Onze stad is onze toekomst. Dordrecht is een eiland, maar we kunnen ons niet afsluiten voor wat er op ons afkomt. De verandering van het klimaat, het stijgen van de zeespiegel en het opraken van fossiele brandstoffen. Als CDA willen we de wereld beter en schoner doorgeven aan onze kinderen. Dat noemen wij rentmeesterschap. Dat betekent dat we ons moeten voorbereiden op deze klimaatverandering, zeker omdat we in Dordt omgeven worden door water en vele buitendijkse gebieden. Om ons voor te bereiden op klimaatverandering moeten we onze inwoners zo goed mogelijk vertellen wat er gebeurt als dijken overstromen of als er steeds meer plensbuien vallen. We zullen hier bij de inrichting van ons eiland en bij nieuwe ontwikkelingen goed rekening mee moeten houden.

We willen minder uitstoot van vieze stoffen en gassen. De gemeente handhaaft strenge uitstootnormen, met voorrang voor de meest risicovolle producten. Bij vergunningverlening werkt de gemeente als toezichthouder nauw samen met competente organisaties in plaats van het zelf te proberen.

Ons afval wordt zoveel mogelijk opnieuw gebruikt en we leven van wat uit onze nabije omgeving komt, regionale producten.

Om klimaatverandering tegen te gaan zullen we ook onze bijdrage moeten leveren door andere vormen van energiewinning, zoals zonne-energie of windenergie, waar dat goed is in te passen in het landschap. Daarbij houden wij rekening met de wensen van omwonenden en omliggende bedrijven.

Investeren doen we echter alleen als onze inwoners daar zelf ook iets aan hebben, bijvoorbeeld een lagere energierekening. Het CDA wil een lagere huur voor iedereen door te investeren in de woningcorporaties. Ook komt er een stimuleringsregeling voor zonnepanelen op bedrijfshallen, scholen, sporthallen en schuren om verenigingen financieel te steunen.

Het CDA vindt het erg belangrijk dat inwoners het eens zijn met deze grote veranderingen. Er moet draagvlak voor zijn. Dit kan doordat mensen er een lagere energierekening aan overhouden, of doordat ze mede-eigenaar kunnen worden van windmolens en zonnepanelen, of doordat ze mee mogen beslissen over de manier waarop het afval precies wordt ingezameld.

We stimuleren zoveel mogelijk groen, in de stad, in uw tuin of op uw dak. Bevoorrading van onze binnenstad dient zoveel mogelijk plaats te vinden middels elektrisch vervoer.

Een gezonde omgeving voor ieder kind is ook een schone stad. Dit houdt in dat het plastic afval voortaan twee maal per week wordt opgehaald. Hier is geen extra container voor nodig. Het gebruik van de afvalstraat blijft onbeperkt en gratis voor particulieren.

Het CDA stimuleert elektrisch rijden. Auto’s van inwoners die 100% elektrisch rijden mogen in heel Dordrecht gratis parkeren. En er worden voldoende oplaadplaatsen aangelegd.

Ruim baan voor natuur in onze omgeving

Als CDA zijn wij trots op de verkiezing van De Biesbosch (als onderdeel van de Hollandse Delta) tot Nationaal Park van Wereldklasse. We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk Dordtenaren van de Biesbosch kunnen genieten en dat de Biesbosch samen met onze prachtige binnenstad ook de nodige toeristen weet aan te trekken. We zetten in op doorontwikkeling van het prachtige gebied met inachtneming van de natuurwaarden. Het beheer moet wel betaalbaar blijven, wat betekent dat op bescheiden schaal ruimte dient te komen voor meer mogelijkheden tot (verblijfs)recreatie in het gebied. Het is belangrijk dat initiatieven goed passen in het groene karakter. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van het gebied rond en van de Zuidhaven.

De aanleg van De Nieuwe Dordtse Biesbosch draagt bij aan de natuurwaarde op ons eiland. Wij vinden het belangrijk dat de aanleg van De Nieuwe Dordtse Biesbosch binnen budget wordt uitgevoerd en dat omwonenden en belanghebbenden goed worden geïnformeerd over de ontwikkeling.

De groene omgeving van de stad is juist wat Dordrecht uniek maakt. Die omgeving mag van ons nog groener worden. Daarom moeten de hoogspanningsleidingen zo veel mogelijk ondergronds komen te liggen.

Samen maken we van ons Dordrecht een duurzame plek om te wonen!

BewarenBewaren