Op 20 maart werd er in de adviescommissie gesproken over de startnotitie verkeeronderzoek Dubbeldam. Aanleiding zijn klachten over verkeersdruk, gevaarlijke situaties en aantasting van de leefbaarheid. Door de aanpak van de Provincialeweg moest de doorstroming vanuit Stadspolders en Dubbeldam beter worden, zodat de overlast voor de wijk minder werd. Toegezegd was dat na de realisatie van de Provincialeweg een nieuw onderzoek uitgevoerd zou worden om de (mogelijke) resterende problemen in kaart te brengen, zodat aanvullende maatregelen mogelijk zijn.

In de adviescommissie stond de startnotitie centraal, waarin het college de aanpak beschreven heeft hoe zij dit samen met de bewoners van Dubbeldam wil uitvoeren. Voordat de commissieleden met elkaar in discussie gingen en lieten weten hoe ze over het voorstel dachten, konden inwoners via het “Sprekersplein” laten weten wat ze van de aanpak vonden, zodat de commissieleden dit advies konden meenemen.

Twee leden van de groep “Verontruste Dubbeldammers” maakten van deze gelegenheid gebruik. De “Verontruste Dubbeldammers” bestaan uit zeer betrokken bewoners uit Dubbeldam, die zich grote zorgen maken over de verkeerssituatie in Dubbeldam. Zij zijn al jaren betrokken bij de discussies over de verkeerssituatie in de wijk. In hun reactie lieten de “Verontruste Dubbeldammers” weten de verkeerssituatie als zeer gevaarlijk te ervaren en dat de leefbaarheid in de wijk wordt aangetast. Dit zou veroorzaakt worden door de grote hoeveelheid verkeer, waarbij door de bewoners geconstateerd is dat dit in veel gevallen verkeer is wat niet in de wijk thuis hoort (wijkvreemd verkeer). Bij navraag waren zij van mening dat de aanpak van de Provincialeweg zichtbaar geen effect heeft gehad op de verkeersproblematiek in Dubbeldam. De eigen ervaring van de CDA-fractie is dat de doorstroming van de Provincialeweg door de aanpak sterk is verbeterd.

De ‘Verontruste Dubbeldammers” waren van mening dat een onderzoek overbodig was en dat er direct maatregelen genomen moeten worden, bij voorkeur de al eerder voorgestelde maatregelen in het door hen opgestelde “Tien punten plan”. Het CDA was juist wel blij met het voorstel van het college. Peter Naeije: “Het college stelt voor om samen met de bewoners, waaronder de “Verontruste Dubbeldammers”, maar ook andere wijkbewoners te overleggen. Gezamenlijk kan er een goed verkeersonderzoek uitgevoerd worden. Uit dit verkeersonderzoek komt een objectief beeld naar voren hoe groot de problemen zijn en waar deze problemen het grootste zijn.” Binnen de wijk wordt er namelijk wisselend gedacht over de problemen en of er een probleem is.

Peter Naeije gaf namens het CDA in de adviescommissie aan het van groot belang te vinden dat er eerst duidelijkheid moet komen waar de problemen het grootste zijn. Als duidelijk is wat het probleem is, kunnen er oplossingen bedacht worden. We moeten voorkomen dat we nu maatregelen nemen en achteraf moeten vaststellen dat dit toch niet de juiste maatregelen blijken te zijn. Als de verkeersdrukte veroorzaakt wordt door mensen die niet in Dubbeldam hoeven te zijn, zal je andere maatregelen moeten nemen dan in de situatie waarbij mensen wel in Dubbeldam moeten zijn (bijvoorbeeld voor het brengen van kinderen naar school of kinderopvang).

Het CDA stemt dan ook in met de aanpak van het college om met bewoners om de tafel te gaan zitten over het onderzoek en eventuele maatregelen in goed overleg te nemen. Van belang is dan ook dat de bewoners die hierbij betrokken worden een goede vertegenwoordiging zijn van de wijk. Dat betekent dat naast de “Verontruste Dubbeldammers” ook nadrukkelijk de “Tevreden Dubbeldammers” door wethouder Mos zijn uitgenodigd.

Categorieën: DubbeldamNieuws