Het bestuur van het CDA Dordrecht nodigt alle leden en sympathisanten van harte uit om aanwezig te zijn op de Algemene Ledenvergadering van het CDA Dordrecht op maandag 4 maart 2013 in De Gravenhorst, Vijverlaan 1002. Aanvang 20.00 uur.

Naast de meest recente ontwikkelingen vanuit de fractie en het college zal deze avond met name in het teken staan van de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. De agenda ziet er als volgt uit:

 • Opening
 • Update vanuit het college en de fractie
 • Periodieke bestuursverkiezing
  De heer Henk Klok (penningmeester) is aftredend als bestuurslid wegens het aflopen van zijn zittingsperiode. Hij stelt zich herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden bij het bestuur.
 • Toelichting financieel verslag 2012 en begroting 2013
 • Presentatie Programmacommissie en Kandidaatstellingscommissie
 • Presentatie Profielschets voor aankomende raadsleden
 • Pauze
 • Toelichting op de campagnevoorbereiding voor de gemeenteraadsverkiezingen
 • Sluiting