In de adviescommissie van 14 juni werd gesproken over het beleidskader Dordtse migranten met de veelzeggende titel: “Allemaal Dordtenaren”. Het beleid op het gebied van integratie is een van de onderwerpen waar de coalitie van BVD, VVD en CDA een andere richting mee op wilde. In de adviescommissie bleek dat er voor die nieuwe richting brede steun was in de raad.

Het komt er in het kort op neer dat het brede integratiebeleid met daarin kernwoorden als emancipatie, ontmoeting en dialoog wordt losgelaten. Daarvoor in de plaats komt een integratiebeleid waarin meedoen centraal staat. Peter Naeije liet namens het CDA weten achter deze nieuwe benadering van het college te staan: “Wij geloven in een aanpak waar eigen verantwoordelijkheid centraal staat, waar uitgegaan wordt van mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Tegelijkertijd vraagt deze benadering ook dat belemmeringen weggenomen moeten worden. Dit is niet alleen de taak van de (lokale) overheid, maar zeker ook van de samenleving, van mensen onderling.”

Het loslaten van het brede integratiebeleid betekent verder dat integratie wordt meegenomen bij de verschillende beleidsterreinen op het gebied van onderwijs, zorg en arbeidsparticipatie. Door het CDA en ook andere partijen is aangegeven dat de doelen nog wel verder uitgewerkt moeten worden. Het CDA vindt dat de doelstellingen concreet moeten zijn met planning, zodat vastgesteld kan worden of de doelen wel of niet worden gehaald.

Wethouder Wagemakers zegde dit toe en zal dit in de verdere uitwerking mee nemen en hiermee terug komen naar de raad. Met deze toezeggingen van het college zal op 28 juni in de gemeenteraad alleen nog gestemd worden over het beleidskader, zodat dan definitief zal blijken hoeveel steun er is voor het nieuwe integratiebeleid.

Categorieën: Nieuws