De CDA-fractie heeft op donderdag 12 april schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de problemen met vrachtverkeer in de Damstraat (Dubbeldam).

De volgende vragen zijn ingediend:

Geacht college,

Al vele jaren is er door verschillende bewoners met de gemeente gesproken over de problematiek in de Damstraat (Dubbeldam). De grote hoeveelheid vrachtwagens in de straat (terwijl er een verbod is!) heeft volgens de bewoners (o.a. door de trillingen) grote schade veroorzaakt aan de huizen, maar ook aan gemeentelijke eigendommen (verkeersborden, betonblokken e.d.).

Over de problematiek is al vaker gesproken (o.a. Sprekersplein 18 mei 2010 en adviescommissie 1 juni 2010) de afgelopen jaren en zijn er ook juridische stappen door de bewoners ondernomen. Tot een duurzame oplossing is het nog niet gekomen. Naar aanleiding van recente contacten stellen wij u de volgende vragen:

1. Welke stappen zijn er door de gemeente ondernomen na de bespreking in de adviescommissie van 1 juni 2010?
2. Is er sinds juni 2010 meer gehandhaafd door de politie, zoals verzocht door de adviescommissie? Zo ja, tot hoeveel bekeuringen heeft dit geleid. Zo niet, waarom niet?

De bewoners hebben het gevoel dat de gemeente naar de politie wijst en de politie naar de gemeente, maar dat een oplossing en/of maatregelen uitblijven.

3. Welke oplossingen zijn (technisch) mogelijk om te komen tot een duurzame oplossing, waarbij het verbod op vrachtverkeer ook (grotendeels) daadwerkelijk wordt gerealiseerd?
4. Wat is de reden dat deze oplossingen nog niet gerealiseerd zijn?
5. Is het mogelijk de problematiek van (zwaar) vrachtverkeer in Dubbeldam in het algemeen en in de Damstraat in het bijzonder mee te nemen in het verkeersonderzoek Dubbeldam?

Van de bewoners hebben wij begrepen dat het college voornemens is een wegversmalling aan te brengen. De bewoners zijn bang dat deze wegversmalling zorgt voor extra afremmen door vrachtverkeer. Dit veroorzaakt dan extra trillingen, zodat de schade aan de woningen mogelijk worden vergroot.

6. Wat is de reden dat het college voor deze oplossing kiest?
7. Deelt u de mening van de bewoners dat een wegversmalling tot extra afremmen zal leiden? Zo ja, bent u van mening dat dit de schade aan de huizen kan vergroten. Zo nee, waarom niet?
8. Kunt u aangeven welke stappen u gaat zetten om (na vele jaren) te komen tot een duurzame oplossing?

Wij kijken met veel belangstelling uit naar uw antwoorden en hopen op een goede en duurzame oplossing die recht doet aan alle betrokkenen.

Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,

Peter Naeije
Wim v/d Kruijff

Categorieën: DubbeldamNieuws