KFAGgDTwAl jaren is het Damplein onderwerp van discussie binnen de Dubbeldamse gemeenschap. Velen zijn het erover eens dat het huidige plein dringend aan een opknapbeurt of restyling toe is. Het plein ervaart men als een grijs gebied zonder enige sfeer. Het was dan ook niet verwonderlijk dat in het najaar van 2013, mede in het licht van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014, betrokken burgers en ondernemers vanuit verschillende disciplines de koppen bij elkaar staken voor het ontwikkelen van plannen voor een nieuw, sfeervol Damplein.

De resultaten van dat beraad werden voor het eerste publiekelijk gepresenteerd op een verkiezingsbijeenkomst van het CDA in begin maart 2014. Dat de aandacht voor het Damplein politiek breed gedragen werd bleek uit de verkiezingsprogramma’s van meerdere politieke partijen, zoals die naast het CDA van BVD, de VVD en D66. Zelfs partijen die het Damplein niet als zodanig hadden benoemd haastten zich om te melden dat zij het ook een belangrijk onderwerp vonden.

Na de verkiezingen is een werkgroep van winkeliers, gemeenteraadsleden en bewoners aan de slag gegaan om de eerste aanzet voor een Nieuw Damplein verder uit te werken.Het resultaat is in oktober 2014 gepresenteerd aan wethouder Rinette Reynvaan. Zij heeft toegezegd dit plan serieus te nemen en sprak haar waardering uit voor dit burgerinitiatief.

Middels een brief heeft het College afgelopen maart gereageerd op de ingediende plannen. Deze late reactie had als reden dat men wilde wachten met de beantwoording totdat er meer duidelijkheid was over het onderhoudsbeleid van de komende jaren. Vervolgens wordt gemeld dat er op z’n vroegst in 2017 middelen beschikbaar komen voor de herinrichting van het Damplein. Deze brief is in de commissievergadering Fysieke Leefomgeving van 8 april 2015 uitvoerig besproken. Naast het CDA hebben BVD en de VVD zich uitgesproken voor het inderdaad aanpakken van het Damplein in deze raadsperiode.Wethouder Reynvaan meldde in haar beantwoording dat de technische aspecten inzake het onderhoud aan het Damplein zijn gebudgetteerd in de meerjarenplanning 2016/2017. Over een verdergaande aanpak dan het louter herstraten van het plein zou dan wellicht geen financiële ruimte zijn.
Opmerkelijk tijdens deze beraadslaging was de inbreng van D66 met de opmerking dat wellicht ook zou kunnen worden volstaan met het recht leggen van stenen!

Op een recente BVD bijeenkomst meldde wethouder Reynvaan opeens dat het Damplein in 2016 wordt aangepakt, zij het slechts in de vorm van herstraten. Aansluitend meldde wethouder Sleeking hetzelfde jaartal, maar sprak over het ‘restylen’, wat toch meer is dan herbestraten, van het Damplein. In dit late najaar zou dan kunnen worden begonnen met het opstarten van een door de gemeente te organiseren inspraakproces middels een bewonersbijeenkomst.

Visie CDA
Het alleen herstraten van het Damplein, zoals nu voorgesteld door enkele partijen, is voor het CDA onacceptabel. Het slechts recht leggen van wat tegels kan niet het antwoord zijn op de wens van veel Dubbeldammers, recreanten, consumenten en winkeliers om het Damplein toekomstbestendig te maken. Het is daarom zaak om een heldere koers neer te zetten en een tijdsschema vast te stellen. Iedereen begrijpt dat in deze tijden van financiele krapte het Damplein niet van vandaag op morgen gereed is, maar er kan wel duidelijk worden aangegeven wanneer er de komende jaren voldoende middelen beschikbaar zijn om het Damplein te moderniseren en hiermee te behouden als waardevolle wijkvoorziening. Het kan hierbij niet anders dan dat het deel van de Dubbelsteynlaan-West, dat aansluit op het Damplein, wordt opgenomen in de nieuwe planontwikkeling. Dit is met het oog op de verkeersveiligheid, maar ook voor het creëren van een echte pleingedachte, een ‘must’.

Het CDA ziet het huidige ingezette traject, gedragen door winkeliers, omwonenden en andere betrokkenen, met vertrouwen tegemoet. Samen werken we toe naar een veilig, groen en gezellig Damplein waar Dubbeldammers en bezoekers uit andere wijken graag blijven komen. Het behouden van het Damplein als wijkvoorziening is een gemeentelijke verantwoordelijkheid die met dezelfde mate van inzet moet worden waargemaakt als de aanpak van het centrum: Dordt is meer dan alleen de binnenstad. Het CDA zal zich dan ook maximaal blijven inzetten voor een nieuw Damplein.

Categorieën: Dubbeldam