Bij de behandeling van de kadernota voor de begroting van 2013 sprak fractievoorzitter Wim van der Kruijff de volgende tekst :

Voorzitter,
Om maar met de deur in huis te vallen… Het CDA vindt dat het college en de gemeenteraad op inhoud goed bezig zijn en trots mogen zijn op wat in een tijd van krimp en bezuinigingen toch in gang is gezet en is bereikt. De door het college opgestelde TussenBalans ‘Duurzaam kiezen en investeren’ geeft helder weer waar we halverwege deze raadsperiode staan, wat bereikt is, en ook welke nieuwe inzichten het college al doende heeft opgedaan.

Het waren twee jaren van remmen en gas geven tegelijk. Daar moeten we mee door gaan, vindt het CDA.

Wat het gas geven betreft: Het CDA steunt de vier speerpunten waar extra investeringsgeld voor gereserveerd wordt:

1. Wij zijn het eens om geld vrij te maken voor de onlangs besproken plannen hoe Dordrecht-West (oftewel Wielwijk / Crabbehof) à la Krispijn op te knappen;
2. Wij zijn het eens om geld vrij te maken om hoger onderwijs via het University College naar Dordrecht te krijgen;
3. Wij zijn het eens om geld vrij te maken om gebouw de Holland weer tot een parel van deze stad te maken en het Nationaal Onderwijs Museum daar in te vestigen;
4. Wij zijn het eens om geld vrij te maken voor de taskforces die inzetten op een betere leefbaarheid en veiligheid in Dordrecht.

Maar hebben wij daar wel geld genoeg voor?

De Kadernota geeft aan dat voor structurele uitgaven die jaar op jaar doorgaan voldoende structurele dekking is, zelfs voor de structurele investeringen zoals ondermeer op het Nationaal Onderwijs museum en Zwembad “De Dubbel”.
Het CDA ziet ook dat de gemeente Dordrecht er financieel gezien solide voor staat. Beter dan menig andere grote of zelfs kleinere gemeente. Wij zijn het dan ook overwegend eens met het college dat we ons deze investeringen zouden moeten kunnen permitteren.
Tegelijkertijd is het een feit dat we in onzekere tijden verkeren. Zowel economie, arbeidsmarkt, als invloed van politieke besluiten in Europa als ook in Nederland na de Tweede Kamer verkiezingen hebben aanzienlijke impact op de Dordtse inkomsten en uitgaven. Het is dan noodzakelijk om wendbaar te zijn.

Met het voorstel om tegen het staand beleid in, weliswaar tijdelijk, incidentele investeringen te financieren uit het weerstandvermogen, leidend tot een ratio rond de 0,9 begeeft het college zich op een hellend vlak. Is dat wel duurzaam financieel beleid? Het is in ieder geval niet conform de afspraak in het Meerjaren programma en het CDA is hier niet gelukkig mee.

Het is goed dat het college bezuinigingspakket B uit de begroting 2012 gaat actualiseren. Het CDA wil dat pakket bij de begroting 2013 niet alleen ter dekking van mogelijke rijksbezuinigingen, maar eventueel ook ter verbetering van het weerstandsvermogen overwegen. Tevens sluit het CDA niet uit om bij een aantal van de voorliggende incidentele voorstellen te kiezen voor de soberder variant (zoals bijvoorbeeld de Taskforce Overlast, of gratis OV 65+) of het voorstel helemaal achterwege te laten (zoals bijvoorbeeld het Stadsstrand Stadswerven). Beslispunt 6 inzake het tijdelijke acceptabel niveau weerstandvermogen van 0,9 is daarmee niet onverkort het onze.
Waar we ons wel goed in kunnen vinden, is het voornemen de Onroerend Zaakbelasting komend jaar niet te verhogen. Wij willen de Dordtenaren eerder vragen meer te gaan doen voor de stad dan meer te gaan betalen aan de stad.

Voorzitter,

Wat ons verbaast, is het ontbreken van een passage over het thema “Vertrouwen & Verantwoordelijkheid”. In eerdere stukken in de Planning&Control cyclus veelvuldig benoemd als drager van een terugtredende overheid, deregulering en een nadrukkelijker beroep doen op de kracht in de samenleving. Een aantal van de maatschappelijke uitdagingen die het college zelf constateert in de 6e paragraaf van haar TussenBalans (met de mooie naam “Al doende leert men”) heeft hier volop mee van doen, waar zij schrijft over de gewenste gedragsverandering, het onderdrukken van de reflex om te willen ingrijpen en afwachten of partijen een stap naar voren doen en het op zoek gaan naar andere perspectieven om kwaliteit te leveren tegen lagere kosten. Dat gaat allemaal niet vanzelf. Dat vergt een gerichte inspanning.

In de publicatie “City Journal” van juni 2012 van Nicis Institute staat het artikel “Verhouding van Professionals en vrijwilligers onderzocht’ dat er over gaat dat de dynamiek van samenwerking tussen overheid, professionals, vrijwilligers en/of mantelzorgers in thuiszorg, dagopvang van kwetsbare mensen en beheer van publieke ruimten onder de komende 2 jaar onder de loep wordt genomen.

Het CDA wil dat we in Dordrecht dit vraagstuk uittillen boven de onderliggende beleidsvelden en programma’s en als apart onderwerp aan de orde hebben en er op sturen. Het gaat echt niet vanzelf vanuit de opvatting dat mensen meer zelf moeten doen en/of de financiële noodzaak van bezuinigingen. Wij zien hier graag een startnotitie over tegemoet vóór de behandeling van de begroting van 2013 en dienen hiertoe een motie in.

Volgend jaar organiseert het Dordrechts Museum een tentoonstelling “De kunst van het opvoeden” in nauwe samenwerking met het nieuwe Onderwijsmuseum, zo hoorden wij vorige week. Het CDA wil dit thema graag niet alleen cultureel maar vooral ook praktisch op de kaart zetten in Dordrecht. Hoe de betrokkenheid van ouders te vergroten? Dat is een uitdaging voor vele scholen, verenigingen en sociaal werkers in de wijken. Een uitermate actueel en belangrijk onderwerp waarop wij in 2013 willen investeren. Het CDA vraagt hiervoor steun van de gemeenteraad middels een motie.

Het vinden van een stageplaats en/of eerste baan is voor veel jongeren uitermate lastig op het moment. Het CDA vindt dat de gemeente Dordrecht mede verantwoordelijkheid moet nemen door jaarlijks te zorgen voor 75 stageplekken bij de gemeente en 10 banen voor schoolverlaters. Wij vragen steun voor dit voorstel middels een motie.

Bij de bespreking van de begroting 2012 heeft het CDA aandacht gevraagd voor de Brandweer Benchmark. Veiligheid is topprioriteit. Uiteraard. Echter, met 12 miljoen euro per jaar staat het produkt Brandweer qua kosten in de top-10 produkten op onze gemeentelijke begroting en slokt daarmee zo’n 75% van het budget van programma Veiligheid op. Op één of ander manier is het not done om dat ter discussie te stellen. In de extensiveringsvoorstellen van het college blijft het programma veiligheid volledig buiten beeld met als enige uitzondering het verhogen van de opbrengst van de Mulderboetes. Het CDA had daarom gevraagd of ook in het Veiligheidsprogramma onderzocht kon worden waar bezuinigd kan worden en daartoe verzocht om een benchmark van onze brandweer tegen die van andere vergelijkbare gemeenten. Is dat nog gebeurd? Zo nee, dan graag alsnog voor de aanstaande begroting.

In de begroting voor 2012 werd een verkenning aangekondigd inzake aanpassen Rotonde Groene Zoom bij het Wellantcollege. Vanwege de veiligheid van met name de fietsende schoolgaande jeugd daar een belangrijke prioriteit voor het CDA en ook onderdeel van coalitie akkoord. Is die verkenning al gebeurd? En is het geld dat daarbij hoort gereserveerd? Het verbaast ons dat dit onderwerp niet in de kadernota voorkomt. Ook hier vragen wij middels een motie alsnog duidelijkheid over voor de aanstaande begroting.

Voorzitter,

Remmen en gas geven tegelijkertijd, daar begon de woordvoering van het CDA mee. Door de bank genomen heeft u daar een net gebalanceerd voorstel over gedaan met de voorliggende kadernota.
Wat het CDA betreft alleen iets meer remmen op de investeringen die leiden tot een te laag weerstandniveau.
En wat het CDA betreft wat extra gas geven op ouderbetrokkenheid en het bieden van stageplekken en banen bij de gemeente voor scholieren respectievelijk schoolverlaters.