Te veel jongeren vertrekken uit Dordrecht om elders te gaan studeren of werken. Wij zouden graag zien dat jongeren niet alleen in Dordrecht opgroeien, maar hier ook kunnen studeren en een baan kunnen vinden. We geloven dat de juiste opleidingen daaraan kunnen bijdragen. Zowel voor studenten als voor Dordtenaren op oudere leeftijd onder het motto ‘leven lang leren’. De gemeente moet hierin haar rol pakken als samenwerkingspartner van bedrijven en onderwijsinstellingen. Het kan niet zo zijn dat bedrijven in onze regio werknemers uit het buitenland halen terwijl we in Dordrecht nog veel mensen op de bank hebben zitten.

Zowel in de maritieme als technische sector moeten gespecialiseerde opleidingen gerealiseerd worden. Dit kan met HBO Drechtsteden of met een buiten Dordrecht gelegen onderwijsinstelling. Dit type opleidingen passen goed op het Leerpark. Dit in nauwe samenwerking met het regionale bedrijfsleven voor leer- en werkplekken, stages en banen. Meer onderwijsmogelijkheden in Dordrecht verbetert de leefbaarheid van Dordrecht en haar omgeving.

We ondersteunen de plannen om te komen tot een campusontwikkeling. Het aantrekken van meer hoger onderwijs blijft dan ook een speerpunt voor het CDA. Dat kan door het huidige hogere onderwijs uit te bouwen of door nieuw hoger onderwijs aan te trekken. Zo komen er meer jonge mensen in onze stad wonen, vestigen zich meer winkels en horeca en komen er meer culturele activiteiten. Er moet daarom meer studentenhuisvesting komen én een verbetering van het openbaar vervoer per spoor en op termijn via lightrail.

Ook moet het, tijdens en na het afronden van een studie aantrekkelijk zijn om in Dordrecht te wonen. Daarom willen we onderzoeken of we de Dordt-beurs in kunnen voeren om Dordtse jongeren tegemoet te komen in de kosten.

Veel bedrijven in onze stad zijn sociale (leerwerk)bedrijven die ook plaats bieden aan inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij vinden dat dit door de gemeente meer op waarde moet worden geschat bij opdrachtverstrekkingen. Bijvoorbeeld het onderhoud aan gemeentelijke gebouwen of het drukwerk van folders en flyers zien wij bij voorkeur uitgevoerd door een betrokken, lokale ondernemer met een sociaal gezicht. Dit vragen wij ook van partijen die wij volledig subsidiëren, zoals bijvoorbeeld Dordt Marketing. Bovendien moeten gemeentelijke aanbestedingen zo worden vormgegeven dat lokale ondernemers meer kans maken; bijvoorbeeld door het werk op te delen in kleinere opdrachten.

Hard voor wie niet wil, met een hart voor wie niet kan

We zetten ons volop in om armoede, met name onder kinderen, te bestrijden. Meer dan 10% van de kinderen leeft in armoede. Onaanvaardbaar wat ons betreft, omdat opgroeien in armoede vaak verstrekkende gevolgen heeft voor het leefplezier en de ontwikkeling van een kind. Het is belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen. Sociale uitsluiting heeft schrijnende gevolgen voor het welbevinden van het kind, ook op oudere leeftijd. We moeten zorgen dat het dagelijks leven van kinderen in armoede beter en minder stressvol wordt. Dat vraagt om ondersteuning via mens- en kindgericht armoedebeleid.

Met het SMS- Kinderfonds zorgen wij ervoor dat kinderen kunnen sporten, muziek kunnen maken en mee kunnen op schoolreisje. We zijn blij dat het fonds per 1 januari 2018 door de Drechtsteden is verruimd. Wij zetten in op verdere verruiming, zodat ook kinderen van werkende armen hiervan gebruik kunnen maken. Armoede onder kinderen komt namelijk niet alleen voor bij ouders zonder baan.

Het is van belang dat kinderen gelijke kansen krijgen en daarom blijven wij inzetten op goed onderwijsachterstandenbeleid, te beginnen bij de allerkleinsten. Wij zorgen voor extra, laagdrempelig peuteronderwijs voor de kinderen die dat nodig hebben.

Schulden werken ontwrichtend op de levens van veel Dordtenaren. Het leidt tot stress, armoede en vaak het maken van verkeerde keuzes. Schulden leiden tot hoge maatschappelijke kosten, bijvoorbeeld door huisuitzettingen en aanvullende hulpverlening. Vaak worden hiervan kinderen de dupe. Inwoners met schulden moeten veel meer bereikt worden. Daarbij spelen maatschappelijke organisaties zoals Stichting Present, Stichting HIP, Stichting Anders, SUN, Homestart, Kledingbank, Voedselbank, Huisraadbank, maar ook de kerken en maatschappelijke platforms een belangrijke rol.

De sociale wijkteams zijn de ogen en oren in de wijk, laagdrempelige hulpverleners. De genoemde maatschappelijke organisaties gaan werken met één inkomenstoets, geldend voor alle voorzieningen van die organisaties. Dat scheelt een hoop bureaucratie en papierwerk. En het is belangrijk dat alle beschikbare hulp en ondersteuning overzichtelijk wordt weergegeven op een voor iedereen bekende (digitale) plek.

Het CDA zet zich in voor proactieve schuldhulpverlening en budgetbeheer bij de Sociale Dienst zodat mensen structureel uit de schulden kunnen komen. Het beste is om samen met de mensen zelf en maatschappelijke organisaties schulden en armoede te voorkomen. We zetten daarbij in op hulpverlening dichtbij huis, zodat de drempel om hulp te vragen zo laag mogelijk is.

Migranten die in onze stad komen wonen dienen snel werk te maken van het beheersen van de taal. Het CDA wil dat de gemeente weer volledig verantwoordelijk wordt voor de inburgering zodat wij een streng en stevig inburgeringsprogramma kunnen opstellen dat in het teken staat van de taalbeheersing. Op die manier kunnen nieuwe Nederlanders snel meedoen; via een opleiding of door werk. Dat is goed voor hen en voor de Dordtse samenleving.

Voor wie wel wil werken, maar dat niet kan, is er een uitkering. Iedereen met een uitkering wordt wel gevraagd om een vorm van tegenprestatie. ‘Voor wat, hoort wat’. Hetzij als mantelzorger, hetzij als vrijwilliger, want wij streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet. Wij willen dat een wijze wordt onderzocht die niet gepaard gaat met enorme uitvoerings- en controlekosten.

Bij inkopen van de gemeente moet een percentage aan uitkeringsgerechtigden aan het werk worden geholpen. Bijzondere bijstand wordt in natura verstrekt, bijvoorbeeld door het betalen van de huur.

De economie trekt aan en dat zien we ook aan de stijgende werkgelegenheid. Echter, twee groepen profiteren onvoldoende van de toenemende werkgelegenheid: laagopgeleiden zonder startkwalificatie en 50+’ers. Deze groepen verdienen speciale aandacht binnen het arbeidsmarktbeleid. Wij steunen initiatieven die zich voor deze groepen inzetten.

Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kan de sollicitatieplicht anders worden ingevuld, bijvoorbeeld door vrijstelling als men vrijwilligerswerk verricht. Het CDA wil dat mensen zoveel mogelijk tot hun recht komen en steunt daarom initiatieven om bijvoorbeeld laaggeletterdheid aan te pakken.

Werken naar vermogen is het uitgangspunt van het CDA Dordrecht. Iedereen hoort erbij en moet echt mee kunnen doen. Dordtenaren die niet zelfstandig aan het werk kunnen, doen dat door dagbesteding. Bijvoorbeeld bij de sociale werkvoorziening (Drechtwerk), bij sociale ondernemingen of bij commerciële ondernemingen met loonkostensubsidie. Wij streven er daarom naar dat in 2030 niemand meer een bijstandsuitkering ontvangt zonder perspectief. Van alle banen die erbij komen, moet een groot deel beschikbaar komen voor mensen met een beperking (inclusieve samenleving). Te denken valt aan banen in het groen, bij de horeca of in de facilitaire dienstverlening.

De sociale werkvoorziening Drechtwerk blijft een voorziening voor de meest kwetsbaren. Waar mogelijk worden arbeidsgehandicapten aan het werk geholpen bij reguliere organisaties en bedrijven in de eigen gemeente. Wij vinden het belangrijk dat gewerkt wordt aan het vergroten van de potentie van mensen bij Drechtwerk. Dat is goed voor hun eigenwaarde en dan kunnen zij een grotere bijdrage leveren aan de samenleving.

Wie een uitkering ontvangt, maar niet wil werken terwijl dit wel kan, krijgt te maken met streng handhavingsbeleid. De bijstand is bedoeld als vangnet. Het is belangrijk dat iedereen die daartoe in staat is naar vermogen meedoet in onze samenleving.

BewarenBewaren