Frans 2012Frans Riet:

De drie “V’s”

We kennen allemaal de drie tenoren en we weten ook wie we bedoelen met de drie “J’s”: zangers van wereldformaat en zangers van het Nederlandse amusement. De drie “V’s” hebben weer een heel andere betekenis. In de volksmond denk je direct aan de VVV, het toeristenbureau, maar op woensdag 9 oktober werd er in een hoorzitting vooral gedacht aan “Visie, veiligheid en verkeer”.

In een te kleine zaal aan de Wijnstraat organiseerde de gemeente een hoorzitting, een sprekersplein over het “Verkeersstructuurplan Binnenstad”. De avond stond onder leiding van Kim Bruggeman, oud CDA-raadslid. Hij deed dat op uitstekende wijze. Na een wat moeilijke start, waarbij nogal kritiek was op de te kleine zaal, wist Kim de avond om te buigen naar een kritische, maar zeer constructieve avond, waarbij naar elkaar geluisterd werd en waarbij ieder vanuit zijn of haar eigen invalshoek zocht naar verbeteringen. Als we de drie V’s van deze avond nader bekijken dan was de algemene klacht van de diverse belangengroepen dat het ontbrak aan visie; niet alleen in dit plan, maar al tientallen jaren. “Er is sprake van zigzagbeleid. In het ene plan willen we een knip en geen circulatie, een andere keer moet er weer van oost naar west gereden kunnen worden. De ene keer gaat het om de belangen van de bewoners, maar in een volgend plan gaat het vooral om de toeristen. “Wat wil de gemeente nou? Er is geen visie. We doen maar wat.”

Kritiek was er vooral op de “v” van veiligheid. Door fietsers toe te gaan staan om over de wandelgebieden te mogen fietsen, ontstaan onveilige situaties voor de voetgangers. Zeker voor de wat oudere voetganger die niet zo snel meer kan anticiperen op de veel snellere fietser. De suggestie werd gedaan om in de brede wandelstraten te werken met duidelijk herkenbare en goed gemarkeerde fietspaden, gescheiden van de wandelpaden. De veiligheid kwam ook in het geding bij een van de suggesties om eenrichtingsverkeer op de Wijnstraat in te voeren, waardoor de smalle Voorstraat West, met eenrichtingverkeer de stad uit, voor fietsers een enorm onveilige situatie oplevert, vanwege de te verwachten toename van het verkeer aldaar. De veiligheid stond ook onder druk als het ging om de 30-kilometerzones. Er zou nagenoeg geen sprake zijn van handhaving. Of omdat de politie niet wil, of omdat de straat niet echt als 30-kilometerzone is ingericht. De “v” van veiligheid hield ook verband met de veiligheid voor de bewoners in hun huizen. Woningen staan te trillen op hun palen, muren scheuren en langzaam maar zeker ontstaan in huizen onveilige situaties. Dat allemaal als gevolg van het niet handhaafbeleid van de gemeente op verbod voor zwaar verkeer, snelheid enz.

Dan de laatste “v”. Deze staat voor “verkeer”. In het plan staat duidelijk omschreven dat eerst de dertig kilometerzones moeten worden ingevoerd. Als het aan de bewoners ligt, zal dat ook in de 19e-eeuwse schil moeten gebeuren. Pas daarna, staat er in het plan, kun je de links-afslaan-verboden, zoals op de Cornelis de Witstraat en Oranjelaan opheffen. Maar de gemeente zou nu al een begin willen maken met het opheffen van een deel van deze verboden. En dat is volgens veel bewoners geen goede verkeersmaatregel. Aandacht was er ook voor de doseer-poller op de Vest. Die ziet men absoluut niet zitten. “Kan iemand mij zeggen wie dat verzonnen heeft? Dat is idioot.” Gelukkig voor de ambtenaar of wethouder in kwestie, meende voorzitter Kim daar maar niet op in te gaan, om zo de veiligheid van de betreffende ambtenaar of wethouder te kunnen waarborgen…….Maar uiteindelijk heeft alles te maken met de vraag wat je wilt in de binnenstad: wat is de visie? Gaan we voor leefbaarheid voor de bewoners? Gaan we voor bereikbaarheid voor de ondernemers? Gaan we voor het aantrekken van toeristen? Of staan de ondernemers voorp.

Als CDA zijn we van mening dat er keuzes gemaakt moeten worden. Eén van de bewoners merkte op dat de gemeente zo tegen de gemeenteraadsverkiezingen denkt meer stemmen van toeristen te kunnen winnen, dan van de eigen bewoners…….. Jammer dat het om gemeenteraadsverkiezingen gaat en dat de toerist uit Zeeland gewoon in Middelburg of Serooskerke moet stemmen…..Een van de laatste insprekers had een studie gemaakt van relatie poller-toerisme. Hij betoogde dat juist de laatste jaren het toerisme naar Dordt was gegroeid. Het leek wel alsof met het stijgen van de poller, het bezoekersaantal aan de binnenstad toeneemt…… Dus: laat ze maar staan

Komischer werd het toen de inspreker zijn zoektocht op internet toelichtte. Wat doe je als je als toerist een stad gaat bezoeken? Dan googel je de stadsnaam met de letters “vvv”. Maar wat gebeurt er? Dordt heeft geen VVV. Wij hebben “Intree-Dordt”. Maar welke Koreaanse toerist, welke Nederlandse toerist uit Twente weet dat? Volgens de inspreker was de eerste fatsoenlijke pagina voor buitenlandse toeristen de pagina van Dordrecht in Zuid-Afrika…… Kern van zijn betoog was dat verkeersmaatregelen in de binnenstad die de bereikbaarheid voor toeristen bevordert weinig of geen zoden aan de dijk zet: de toerist komt toch wel (of niet). De aantrekkingskracht kan veel groter worden bij een betere marketing, te beginnen met een makkelijk vindbare, goed gevulde website van “Dordrecht-VVV”, met parkeermogelijkheden, kortingskaarten, enz.

De avond werd afgesloten met een terugblik door de aanwezige raads- en commissieleden. Duidelijk was dat de meningen zeer verdeeld waren: Van “het is en blijft beroerd wonen in de binnenstad” tot “goed plan voor de binnenstad”. Duidelijk, want de belangen zijn soms zeer verschillend. Als CDA zullen we ons voorbereiden op de bespreking later dit jaar van het voorliggende verkeersplan. We zullen zeker kijken of er een duidelijke visie is. We willen geen geschipper tussen meerdere uitgangspunten. We zullen zeker aandacht moeten hebben voor de leefbaarheid. En als de stad goed bereikbaar blijft voor fietsers en openbaar vervoer, in welke vorm dan ook, dan kan ook de ondernemerswereld tevreden zijn.

Zo kunnen de  “drie v’s” een andere betekenis krijgen: “Vierkant Voor Verbetering”. Verbetering voor bewoners en ondernemers. Wat dan als eerste verbeterd moet worden? Dan kies ik voor vriendelijkheid, al weer een “v”. Want als je bij een onderzoek naar gastvrijheid bij de grote steden op de laatste plaats eindigt, dan is er voor wat betreft vriendelijkheid nog heel wat aan toeristen te winnen. Misschien komen ze dan nog wel eens een keer terug!