In de adviescommissie van 8 februari werd op verzoek van de ChristenUnie/SGP fractie gesproken over de raadsinformatiebrief subsidies. Peter Naeije was namens de CDA-fractie aanwezig. De brief gaf veel informatie over het subsidieproces en welke stappen er genomen worden om te bekijken of de subsidies effectief zijn. De gemeente geeft meer dan € 34 miljoen per jaar aan subsidies.

De CDA-fractie vindt subsidie een nuttig instrument. Immers, het behalen van sommige nuttige maatschappelijke doelen en effecten, kunnen wij als gemeente niet alleen realiseren. Wij hebben daar onze maatschappelijke partners voor nodig. Via subsidie kunnen wij afspraken maken met organisaties, zodat zij met activiteiten voor bijvoorbeeld jongeren zorgen dat de doelen gehaald worden.

In de Raadsinformatiebrief wordt gesproken over de mogelijkheden om subsidies lager vast te stellen als instellingen prestaties niet of niet geheel nakomen. Het CDA gaat er vanuit dat indien dat het geval is, de subsidies niet alleen lager vastgesteld “kunnen” worden, maar dat dit ook daadwerkelijk gebeurd. CDA-wethouder Van Steensel gaf als antwoord namens het college aan dat dit in de praktijk inderdaad regelmatig gebeurd.

Het CDA wil dat het college bij het verstrekken van de subsidies goed bekijkt of de subsidie efficiënt en effectief wordt ingezet. Het is van belang om kritisch te blijven beoordelen voor welk doel de subsidie wordt gegeven. De vraag stellen: Wat willen we met het verstrekken van de subsidie bereiken? Na afloop moeten organisaties ook verantwoording afleggen over de geleverde prestaties. Indien het beoogde effect niet wordt bereikt, moeten we ons afvragen of subsidies nog wel verstrekt moeten worden. Het mag van het CDA geen automatisme zijn dat subsidies verstrekt worden, puur omdat ze al jaren worden verstrekt.

Of subsidies nog wel bijdragen aan het doel (effectiviteit) wordt ook door de gemeente bekeken. In april komen de resultaten van de 4e fase “Brede Doorlichting”. Dit zal moeten leiden tot keuzes van de raad, waarbij ook de prioriteiten uit het politiek akkoord van belang zijn. Het CDA zal de resultaten beoordelen aan de hand van het verkiezingsprogramma. Peter Naeije bracht in de adviescommissie de motie aan de orde die het CDA eerder al bij de begroting heeft ingediend. Het CDA vindt het van belang dat verenigingen en instellingen met vele vrijwilligers, die een relatief kleine subsidie nodig hebben om te kunnen blijven bestaan, ontzien moeten worden bij de bezuinigingen. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan de ouderenbonden, speeltuinverenigingen en de scouting. Deze verenigingen zijn van grote maatschappelijke betekenis voor de stad en de wijken en mogen niet verloren gaan.

CDA wethouder Van Steensel gaf aan dat het college inderdaad rekening houdt met wat er gebeurd als de subsidie wordt gestopt of fors wordt verminderd. Het college wil niet dat zaken die al jaren van grote betekenis zijn voor de stad definitief verdwijnen. Er zal binnenkort verder worden gepraat, nadat de raad is geïnformeerd over de exacte collegeplannen.

*Op de foto: Peter Naeije

Categorieën: Nieuws