Afgelopen dinsdag heeft de raad in de adviescommissie met elkaar gesproken over het voorliggende bestuursakkoord.*

Het is een lastig dilemma, omdat dit akkoord duidelijk twee gezichten heeft. Zo is het CDA in Dordrecht zeer te spreken over de beleidsvrijheid die gemeenten wordt gegeven om constructief werk te kunnen maken van de problemen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De schotten tussen regelingen (Bijstandswet, Wajong, Wet investeren in jongeren, Wet Sociale Werkvoorzieningen) verdwijnen en worden ondergebracht in één wet: Werken naar vermogen (Wwnv). Hierdoor kan de gemeente middelen flexibel inzetten en maatwerk leveren.

De andere kant van het verhaal is dat de (financiële) voorwaarden onvoldoende zijn. De gemeente moet de wet met veel minder geld uit gaan voeren dan voorheen. Zeker in het geval van de WSW zorgt dat voor extra tekorten op de gemeentebegroting in de komende jaren. Dat gaat ten koste van de re-integratie en ondersteuning van Dordtenaren die een lastige positie hebben op de arbeidsmarkt. In Dordrecht zijn ongeveer 600 WSW’ers aan het werk bij Drechtwerk. Veel van hen, twee op de drie, moeten uitstromen en een baan in het bedrijfsleven zien te vinden. Dat is een enorme uitdaging een vraagt betrokkenheid en inzet van de werkgevers. Hoe dat er precies uit komt te zien is nog onduidelijk. Het lokale CDA zet zich daarom hard in om op landelijk niveau een socialere overgangsregeling af te spreken.

Desalniettemin zien wij de eerdergenoemde voordelen van het akkoord en willen wij als CDA ook verantwoording dragen voor bezuinigingen. Het is in deze tijd niet reëel om te veronderstellen dat de gemeente gespaard zal blijven. Bovendien is de inhoud van dit bestuursakkoord niet nieuw. In het regeerakkoord stonden deze maatregelen al aangekondigd. In het bestuursakkoord zijn deze maatregelen fors verzacht, zowel financieel als qua impact en tempo. Maar dan wil het rijk wel een ‘package deal’ maken en niet overal opnieuw over moeten onderhandelen. Als wij het akkoord afwijzen, dan bestaat het risico dat op de afzonderlijke onderwerpen een minder goed resultaat wordt geboekt.

Wij zien dat in de CDA kamerfractie reeds voorstellen heeft ingediend om de Wwnv in sociaal opzicht aan te passen. Daarom willen wij verantwoordelijkheid nemen en stemmen wij op 8 juni in met het bestuursakkoord.

  • Het bestuursakkoord is de vertaling van de inhoud van het regeerakkoord naar concrete afspraken met de provincies en de gemeenten.
Categorieën: Nieuws