Sahin Seme heeft namens het CDA Dordrecht de afgelopen maanden intensief contact gehad met omwonenden van het Heijeplein. Zij maken zich zorgen over de overlast van jongeren. Het CDA Dordrecht heeft op basis van de gesprekken de volgende vragen neergelegd bij het college:

Geacht college,

Het CDA Dordrecht is vorige week wederom Krispijn ingegaan om te praten over de problematiek rondom het Heijeplein. Volgens de bewoners vormt overlast van de jongeren in de buurt de kern van het probleem. Belangrijkste klachten zijn geluidsoverlast, overlast door drankmisbruik, gevaarlijk gedrag op de weg (racen met brommertjes en scooters door de straat) en het gebruiken of dealen van drugs op het plein. Het gedrag van jongeren (10 tot 26 jaar) varieert van overlastgevend tot crimineel gedrag.

Een groep Marokkaanse vaders heeft een aantal jaren rondgelopen en de jongeren aangesproken op hun gedrag. Daarnaast zijn veel gesprekken met de ouders gevoerd over het onacceptabele gedrag van hun kinderen. Deze aanpak van de Marokkaanse vaders leek aanvankelijk aan te slaan, maar zij merken dat zij de laatste tijd weinig resultaat bereiken bij de jongeren en hun ouders. Daarom geven zij aan dat de problemen nu door professionals moet worden aangepakt.

De buurtbewoners hebben veel zorgen over de leefbaarheid van hun wijk. Bovendien zijn zij bang dat zij hun huizen door de problemen moeilijk kunnen verkopen en daardoor, nog minder dan andere huisverkopers, in staat zijn om te verhuizen.

Twee jaar geleden is het actieplan veiligheid Nieuw Krispijn 2010 – 2012 opgesteld. Bij de voorbereiding van het programma hebben bewoners aangegeven dat er vooral aandacht moest zijn voor ‘veiligheid en criminaliteitspreventie’. Met de bewoners is afgesproken om de stand van zaken van het plan driemaal per jaar te bespreken. In het begin waren de bewoners enthousiast en in grote getale aanwezig. De laatste evaluatiebijeenkomst actieplan veiligheid van 21 september 2011 is echter niet doorgegaan omdat er weinig aanmeldingen waren. De bewoners vinden dat er te veel wordt gepraat en weinig of niets wordt gedaan om de criminaliteit en overlast aan te pakken.

Het CDA wil graag helderheid op deze problematiek en wil graag antwoord op onderstaande vragen.

Vraag1:
Bent u op de hoogte van overlast rondom Heijeplein?

Vraag 2:
Bent u het met mijn fractie eens dat de gekozen aanpak tot dusver onvoldoende gewerkt heeft? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze gaat u de problemen aanpakken?

Vraag 3:
Zijn er door buurtbewoners aangiftes gedaan m.b.t. de hierboven geschetste overlast? Zo ja, waaruit bestonden deze aangiftes en wat is er mee gedaan?

Vraag 4:
De bewoners willen een leefbare en veilige omgeving en willen graag meepraten. Op welke wijze wilt u de betrokkenheid van bewoners versterken?

Vraag 5:
De samenstelling van de wijk dreigt door de problemen onevenwichtig te worden. Zwart-wit gesteld leeft bij mijn fractie de angst dat kansrijken wegtrekken en kansarmen in de wijk blijven wonen.
Herkent u dit beeld? Zo ja, vindt u dit aanvaardbaar en wat gaat u doen om dit te voorkomen.

Hopende op een spoedige schriftelijke beantwoording van het college,
Groet ik u namens het CDA Dordrecht vriendelijk,

Sahin Seme

Categorieën: KrispijnNieuws