunnen kinderen de zorg voor hun ouders invullen zoals zij zelf willen.
 • Ook moet meer gebruik worden gemaakt van het huisvesten van bijvoorbeeld studenten die, in ruil voor een lagere huur, sociale activiteiten voor (oudere) buurtbewoners organiseren.

BewarenBewaren