Onlangs is het rapport ‘Kinderen in Tel’ uitgekomen. Kinderen in Tel meet sinds 2006 de leefsituatie van kinderen en jongeren in de Nederlandse gemeenten. Voor alle gemeenten en provincies in Nederland, grotendeels zelfs tot op wijkniveau, worden de gegevens uit 2009 en 2010 vergeleken. Daarmee ontstaat een helder beeld van het welzijn van kinderen en jongeren op lokaal niveau. Dinsdagavond werd dit dossier besproken in de adviescommissie.

Namens het CDA Dordrecht voerde Sahin Seme het woord. Hij noemde de Dordtse uitkomsten verontrustend. Dordrecht scoort namelijk op vrijwel alle categorieën (bijvoorbeeld kindermishandeling, onderwijsachterstanden, armoede etc.) ver boven het landelijke gemiddelde. Sahin richtte zich in zijn woordvoering op de drie kernpunten achterstandswijken, armoede en kindermishandeling/jeugdzorg.

Kinderen in achterstandswijken

Volgens het onderzoekscentrum Drechtsteden zijn er in Dordrecht zo’n 24880 kinderen tussen de leeftijd van 0 t/m 17 jaar. Het is uiteraard van groot belang dat deze kinderen in de best mogelijke omstandigheden opgroeien. Daarom worden diverse wijken in Dordrecht door de gemeente stukje bij beetje opgeknapt. Desalniettemin is het een landelijke trend dat er steeds meer kinderen in achterstandswijken wonen. Het CDA Dordrecht ziet er daarom strak op toe dat opknapprogramma ook de komende jaren wordt uitgevoerd.

Potentiële armoede

Volgens het databoek is de uitgangspositie van kinderen in een gezin met een (erg) laag inkomen niet gunstig. Uit verschillende onderzoeken blijkt bijvoorbeeld dat deze kinderen meer kans hebben op een slechte gezondheid. Verder is de kans groter dat deze kinderen onderpresteren op school, waardoor ze later minder vaak een vaste of goedbetaalde baan hebben. Ten derde blijkt uit de onderzoeken dat deze kinderen vaker te maken hebben met geweld in de gezinssituatie.

Uit de cijfers blijkt verder dat deze kinderen als volwassene vaak in dezelfde situatie terecht komen. Het CDA Dordrecht wil daarom meer actie om mensen uit de armoede te houden, door snel in te grijpen wanneer mensen afglijden. Zeker jonge mensen moeten, als het zelf niet lukt, snel worden geholpen met het vinden van werk of op een opleiding. Wie de belangen van de jonge generatie uit het oog verliest, stuit onherroepelijk later op problemen. Het CDA Dordrecht wil niet achter de feiten aanlopen, maar deze ondersteuning (bijvoorbeeld het project Baanbrekend Drechtsteden) aan de ‘voorkant’ verlenen om bij te dragen aan de toekomst en welvaart van onze kinderen.

Kindermishandeling en Jeugdzorg

Het aantal kindermishandelingen in Dordrecht ligt schokkend hoog.  De organisatie die kan ingrijpen wanneer mishandeling een feit is, Jeugdzorg, valt vanaf 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Positief punt is dat hierdoor de lijntjes tussen de diverse organisaties korter worden. Er kan dus sneller worden ingegrepen wanneer er mishandeling e.d. worden vermoed. Desalniettemin zorgt dit wel voor een aantal uitdagingen. Sahin Seme wilde daarom graag van de wethouder weten of er bijvoorbeeld al gedacht is aan het werven en trainen van extra pleeggezinnen, of de gemeente genoeg financiële middelen heeft om de jeugdzorg professioneel te organiseren en hoe het College de gegevens van Kinderen in Tel gaat gebruiken bij het opzetten van nieuw beleid. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.