In het Algemeen Dagblad van zaterdag 23 februari kondigen 2 ondernemers aan dat zij van plan zijn om vanaf 10 maart a.s. elke zondag open te gaan, terwijl ze weten dat dit in strijd is met de huidige wetgeving en de verordening, zoals deze door de gemeenteraad is vastgesteld.

Over de koopzondag en het aantal koopzondagen kan verschillend gedacht worden, maar het kan volgens het CDA niet zo zijn dat ondernemers bewust in strijd met de wet handelen en het CDA vindt dat het college van burgemeester en wethouders hier dan ook tegen moet optreden. Om die reden heeft het CDA op maandag 25 februari schriftelijke vragen gesteld aan het college:

Geachte voorzitter,

In het Algemeen Dagblad van zaterdag 23 februari verscheen een artikel met de titel  “Vanaf 10 maart winkels elke zondag open”. Twee betrokken ondernemers uit onze stad kondigen aan vanaf 10 maart a.s. de winkels elke zondag te openen, terwijl bekend is dat dit tegen de huidige landelijke wetgeving is en de eind 2010 vastgestelde verordening winkeltijden Dordrecht. In het politiek akkoord van 2010 zijn afspraken gemaakt over het maximaal aantal koopzondagen en deze afspraken zijn vastgelegd in de verordening. Naar aanleiding van het krantenbericht heeft onze fractie de volgende vragen:

 1.      Heeft u kennis genomen van het artikel  “Vanaf 10 maart winkels elke zondag open”?
 2.      Was de gemeente voor publicatie in het AD op de hoogte van het voornemen van ondernemers om elke zondag open te gaan?
  Zo ja, welke reactie heeft u gegeven en welke actie heeft u ondernomen?
  Zo nee, hoe beoordeelt u het voornemen van de betrokken ondernemers en de wijze waarop dit wordt gecommuniceerd via de pers?
 3.      Is bij u bekend of meer ondernemers (overwegen om) zich aansluiten bij dit initiatief?
 4.      Bent u het met de CDA-fractie eens dat het negeren van de bepalingen in de verordening winkeltijden, die eind 2010 is vastgesteld wettelijk niet is toegestaan?
  Zo ja, hoe beoordeelt u deze actie?
  Zo nee, waarom niet?
 5.      Welke stappen gaat u zetten tot 10 maart richting de betrokken ondernemers?
 6.      Op welke wijze gaat  u de verordening en de wet handhaven in het algemeen en in het bijzonder op 10 maart a.s. nu ondernemers al hebben aangekondigd de wet te gaan overtreden?
 7.      Op welke wijze borgt uw college dat de gemaakte afspraken in het politiek akkoord, zoals deze vertaald zijn in de verordening, gedurende deze hele raadsperiode gehandhaafd blijven?

Op dit moment ligt er een initiatief wetsvoorstel bij de Eerste Kamer om de winkeltijdenwet te wijzigen. Deze wet is op dit moment nog niet van kracht.

8.      Is er aanvullend beleid, dan wel een nieuwe verordening nodig om de huidige afspraken te handhaven, indien het initiatief wetsvoorstel in de Eerste Kamer wordt aangenomen?

Zo ja, welke stappen gaat uw college op dit punt zetten?

Zo nee, waarom niet?

Wij verzoeken u de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden, maar in ieder geval ons met betrekking tot de vraag over handhaving voor 10 maart a.s. te informeren op welke wijze u dit gaat uitvoeren.

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie van de gemeente Dordrecht,

Peter Naeije

Wim v/d Kruijff

Categorieën: CentrumNieuws