Het CDA heeft onderstaande vragen gesteld aan het college van B&W:
————-
Geacht college,
Uit contacten met bewoners is het CDA gebleken dat het gedeelte van de Krommedijk tussen het kruispunt Reeweg/Oranjelaan en de spoorwegovergang bij de Crayensteinstraat veelvuldig wordt bereden door zwaar verkeer, waaronder tractorcombinaties. Tevens treden er op dit bochtig wegdeel onveilige situaties op vanwege roekeloze (soms beschonken) hardrijders.

Omdat het zo is dat
> ter hoogte van huisnummer 46 een oversteekplaats voor voetgangers is gesitueerd, die dagelijks wordt benut door vele overstekende basisschoolkinderen,
> er regelmatig auto’s op de vluchtheuvel ter hoogte van huisnummer 52 botsen, met alle gevaren voor voetgangers en omwonenden van dien,
> er door het zwaar verkeer mogelijk schade ontstaat aan de fundering en gevels van de (op sommige delen meer dan 110 jaar) oude panden.

heeft het CDA de volgende vragen, waarbij de eerste 2 vragen suggesties betreffen die door de bewoners van deze straat zijn voorgesteld naar aanleiding van een enquête die wij onder hen hebben gehouden:

1. Wat zijn de mogelijkheden om een verkeersomleiding in te stellen teneinde het bovengenoemde deel van de Krommedijk te ontlasten van zwaar verkeer?
2. Welke mogelijkheden zijn er om de vluchtheuvel gelegen op het deel van de Krommedijk tussen de 1e en de 2e Reedwarsstraat dusdanig te versterken, dat de gevaren voor voetgangers en omwonenden fors worden gereduceerd?
3. Welke andere mogelijkheden ziet het college om bovenstaande verkeersonveilige situatie te verbeteren?

Hoogachtend,
namens de fractie van het CDA

Wim van der Kruijff
Fractievoorzitter

Categorieën: Nieuws