Dinsdag is er in een adviescommissie gesproken over de aanpak van overlastgevende hangjongeren. Namens het CDA Dordrecht voerde Sahin Seme het woord:

Jongeren zijn de toekomst van onze stad. Over jongeren wordt vaak slecht gesproken, maar het overgrote deel van de jongeren doet het heel goed. Desalniettemin zijn er ook jongeren die een beetje hulp nodig hebben om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Het CDA wil deze jongeren dan ook ondersteunen. Jongeren met wie het niet goed gaat helpen we desnoods met harde hand. Het CDA Dordrecht wil er samen met de jongeren én de buurt voor zorgen dat wij locaties voor hen kunnen creëren waar jongeren zich thuis voelen, maar  geen overlast veroorzaken voor de buurt.

 Wat willen we bereiken?

Door een intensieve en integrale (veel samenwerking tussen instanties, overheid en de buurt) aanpak willen we de overlast van zowel de jongeren op en rond het Vogelplein als van het pand aan de Bankastraat een halt toeroepen. Dit willen we ook op het Heijeplein realiseren.

Ontmoetingsplekken voor jongeren

Bestaande hangplekken leiden regelmatig tot overlast en weerstand. Door samen met omwonenden en jongeren aan een betere ontmoetingsplaats te werken, wordt een bijdrage geleverd aan de verbetering van de openbare ruimte, verhoging van de sociale samenhang en een hogere leefbaarheid in de wijk. Belangrijk daarbij is om samen met omwonenden en jongeren, maar ook andere gebruikers van het gebied, een traject in te gaan waarin afspraken worden gemaakt over dagelijks beheer en gedragsregels maar ook over aantrekkelijkheid van de plek en tolerantie van de omgeving.

 Buurtconvenant voor jongerenproblematiek

We pleiten verder voor buurtconvenanten waarin bewoners, organisaties en instellingen, verenigingen, corporaties, politie, GGD, scholen en sportverenigingen samenwerken om te komen tot een gezamenlijke wijkaanpak samen met de wijkmanager van de gemeente. We zoeken actief naar de goede mix tussen preventie en repressie. We lezen in de stukken dat jongeren onwenselijk gedrag vertonen:

Het gaat hierbij om de typeringen hinderlijk, overlast gevend en crimineel gedrag. Dit gedrag is niet in het voordeel van de jongere maar zeker ook niet in het voordeel van de vriendenkring en de omgeving waar zij hangen. Als we al 1 jongere kunnen helpen terug te keren in de normale samenleving en toekomstperspectief kunnen bieden dan snijdt het mes aan twee kanten. De jongere is geholpen, is met zijn opleiding bezig of aan het werk en de buurt ervaart weinig of geen overlast.

Geef jongeren een plek

Samen met jongeren en buurt willen wij locaties voor hen creëren waar jongeren geen overlast veroorzaken. Een coach per wijk, een centraal aanspreekpunt voor jongeren waar zij terecht kunnen.   We moeten er voor zorgen dat jongeren erbij horen en dat ze onderdeel uit maken van het succes van de stad Dordrecht!

Zodoende vragen wij aandacht voor de volgende punten:

  • We lezen in de stukken dat gemeente regie heeft over het proces.  De gemeente is al in gesprek met “overlastgevende” jongeren maar er wordt gesuggereerd dat de overlast voor de bewoners wel meevalt, klopt deze conclusie?
  • De “overlastgevende” jongeren zijn in beeld maar wie zijn dat mogelijk in de toekomst? Wat voor preventieve maatregelen kunnen we hierop nemen? We kunnen wachten op problemen maar we kunnen ook de voedingsbodem van dit probleem grondig aanpakken.
  • Wat willen toekomstige bewoners en partijen die in de omgeving een onderneming hebben? Is er met ze gesproken?
  • Wat is een succesvolle ontmoetingsplek, welke aandachtspunten zijn daarbinnen van belang, en voor wie?