Het CDA Dordrecht wil museumschip de Siegfried behouden voor Dordrecht. Het vertrek van een dergelijk museum, goed bezocht en bijdragend aan het maritieme karakter van onze stad, is wat ons betreft geen goede zaak. Het CDA heeft daarom al in een vroeg stadium vragen gesteld aan het college Klik hier voor de vragen

Onderstaande motie is ingediend om te voorkomen dat de Siegfried al op 1 april moet vertrekken. De adviescommissie heeft namelijk nog helemaal niet vergaderd over de antwoorden van het college op de eerdere vragen. Daarnaast is er veel onduidelijkheid over de communicatie tussen de gemeente en de Siegfried. We houden u (op zeer spoedige termijn) op de hoogte van onze pogingen om de Siegfried in Dordrecht te houden.

——————————————————————

Onderwerp : Ligplaats museumschip René Siegfried

De Gemeenteraad in vergadering bijeen op 22 maart 2011;

Kennis genomen van de beantwoording van de vragen artikel 40 over De Siegfried; constaterende dat:

– In de beantwoording wordt aangegeven dat de René Siegfried vanaf 1 april 2011 niet meer op de huidige locatie zou kunnen liggen;

– De adviescommissie nog niet in de gelegenheid is geweest om naar aanleiding van de beantwoording met het college van B&W te spreken;

van mening dat:

– Er in goed overleg met Stichting De Binnenvaart gezocht dient te worden naar een oplossing voor de René Siegfried en dat hierbij een redelijke termijn in acht wordt genomen;

verzoekt het college:

– Ervoor zorg te dragen dat zolang er nog niet met de raad over mogelijke nieuwe ligplaatsen en de daarbij te hanteren termijnen is gesproken, de René Siegfried op de huidige locatie kan blijven liggen.

E.C. van Wenum-Kroon
W. van der Kruijff
S. Seme

  • Op de foto: Elly van Wenum wil de Siegfried in Dordrecht houden
Categorieën: Nieuws