Geacht college,

De afgelopen periode is de gemeenteraad namens diverse bewoners benaderd over de routewijziging van buslijn 1 in Dubbeldam. Hierdoor wordt de afstand tot de bushaltes van lijn 1 voor veel ouderen (woonachtig in seniorenwoningen, zorgcentra en omgeving) te groot, zodat er geen rechtstreekse verbinding meer is met het Albert Schweizer ziekenhuis, maar dit geldt ook voor andere bestemmingen, die met lijn 1 bereikt kunnen worden. Het CDA vindt dit een ongewenste ontwikkeling.

De toegankelijkheid van het openbaar vervoer en bereikbaarheid wordt voor deze bewoners hiermee verkleind, terwijl het beleid er op gericht is de bereikbaarheid te vergroten. De provincie is formeel verantwoordelijk en Arriva is als exploitant aanspreekbaar. Wel is in 2006 door de provincie meer ruimte gegeven aan de regio Drechtsteden om het openbaar vervoer vorm te geven binnen de financiële en juridische kaders. Over de wijzigingen van lijn 7 is in het najaar van 2006 gesproken. Dit was een vergelijkbare situatie.

Hoewel het college formeel niet verantwoordelijk is voor deze routewijziging heeft de CDA fractie wel een aantal vragen:

1. Heeft er overleg plaatsgevonden over de voorgenomen wijziging van de routes? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet (gelet op afspraken hierover betreffende het concessiebeheer).

2. Welke motieven had Arriva om de route van lijn 1 te wijzigen en deelt u deze
motieven? Is de wijziging en de motieven ook tijdig gecommuniceerd met bewoners/reizigers?

3. Bent u van mening dat naast de formele “ontsluitingseis” ook gekeken moet worden naar de praktische gevolgen voor de diverse doelgroepen (in 2006 sociaal onwenselijk genoemd)? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is dat in dit geval naar uw mening voldoende gebeurd?

4. Bent u bereid om met Arriva in overleg te treden n.a.v. de vragen en reacties vanuit Dubbeldam?

5. Wat doet u om toekomstige situaties als deze (en in 2006/2007 met lijn 7) voortaan zoveel als mogelijk te voorkomen?

Namens de CDA-fractie,

Peter Naeije
Wim van der Kruijff

  • Op de foto: Peter Naeije
Categorieën: DubbeldamNieuws