Enige tijd geleden hebben omwonenden van het Heijeplein het CDA Dordrecht gevraagd om de overlast aan de kaak te stellen. Raadslid Sahin Seme heeft daarom een aantal weken geleden vragen ingediend bij het college om helderheid te krijgen over de aanpak van de problemen. Het college heeft nu antwoord gegeven (zie onderstaande tekst). Het CDA Dordrecht blijft voorlopig bij omwonenden peilen of de aanpak van de gemeente ook daadwerkelijk effect heeft.

—————————————————————————

*Vraag 1: Bent u op de hoogte van overlast rondom Heijeplein? *

Antwoord: Ja. De overlast op het Heijeplein is bekend en is gerelateerd aan eerdere overlastgevende situaties rondom voetbalkooi in Nieuw Krispijn. De overlast varieert in de tijd. Dit heeft onder andere te maken met weersomstandigheden.

*Vraag 2: Bent u het met mijn fractie eens dat de gekozen aanpak tot dusver onvoldoende gewerkt heeft? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze gaat u de problemen aanpakken? *

Antwoord: Het actieplan Veiligheid Nieuw Krispijn was veel breder van inzet dan het Heijeplein. De aanpak uit het actieplan heeft op aantal onderdelen absoluut vruchten afgeworpen. Bewoners hebben meer inzicht, begrip en vertrouwen in de aanpak. Daarnaast hebben verschillende acties plaatsgevonden zoals de workshop “omgaan met hangjongeren”, een bijeenkomst voor jongeren, het aanspreken van ouders op overlastgevend gedrag van kinderen, extra activiteiten voor jongeren en meer toezicht in de wijk. De situatie werd uiteindelijk als vervelend maar stabiel beschouwd.

In mei van dit jaar is op het J.P. Heijeplein echter een verandering gesignaleerd in de problematiek:

• het samensmelten van de groepen jongeren uit Oud en Nieuw Krispijn met elkaar en aanwas uit andere wijken, waardoor de groep jongeren is toegenomen tot circa 100 personen;
• spanningen tussen de jongeren onderling die zich opstapelen en zich uiten op het J.P. Heijeplein;
• toename van overlastgevend gedrag dat dreigt te escaleren naar crimineel gedrag, met name op het gebied van drugsdealen. Hierbij is er ook sprake van een harde kern van (criminele) jongeren die anderen in hun omgeving het criminele circuit intrekken;
• “zwaan-kleef-aan”-effect van illegale handel in bijvoorbeeld auto’s;
• toename van (verkeers)overlast bij de omwonenden.

Naar aanleiding hiervan zijn de volgende acties opgepakt:

Een kerngroep van 12 criminele en/of overlastgevende jongeren is door de gemeente aangemeld bij het TCOJ (Tijdelijk Casus Overleg Jeugd) van het Veiligheidshuis. De jongeren waren allen bekend bij de diverse instanties. Per jongere is advies gegeven voor de best mogelijke aanpak in wet en regelgeving. TCOJ houdt in dat gemeenten, jeugd- en zorginstellingen, politie en justitie samenwerken om deze kerngroep harder (beter) aan te pakken. Zo ontstaat er extra druk op deze kerngroep en wordt er extra aandacht aan hen besteed. De jongerenwerker kan deze jongeren daardoor grotendeels loslaten en zich concentreren op de groep jongeren om hen heen. Het belangrijkste doel hiervan is het voorkomen dat de jongeren die net buiten de harde kern vallen de sleutelposities alsnog innemen. Politie, Toezicht en het jongerenwerk van RNewt (voorheen de Twern) komen tweewekelijks bij elkaar om de samenwerking verder aan te scherpen en meer in gezamenlijkheid op te treden op het J.P. Heijeplein. Het jongerenwerk van RNewt heeft een belangrijke rol op het Heijplein. Vanuit het straatwerk (aanwezigheid in de wijk) hebben zij veel contact met de jongeren. Zij spreken ze aan op ongewenst gedrag. Daarnaast worden een aantal jongeren individueel begeleid. De Politie en de winkelstraatmanager hebben afspraken gemaakt met de eigenaar van shoarmazaak Avraysya om de veiligheid in en om de winkel te vergroten.

Op 5 november werd door de DWO een wijkterras voor bewoners georganiseerd op het Heijeplein. De opbouwwerker neemt contact op met de bewoners van het Heijeplein om kennis met hen te maken en te inventariseren waar hun behoeften liggen ten aanzien van het gebruik van het plein. Onder andere door middel van dit wijkterras. Op basis van de inventarisatie stelt de opbouwwerker een activiteitenplan op voor 2012. Hierbij gaat het erom dat de bewoners het plein zelf in gebruik nemen en dus zelf activiteiten organiseren.

Er is een bijeenkomst georganiseerd door de jongerenwerker en de werkmakelaar met als resultaat dat er een aantal jongeren verder geholpen wordt aan een stage- dan wel werkplek. Betrokken instanties hebben acties ondernomen die nu meer op elkaar afgestemd gaan worden. Er is besloten de overlastgevende groep in Krispijn als een van de drie hotspots aan te wijzen voor de BEKE aanpak. Deze aanpak start in november. BEKE is een werkwijze die de gemeente Dordrecht gebruikt om overlast door jongeren terug te dringen door een structurele integrale benadering toe te passen. Interventies kunnen gericht zijn op jongeren (groep of individu) en/of ouders en/of omgeving. De aanpak kan over langere tijd (tot meerdere jaren) op meerdere plekken op een specifieke locatie worden toegepast. De belangrijkste doelgroepen zijn in ieder geval de jeugd en hun ouders. Ook het opbouwwerk werkt in deze aanpak mee en buurtbewoners en ouders in omgeving van een jeugdgroep worden betrokken. Het accent ligt op terugdringen overlast en vergroting van de leefbaarheid. De werkwijze is vooral repressief van aard. Er kunnen maximaal 3 “hotspots” voor de BEKE aanpak benoemd worden in Dordrecht.

*Vraag 3: Zijn er door buurtbewoners aangiftes gedaan m.b.t. de hierboven geschetste overlast? Zo ja, waaruit bestonden deze aangiftes en wat is er mee gedaan? *

Antwoord: Kenmerkend is het lage aantal aangiftes bij de politie. Politiecijfers laten een rustig beeld zien ten opzichte van andere delen van de stad. Richting gemeente, college en raad zijn veelvuldig berichten gestuurd, maar deze waren van enkele individuele problemen. Maar deze meldingen gaven wel aanleiding om door te pakken.

*Vraag 4: De bewoners willen een leefbare en veilige omgeving en willen graag meepraten. Op welke wijze wilt u de betrokkenheid van bewoners versterken? *

Antwoord: Bewoners zijn uitgebreid en zorgvuldig betrokken bij het opstellen van het Actieplan Veiligheid Nieuw Krispijn. De resultaten van dit met bewoners opgestelde plan zijn voor dit specifieke probleem onvoldoende. Samen met professionele partners zijn nu nieuwe acties afgesproken en ondernomen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van de Marokkaanse Vadergroep dat de problemen nu door professionals opgepakt moeten worden. Tijdens het wijkterras op 5 november werd een enquête afgenomen en werd met bewoners gesproken over hun ervaringen.

*Vraag 5: De samenstelling van de wijk dreigt door de problemen onevenwichtig te worden. Zwart-wit gesteld leeft bij mijn fractie de angst dat kansrijken wegtrekken en kansarmen in de wijk blijven wonen. Herkent u dit beeld? Zo ja, vindt u dit aanvaardbaar en wat gaat u doen om dit te voorkomen? *

Antwoord: Of de veronderstelling dat kansrijken wegtrekken uit de wijk klopt wordt op dit moment onderzocht door het OCD. De inzet van de sociale programma’s van Oud en Nieuw Krispijn zijn er juist op gericht de wijk in balans te houden en dus ook het wegtrekken van kansrijken te voorkomen. Het sociaal programma Nieuw Krispijn loopt tot en met 2012. De beslissing over de voortgang van dit sociale programma en de bijbehorende financiering zullen in 2012 aan de raad worden voorgelegd.

Categorieën: KrispijnNieuws