Vanaf 29 maart 2018 ben ik voor het CDA lid van de Dordtse gemeenteraad. Ik vind het een eer om inwoners van Dordrecht te mogen vertegenwoordigen. In samenspraak met inwoners en ondernemers een positieve en opbouwende bijdrage leveren aan Dordrecht, dit streef ik na.

Graag stel ik me aan u voor.

Ik ben geboren in Zuid-Limburg en woon met veel plezier, inmiddels meer dan 20 jaar, in de prachtige binnenstad van Dordrecht. In mijn vrije tijd reis ik graag, bezoek ik musea, en ga ik naar jazz- en klassieke concerten.

Voorafgaand aan mijn raadslidmaatschap ben ik lid van het bestuur CDA afdeling Dordrecht geweest. Ik heb Nederlands Recht gestudeerd in Nijmegen en ben afgestudeerd in  het bestuurs- en civielrecht. Enige jaren later heb ik een vervolgopleiding Grotius Bestuursrecht Verdiept gedaan. De verhoudingen tussen burgers/ondernemers en het bestuur heeft altijd mijn bijzondere interesse gehad. Sedert 1994 ben ik werkzaam als advocaat en momenteel heb ik een eigen kantoor in Rotterdam, waar ik voornamelijk bestuursrechtelijke dossiers behandel.

Daarnaast ben ik lid van de klachtencommissie van Yulius (regionale organisatie voor speciale scholing en geestelijke gezondheidszorg). Bijdragen aan verdere optimalisering van de dienstverlening van Yulius acht ik in ieders belang.

Ik ben lid van het Boijmans Genootschap te Rotterdam.  De leden van dit Genootschap delen hun kennis en expertise met het Museum Boijmans van Beuningen. Kinderen in aanraking brengen met kunst en museum bezoek heeft daarbij mijn specifieke aandacht.

Ik ben mede oprichtster van de Stichting Kinder- en jeugdrechtswinkel Nijmegen, een van de eerste in Nederland, thans Kinder- en Jongerenrechtswinkel Gelderland geheten. Het is belangrijk dat kinderen een eigen aanspreekpunt hebben, waar ze nader geïnformeerd kunnen worden over hun rechten en plichten op gebied van hun thuisomgeving, hun werk en school.

Tenslotte  heb ik ruim 4 jaar deel uit gemaakt van het bestuur van de vereniging Samenwerkende Bewonersorganisatie Rotterdam (bevordering van de veiligheid in Rotterdam en de burgerparticipatie). Daarbij was ik specifiek bij de deelgemeente Delfshaven betrokken.

Graag wil ik mij verbindend en met een betrokken visie inzetten om de kloof tussen bewoners en ondernemers enerzijds en de gemeente anderzijds te verkleinen. Bijvoorbeeld door minder regels en een vast aanspreekpunt binnen de gemeente voor de bewoners en ondernemers te bewerkstelligen. Ook wil ik betrokken zijn bij het toekomstige veiligheids- en handhavingsbeleid.

Dordrecht mag als historische stad, ook in haar positie als kern van de Drechtsteden, beter op de kaart worden gezet; het stimuleren van musea, concerten en toerisme kan leiden tot versterking van het bedrijfsleven en een toename van werkgelegenheid.

Ook het aanpakken van eenzaamheid, die met name bij ouderen speelt, maar zich ook bij jongeren voordoet, zal mijn aandacht krijgen. Ik bewaar warme herinneringen aan het bezoek dat ik samen onze wethouder Peter Heijkoop bracht aan verzorgingshuis Vrienden van  het Parkhuis. Voor herhaling vatbaar. Ook de positie van LHBT-ers dient nadere aandacht te krijgen: gelijkheid komt hun toe. Steun voor een ieder die het nodig heeft.

Tenslotte wil ik niet onvermeld laten dat ik me ook wil inzetten voor het aantrekken van hoger technisch en nautisch beroepsonderwijs in Dordrecht. En de studenten van Dordrecht stimuleren na hun studie in Dordrecht te blijven wonen en werken.

Dit alles zal ten goede komen aan onze mooie stad Dordrecht.

 

Categorieën: Nieuws