Het CDA wil graag haar kaders meegeven voor de begroting van 2012.
Financieel gezien zijn we er nog niet met de al voorgenomen bezuinigingen. Dat moet helaas meer worden. En dat levert in de stad meer en meer ontevredenheid op. Begrijpelijk. Nog nooit iemand ontmoet die blij werd van gekort worden.

Het CDA wil graag een goede inhoudelijke dialoog in deze gemeenteraad over de te maken keuzes.
En dat lukt tot onze frustratie minder en minder…

Het lijkt wel wedstrijdje armdrukken wie de sociaalste is, wie het best naar de burgers luistert, het meest om cultuur geeft, het strakst de overlast bestrijdt, handhaaft en een repressief lik-op-stuk beleid neerzet, het stevigst afhoudend danwel voorstander is van een Drechtstad, …en zo kan ik nog wel even doorgaan…

Hoop emoties en gedoe over proces, veel te weinig diepgang en elkaar inhoudelijk opzoeken in debat en dialoog. Dat is niet de stijl die wij voorstaan.

Het CDA ziet graag dat we doorgaan (conform de Meerjarenbegroting) met de transformatie van ons beleid op veiligheid, leefbaarheid, arbeidsmarktbeleid en duurzaamheid. Dat alles met een open, transparante bestuurlijke stijl.

Wij zijn ons goed bewust dat over prioriteit en richting betreffende deze punten behoorlijk uiteenlopende meningen bestaan in deze gemeenteraad. Die willen wij op dit moment laten rusten, en focussen op kaders hoe de knelpunten die wij voor de komende jaren zien, aan te vliegen.

1. Arbeidsmarkt (=onderwijs, werkgelegenheid, sociale zaken)
De beschikbare middelen lopen terug. De druk en problematiek loopt op. Dit kan en moet leiden tot een omslag in aanpak, waarbij het strikte onderscheid tussen wie wel en wie niet volwaardig kan werken verdwijnt. Overheid, onderwijs en werkgevers intensief partneren en zich bereid tonen kansen te bieden aan wie het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld jongeren zonder ervaring, langdurig werklozen, mensen met een beperking).
Oplossingsrichtingen waar het CDA op in wil zetten, zijn:
a. Aanvulling op loonkosten bij moeilijk inzetbare mensen (beter een half inkomen meebetalen, dan een hele uitkering)
b. Meer gemeentelijke taken laten invullen door Drechtwerk-medewerkers, (bijvoorbeeld in groenonderhoud, catering, reiniging)
c. De tekorten aan technisch personeel in deze regio samen met werkgevers en onderwijs dwingender aanpakken.

2. Drechtsteden samenwerking
Verdere kostenbesparing is mogelijk door intensiever maar vooral veel efficiënter samen te werken binnen de Drechtsteden. Nu zien we teveel gemeentelijke medewerkers bezig de regionale medewerkers aan te sturen en controleren. Dat leidt tot overleg op teveel fronten en werk dat dubbelop gedaan wordt. Dat is tijd en geld verslindend. Vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid zullen we de vele gemeentelijke uren die daaraan worden besteed fors moeten reduceren. Dat betekent een beweging naar per saldo minder arbeidsplaatsen bij de gemeente. Verlaging van kosten dus ook. Dat ligt gevoelig, moet zorgvuldig en kost daarom tijd. Niet dralen dus dit op te pakken. Het CDA verwacht voorstellen hierover.
Voor de goede orde: intensievere samenwerking hoeft wat ons betreft niet te leiden tot één Drechtstad. Die discussie leidt tot teveel emotie en verlamt daarmee de noodzakelijke voortgang.

3. Stand van zaken ingezette bezuinigingsprogramma
Leveren de brede doorlichting en de intensiveringpakketten 1 en 2 de verwachte besparingen op? En is daarnaast extensiveringpakket 3 activeren voldoende? Het CDA vreest van niet, gezien de nog niet van bedragen voorziene risico´s in deze kadernota. Wij vinden het daarom verstandig dat het college aanvullend daarop extra mogelijkheden op een rij zet. Tijdig voor de begrotingsbehandeling a.s. november willen wij een overzicht daarvan ontvangen op zodanige manier dat er wat te kiezen valt voor de raad. Iedereen heeft daarbij zo zijn voor- en afkeuren.
Voor die lijst wat ons betreft geen heilige huisjes, we willen alle opties gepresenteerd krijgen. Ook gevoelige, zoals bijvoorbeeld verhoging van de parkeertarieven, het één-euro parkeertarief voor de avond afschaffen, geld vragen voor de fietsenstallingen in het centrum, vermindering van aantal bibliotheekvestigingen en/of buurthuizen, vermindering van het activiteitenaanbod in de buurten, stoppen met gratis openbaar vervoer voor 65+, invoeren van toeristenbelasting, winstgevender invulling van woningbouwlocaties, bewoners vragen zelf meer aan groenonderhoud in de buurt te doen, stoppen met gratis groene container reiniging, gratis grofvuil ophalen, … we lazen dat in afwachting van het nieuwe afvalbeleid de afvalstoffenheffing mogelijk aangepast moet worden. Het CDA ziet graag dat meer haast wordt gemaakt met dit dossier. Liefst hebben we bij de begrotingsbehandeling duidelijkheid over de consequenties voor tariefstelling, met tariefdifferentiatie als een af te wegen optie.

We verwachten ook een concrete visie over de rol van de gemeente Dordrecht in samenhang met de andere Drechtstedengemeenten, werkgevers, onderwijs en de diverse instellingen in de regio hoe gezamenlijk de toekomst het hoofd te bieden. Niet in afbraak modus, maar vanuit een visie die recht doet aan onze verantwoordelijkheid als overheid, maar ook recht doet aan en een niet vrijblijvend appèl doet op de verantwoordelijkheid van partners en ieder betrokken individu.

Op het gebied van duurzaamheid gebeurt veel goeds: aanzet tot stadswarmtenet, oplaadpunten voor elektrisch aangedreven voertuigen, gebruik van elektrische auto’s en bussen, energiezuinige straatverlichting. Dit alles zonder grote financiële claims. Prima. Mooi voorbeeld van hoe in goede samenwerking met partners (met name waardering voor HVC in deze) zonder veel gemeentelijk geld mooie dingen tot stand gebracht kunnen worden. Wat het CDA betreft een voorbeeld voor andere beleidsterreinen qua aanpak.

Wij geloven dat deze kaders de goede zijn in de aanloop naar de begroting 2012. Wij voeren graag een constructieve, inhoudelijke dialoog daarover met de andere fracties in deze raad.

  • Op de foto: Wim van der Kruijff
Categorieën: Nieuws