rotondeOp dinsdag 4 maart werd er in de adviescommissie gesproken over het verbeteren van de verkeersveiligheid bij de rotonde Groenezoom. Deze wens staat in vele verkiezingsprogramma’s en was ook opgenomen in het politiek akkoord dat BvD, VVD en CDA hebben gesloten aan het begin van deze periode. Dat de situatie verbeterd moet worden staat ook niet ter discussie, aangezien alle fracties in de gemeenteraad het hiermee eens zijn. De discussie spitste zich toe op de vraag hoe de verkeerssituatie verbetert moet worden. Hierover waren de meningen verdeeld.

In november hebben BVD en VVD een motie ingediend, die door het CDA is gesteund en door de hele raad. De motie draagt het college op om een raadsvoorstel uit te werken voor een variant waarbij het snelverkeer (auto’s) en langzaam verkeer (fietsers) wordt gescheiden. In de motie wordt tevens aangegeven waar het geld voor dit voorstel gevonden zou moeten worden, namelijk in het gereserveerde budget en in het “surplus” van de parkeerexploitatie. Het college heeft haar huiswerk goed gedaan en is met een voorstel gekomen, waarbij er twee varianten zijn uitgewerkt, een tunnelvariant en een brug variant. Deze varianten vragen een investeringsbedrag van 4,6, dan wel 4,9 miljoen euro. Dit geld is er op dit moment niet.

Om te horen hoe er over dit voorstel gedacht werd heeft de adviescommissie op 25 februari een Sprekersplein georganiseerd. Geen van de aanwezige insprekers was voorstander van een van deze twee varianten. Naast het feit dat beide oplossingen veel geld kosten en met dit geld ook veel meer andere knelpunten in de stad opgelost kunnen worden, zien de insprekers veel nadelen. Een van de insprekers was de Fietsersbond. Nadelen aan de varianten zijn naast de kosten, bijvoorbeeld de (sociale) onveiligheid in tunnels. Daarnaast is het de ervaring dat mensen vaak voor de kortste route kiezen en er dus afgeweken gaat worden van de fietspaden, waarmee de onveiligheid alleen maar toe zal nemen. Bij een brug zullen mensen moeten “klimmen” en ontstaat er verschil in snelheid tussen klimmend en dalend verkeer. Dit kan ook het gevaar vergroten. De Fietsersbond gaf de adviescommissie een verhelderende presentatie. In deze presentatie, is te zien hoe de tunnel en brug variant er uitzien en wat daar de nadelen van zijn.

Van groot belang is dat er wel wat gaat gebeuren. Het grootste knelpunt is op dit moment, zeker bij schemering en slecht weer fietsers en automobilisten elkaar slecht of op het laatste moment zien. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties. Het meest veilige lijkt het op fietsers en automobilisten te scheiden, maar hier zitten ook nadelen aan. Het CDA is van mening dat het alternatief van de Fietsersbond een goede oplossing kan zijn in het belang van de veiligheid van de fietsers. Om de veiligheid van de fietsers gaat het tenslotte. De Fietsersbond is er immers juist voor de belangen van de fietsers! Als we inspraak en meedenken belangrijk vinden moeten we daar goed naar luisteren. Deze variant gaat slechts een fractie kosten van de brug (of tunnel) variant, namelijk een investering van ca. € 300.000,- in plaats van € 4.900.000,-. Dit betekent dat er ook andere onveilige situaties opgelost kunnen worden.

De variant houdt in dat de rotonde (zie presentatie) iets wordt aangepast en het fietspad wordt zo aangelegd waardoor fietsers en automobilisten elkaar beter zien. Ook is het mogelijk om aanvullende aanpassingen te doen. Als voorbeeld noemde de fietsersbond bij de inspraak de in de weg knipperende lichtjes als waarschuwingssignaal dat er fietsers aankomen, zoals dat bij de rotonde op de BK-weg in Papendrecht het geval is.

 Het CDA is hier voorstander van en heeft het college dan ook gevraagd om die variant met de beschikbare gegevens die het college al heeft aan de raad te presenteren. In de adviescommissie bleken naast het CDA, ook de PvdA, GroenLinks, ChristenUnie/SGP, D66, VSP en WEK voor deze optie te kiezen.

In de adviescommissie ontstond hierover een discussie en werd het CDA en andere partijen verweten dat ze met het ondersteunen van de motie eerder een ander standpunt hebben ingenomen. Het CDA deelt dat niet. In de motie is gevraagd aan het college om een voorstel uit te werken. Het is aan de raad om vervolgens dat voorstel te beoordelen en af te wegen. Daarnaast werd er bij het indienen van de motie door de indieners van de motie (BVD en VVD) gedacht dat het extra geld te vinden zou zijn binnen het “overschot” van de parkeerexploitatie. Ondertussen is duidelijk geworden dat  binnen de spelregels die de raad heeft afgesproken, dit geld er niet is en er dus ook geen geld is voor de tunnel of brugvariant. Daarnaast is het altijd belangrijk te blijven nadenken wat de beste oplossing is, te luisteren naar deskundigen en na te gaan hoeveel geld er is. Het CDA heeft om die reden de voorkeur voor een variant die de verkeersveiligheid om korte termijn goed kan verbeteren, waar betrokkenen als de Fietsersbond achter staan en waar ook geld voor is (zodat het uitgevoerd kan worden!) Tevens blijft er dan nog geld over en kunnen we ook andere verkeersonveilige situaties oplossen, want ongelukken met fietsers gebeuren helaas niet alleen bij de rotonde Groenezoom.

De discussie hierover zal in de raad van 11 maart 2014 een vervolg krijgen. Het CDA heeft zojuist al aangegeven dinsdag een amendement in te dienen om de verkeersveiligheid op de Groene Zoom zo snel mogelijk aan te pakken.