Voorzitter,

De eerste paragraaf van de voorliggende begroting heeft de mooie titel ‘Oor voor de stad, oog voor de toekomst’.
Het begint inderdaad met oor hebben voor… luisteren dus. Het is noodzakelijk om te weten welke behoeften, opvattingen en visies er leven in de samenleving om als overheid succesvol te kunnen samenwerken met de diverse partijen in die samenleving waarop wij meer en meer een appèl doen.
Wil je vervolgens als overheid zinvol de dialoog aan willen gaan, zul je zelf inhoudelijk iets moeten vinden met het oog op die genoemde toekomst. Niet vaag, maar concreet handen en voeten gevend aan eigen visie en overtuiging. Onze eigen inhoudelijke opvatting is daarbij minstens zo belangrijk als het interactieve proces. Net als helderheid over hoe het zit met ieders eigen verantwoordelijkheid.

Het CDA staat volledig achter de ingezette beweging om als overheid minder dan voorheen zaken naar je toe trekken, en die nadrukkelijker dan voorheen mede te beleggen bij werkgevers, wooncorporaties, cultuurorganisaties, scholen, verenigingen, etc. Uiteraard om in samenwerking met overheid en inwoners van stad en regio de gestelde doelen qua werkgelegenheid, huisvesting, cultuur, onderwijs, sport en zorg te bereiken.

Daar zit druk op. Dat geeft gedoe. Dat doet verandering altijd. Maar het moet anders. Het moet bewegen. Zonder beweging is sturen niet mogelijk.

Het afgelopen jaar hebben we die beweging en sturing volop zien gebeuren in de cultuursector, het integratie dossier, de inzet op het gebied van leefbaarheid en het arbeidsmarktbeleid inclusief sociale voorzieningen.
Dat geeft pittige discussies. Maar in die discussie ontstaat wel gerichte verandering. Het CDA is positief over het vernieuwend denken en doen wat daardoor van de grond komt. Dat wil het CDA stevig doorzetten en wij zien dat tot onze waardering in de voorliggende programmabegroting terug.

Wat het CDA betreft moet de komende periode meer ruimte in de agenda worden vrijgemaakt voor vernieuwende beweging in de ruimtelijke inrichting van stad en regio. Onder druk van de moeizame economie en woningmarkt, door voorzichtige investeerders, bedrijven en particulieren verwacht CDA matig tot geen schot in autonome ontwikkeling van woningbouw en bedrijventerreinen.
Wij zijn consistent in onze opvatting dat het voor onze stad en regio goed is de woningvoorraad en koopkracht op te waarderen. Dat stimuleert onze lokale economie en werkgelegenheid. Maar er zit weinig schot in.
Dat vraagt urgent om een grondig en in samenhang aan de orde stellen van plannen voor Maasterras, Oostpoort, Stadswerven, Midden-terrein Gezondheidspark, Belthurepark, herstructurering van wijken als Crabbehof/Wielwijk en Vogelbuurt, bedrijventerreinen en kantoorgebouwen. Wat kunnen we ons permitteren en initiëren in samenwerking met Drechtsteden, Zuidvleugel, Provincie, ROM-D en Wooncorporaties? Dat vergt een ingrijpender discussie over de Structuurvisie dan menigeen wellicht denkt en een breder kader qua economisch denken. Niet alleen vanwege ruimtelijke en economisch aspecten en ontwikkelingen, maar ook vanwege de steeds ingrijpender bezuinigingen, veranderingen in de financiële wereld en demografische en sociale ontwikkelingen

Voorzitter,

Het CDA vraagt graag aandacht voor een aantal specifieke punten waar we beweging willen zien:

1. Speelplekken.
Bij de vaststelling van de bestuursrapportage vorige maand heeft het CDA via amendement voorgesteld om in 2011 geen besparing van 80.000 euro op onderhoud van speelplekken door te voeren. De wethouder antwoordde ons dat deze besparing eenmalig en zonder veiligheids- of kwaliteitsrico was. Groot is dan ook onze verbazing dat in voorstel 16 van de brede doorlichting een structurele besparing oplopend van 32.000 euro in 2013 tot 36.000 euro in 2018 door te voeren vanwege quote “het besef dat kinderen vooral behoefte aan speelruimte hebben en in minder mate aan speelvoorzieningen”. Het CDA steunt dat niet. Zeker niet als we zien wat er met de sommige speelvoorzieningen gebeurt binnen het huidige budget. Wat onveilig is wordt gewoon weggehaald. Zie de foto’s op de gemeentelijke website. Dat is toch niet wat we willen ?!.
Wij vinden dat het speelvoorzieningen niveau niet verlaagd moet worden en dienen daarom een amendement om het 16e voorstel ‘Speeltoestellen’ ad 36.000 euro uit de Brede Doorlichting te schrappen.

2. Buslijn 1
Het CDA betreurt het dat buslijnen zoals lijn 1 verdwijnen/aangepast worden. We hebben dan ook bekeken of er alternatieve mogelijkheden zijn de verbindingen in stand te houden. Daarbij kwamen we het Rotterdamse initiatief “Flex Overschie” tegen. Een prachtig initiatief dat niet voor niks in de prijzen is gevallen. Het is een mooie aanvulling op het openbaar vervoer, levert zichtbaar een bijdrage een duurzaamheid door electrisch rijden te promoten en biedt werkzoekenden een mooie gelegenheid ervaring op te doen en daarmee de kans op een baan te vergroten. Dit past uitstekend in de geformuleerde transformaties op Duurzaamheid en Arbeidsmarktbeleid. We dienen een motie in die vraagt om onderzoek hoe dit initiatief te vertalen naar de Dordtse situatie en daarbij in het bijzonder te kijken hoe het ingezet kan worden als alternatief voor het verdwijnen van buslijn 1.

3. Leerlingenvervoer
De voorgestelde bezuiniging A14 inzake het leerlingenvervoer gaat het CDA te ver. Met name de impact op een heel aantal kinderen met een verstandelijke of fysieke beperking die zijn aangewezen op speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs waarbij vaak ook de gezinssituatie problematisch is, vinden wij onacceptabel. Voor een deel van hen willen wij de grens op 2 kilometer houden. Welvarende ouderen van 65+ zonder problemen gratis met het openbaar laten reizen en tegelijkertijd bezuinigen op vervoer van leerlingen in de problemen vinden wij een onverkoopbare boodschap. Wij dienen een amendement in om de genoemde groep leerlingen buiten de bezuiniging op leerlingenvervoer te houden en dekking te vinden in het gerichter inzetten van schoolzwemmen.

4. Schoolzwemmen
De meeste kinderen in het regulier basisonderwijs die deelnemen aan het schoolzwemmen hebben al een zwemdiploma. Dat vinden wij inefficiënt gebruik van onderwijstijd, gedoe met bussen, veel tijd en geld dat nuttiger besteed kan worden gaat daar mee heen. Wij willen het aanbieden van schoolzwemmen beperken tot die groepen kinderen die dat nog nodig hebben. Het CDA stelt voor de in de begroting genoemde bezuinigingen leerlingenvervoer deels te halen uit het schoolzwemmen, waarbij het totale bezuinigingsbedrag gelijk blijft. Wij vragen het college in het eerste kwartaal van 2012 met een raadsvoorstel te komen dat maatwerk biedt qua zowel leerlingenvervoer als schoolzwemmen.

5. Differentiatie in afvaltarieven
In het programma 6 Milieu en Duurzaamheid wordt op pagina 55 onder ‘wat gaan we doen’ gemeld dat op basis van discussie van de raad in de loop van 2012 tariefdifferentiatie word ingevoerd. ‘Diftar’ voor de ingewijden. Daar staat weliswaar bij ‘na besluitvorming in de raad’, maar het klinkt toch als een gelopen race. Laat voor iedereen duidelijk zijn dat het CDA tegen invoering van Diftar is. Betalen per kilo in je kliko leidt tot ongewenst gedrag van mensen, afvaltoerisme en zwerfafval. Wij vinden gedragsbeïnvloeding en het aanbieden van adequate, laagdrempelige voorzieningen kansrijker.

6. Brandweer Benchmark
Veiligheid is topprioriteit. Uiteraard. Echter, met 12 miljoen euro per jaar staat het produkt Brandweer qua kosten in de top-10 produkten op onze gemeentelijke begroting en slokt daarmee zo’n 75% van het budget van programma Veiligheid op. Op één of ander manier is het not done om dat ter discussie te stellen. In de extensiveringsvoorstellen van het college blijft het programma veiligheid volledig buiten beeld met als enige uitzondering het verhogen van de opbrengst van de Mulderboetes. Het CDA ziet graag dat ook in het Veiligheidsprogramma onderzocht wordt waar bezuinigd kan worden en verzoekt daartoe om een benchmark van onze brandweer tegen die van andere vergelijkbare gemeenten.

7. Sportboulevard / zwembad
Het CDA steunt het vrijmaken van extra middelen om de parkeerproblematiek rond de Sportboulevard aan te pakken. Tot onze waardering zien wij onze Sportboulevard gekozen worden als locatie voor aansprekende toernooien.
Het blijft echter onuitstaanbaar dat het zwembad zo weinig op de daartoe geëigende uren geopend is voor recreatief zwemmen. We hebben bij het plannen maken voor de Sportboulevard zoveel aandacht voor de verenigingen daar gehad, dat we de ongeorganiseerde recreatieve zwemmers over het hoofd hebben gezien. Dat trekken wij ons aan. Het CDA wil dat herstellen en vraagt van het college een voorstel voor openstelling voor recreatieve zwemmers op gangbare tijden inclusief avonden. Wij dienen hiervoor een motie in.

8. Rotonde Groene Zoom
Voor 2012 wordt een verkenning aangekondigd inzake aanpassen Rotonde Groene Zoom bij het Wellantcollege. Vanwege de veiligheid van met name de fietsende schoolgaande jeugd daar een belangrijke prioriteit voor het CDA en ook onderdeel van coalitie akkoord. Waarom is die verkenning niet al gebeurd en staat dat nu pas voor 2012 als verkenning op de rol? En waarom staat de 1,2 miljoen euro die daarbij hoort niet al als reservering in de begroting? Wij krijgen graag de bevestiging dat hier geen vertragende adder onder het gras zit.

9. Griffie
In paragraaf 2.1 van het raadsvoorstel betreffende de begroting 2012 staat opgemerkt dat er geen aanvullende ruimte is om tot aanvullende besparingen op de griffie te komen, mede vanwege het binnen het huidige budget moeten opvangen van de kosten voor professionalisering kamervoorzitters en het meedraaien in de organisatiebrede business cases van de Brede Doorlichting. Met name dat eerste argument is bij ons weten komen te vervallen. Het CDA wil daarom toch in 2012 een aanvullende besparing van 1 FTE bij de griffie realiseren.

Voorzitter,

Oor voor de stad, oog voor de toekomst. Wij rekenen er op dat u serieus luistert naar de opvattingen om te bewegen. Wij rekenen er op dat u een betrokken oog zult hebben voor de ogenschijnlijk kleine dingen van alledag die de mensen bezig houden vanwege de toekomst van morgen. Wij rekenen er op dat u oog heeft voor de strategische dossiers voor de toekomst op langere termijn. Op alle terreinen zult u moeten bewegen. Want zonder beweging is sturen niet mogelijk.

Categorieën: CrabbehofNieuws