In de adviescommissie van dinsdag 19 maart is gesproken over het plan van het college om onderzoek te doen naar geschikte locaties voor windenergie. De adviescommissie die onder de deskundige leiding stond van commissievoorzitter Frans Riet (CDA) kon zich uitspreken over de plannen van het college en kon aangeven of er nog andere zaken meegenomen moesten worden in het onderzoek. Peter Naeije was aanwezig om het CDA standpunt te verwoorden.

Door het college was een startnotitie opgesteld “Kansen voor windenergie”, waarin aangegeven werden welke zaken  in dit onderzoek meegenomen worden. Het gaat hierbij o.a. om duurzaamheid; doelstellingen en vergroening; economische aspecten, ruimtelijke inpassing en de financiële onderbouwing. Peter Naeije gaf aan dat het CDA de duurzaamheidsdoelstellingen van het college ondersteunt. Windenergie biedt daarvoor (met ook andere vormen van duurzame energie) kansen voor. Het CDA kon, net als alle andere (aanwezige) fracties dan ook zeker instemmen met het onderzoek. Wel vindt het CDA het belangrijk dat er naast de vraag waar windmolens ruimtelijk passen (bestemmingsplan e.d.) ook goed gekeken wordt naar de maatschappelijke inpasbaarheid en acceptatie. We wonen in Dordrecht nu eenmaal in een dichtbevolkt gebied, zodat de situatie hier wat anders is dan de Flevopolder, waar naar wordt verwezen als het gaat om windenergie.

Het CDA wil het onderzoek afwachten, maar betwijfelt of er in Dordrecht veel geschikte locaties te vinden zijn. Bijvoorbeeld de genoemde locatie door GroenLinks op het leerpark midden tussen de bebouwde omgeving lijkt ons niet echt realistisch.

Een mogelijkheid die ook meegenomen wordt is windenergie op zee. Het CDA realiseert zich dat er wat moet gebeuren om de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te halen. We zijn nu nog te afhankelijk van de fossiele brandstoffen, die ook uitgeput raken op termijn. De mogelijkheden van windenergie op zee, waar voldoende wind is, maar waar de bebouwing stukken minder is lijkt ons een interessante optie om te onderzoeken. Op die manier kunnen we onze doelstelling toch realiseren.