Het college heeft de volgende antwoorden gegeven naar aanleiding van de vragen die het CDA Dordrecht eerder stelde. We blijven u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

1: Heeft er overleg plaatsgevonden over de voorgenomen wijziging van de routes? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet (gelet op afspraken hierover betreffende het concessiebeheer).
‘Nee, er heeft geen overleg plaatsgevonden. Arriva had deze routewijziging moeten melden in het stuurgroepoverleg en tevens moeten opnemen in het Vervoerplan 2011. Arriva heeft hiervoor haar verontschuldigingen uitgesproken.’

2: Welke motieven had Arriva om de route van lijn 1 te wijzigen en deelt u deze
motieven? Is de wijziging en de motieven ook tijdig gecommuniceerd met bewoners en/of reizigers?
‘Omdat deze wijziging niet is besproken is de gemeente niet bekend met de motieven van Arriva. Er is ook niet tijdig gecommuniceerd met bewoners en reizigers. Arriva heeft laten weten de gedupeerde reizigers alsnog een informatiebrief met tekst en uitleg te sturen.’

3: Bent u van mening dat naast de formele “ontsluitingseis” ook gekeken moet worden naar de praktische gevolgen voor de diverse doelgroepen (in 2006 sociaal onwenselijk genoemd)? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is dat in dit geval naar uw mening voldoende gebeurd?
‘Het college is van mening dat bij iederen wijziging in het lijnennet ook gekeken moet worden naar de praktische gevolgen. Het college kent echter de motieven van Arriva niet en kan daardoor niet beoordelen of praktische gevolgen voor diverse doelgroepen voldoende is afgewogen.’

4: Bent u bereid om met Arriva in overleg te treden n.a.v. de vragen en reacties vanuit Dubbeldam?
‘Ja, er is periodiek bestuurlijk overleg waarin onder andere klachten en verzoeken worden besproken. Het proces rond de wijziging van buslijn 1in Dubbeldam wordt voor het aankomend bestuurlijk overleg geagendeerd. De kans is echter uiterst klein dat Arriva, op verzoek van de gemeente Dordrecht, in dit dienstregelingjaar weer de route uit 2010 gaat rijden.’

5. Wat doet u om toekomstige situaties als deze (en in 2006/2007 met lijn 7) voortaan zoveel als mogelijk te voorkomen?
‘In de stuurgroep zal Arriva er nogmaals op worden gewezen dat is afgesproken dat alle wijzigingen in de dienstregeling, altijd en zorgvuldig richting de reizigers moeten worden gecommuniceerd.’

  • Op de foto: Peter Naeije
Categorieën: DubbeldamNieuws