Dinsdagavond is in de adviescommissie de herstructurering van Wielwijk besproken. De raads- en commissieleden hebben hun wensen en/of bedenkingen ten aanzien van de Samenwerkingsovereenkomst Wielwijk kenbaar gemaakt. De gemeente Dordrecht en Woonbron hebben in 2009 afspraken gemaakt met betrekking tot de verdere ontwikkeling van Wielwijk. De basis hiervoor is in 2007 gelegd in de ‘Visie Wielwijk Sterk en Weerbaar’.

Het feit dat de bijzondere projectsteun Wijkenaanpak en Vogelaarheffing in 2012 vervalt en er door het vervallen van deze projectsteun minder gelden beschikbaar zijn voor de herstructurering van de wijk, mag wat het CDA Dordrecht betreft geen reden zijn om te stoppen. Om de plannen beheersbaar te maken is Wielwijk onderverdeeld in vijf deelgebieden. De verbeteringen en herstructureringsplannen worden per deelgebied uitgewerkt. Het gaat om de aanpassingen aan de wijkinfrastructuur, herontwikkeling van vastgoed en een herinrichting van de openbare ruimte. Verder zal het riool geheel worden vernieuwd en het systeem worden aangepast aan de hedendaagse eisen. Met dit project wordt de leefbaarheid voor de wijk als geheel verbeterd. Daarnaast worden door de realisatie van nieuwbouw en de bestaande laagbouw hogere inkomensgroepen naar de wijk getrokken.

Het CDA vindt dat we moeten blijven investeren in Dordrecht West. Het werk waar we mee zijn begonnen moeten we afmaken. Het CDA vindt het prima dat we deze prachtige wijk herontwikkelen tot een hoogwaardige wijk met bijbehorende voorzieningen. De gemeente en Woonbron hebben heel veel inzet en steun getoond om de gestelde ambities te realiseren. Wat het CDA betreft verdienen beide partijen onze complimenten. Aandachtspunt is wel de financiële risico’s die we op tijd moeten signaleren én waar we ook tijdig op moeten inspelen, zodat we geen extra kosten hoeven te maken.