In Dordrecht kampen we met onvoldoende beschikbaarheid van betaalbare woningen voor jongeren c.q. starters.
Gezien het streven meer hoger onderwijs in Dordrecht te huisvesten, wat gelukkig al aan het gebeuren is, is daar boven op een stijgende vraag naar studentenhuisvesting te verwachten.
Er is sprake van een groeiend, urgent probleem.

Het CDA weet van recente van initiatieven om bijvoorbeeld de kantoorpanden Maasplaza en Burgraadt te transformeren naar woningen. Transformatie van leegstaande kantoorpanden naar jongerenwoningen lijkt ons een haalbaar middel om snel iets te doen aan het tekort.

Daarom hebben wij het college van B&W gevraagd cijfers te verstrekken over de huidige en verwachte vraag en aanbod van betaalbare jongerenwoningen en ons te laten weten wat de plannen zijn om het tekort aan jongerenwoningen op te lossen.

Het CDA heeft tevens gevraagd om inzicht in leegstaande kantoorpanden en leegstaande panden die eigendom zijn van de gemeente om te bezien welke daarvan mogelijk versneld getransformeerd kunnen worden naar (jongeren)woningen.


Artikel 40-vragen  

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht.

Geacht college,

Zoals bekend hebben we in Dordrecht momenteel te kampen met onvoldoende beschikbaarheid van betaalbare woningen voor jongeren c.q. starters.
Gezien het streven meer hoger onderwijs in Dordrecht te huisvesten, wat gelukkig al aan het gebeuren is, is daar boven op een stijgende vraag naar studentenhuisvesting te verwachten.
Kortom: er is sprake van een urgent probleem dat groeit.

Wij hoorden recent van initiatieven om bijvoorbeeld de kantoorpanden Maasplaza en Burgraadt te transformeren naar woningen. Transformatie van leegstaande kantoorpanden naar jongerenwoningen lijkt ons een haalbaar middel om snel iets te doen aan deze krapte in de woningmarkt.

In dat kader stellen wij u de volgende vragen:

1. Hoe ernstig schat het college de onvoldoende beschikbaarheid van betaalbare woningen voor jongeren in?
2. Welke cijfers kunt u verstrekken over vraag en aanbod in dat kader, bij voorkeur gecategoriseerd naar woningtype, woninggrootte en prijsklasse?
3. Welke acties voert het college al uit om deze woningnood op korte termijn te verlichten?
4. Per wanneer en in welke mate lossen de huidige acties het in vraag 1 en 2 bedoelde tekort aan beschikbaarheid op?
5. Wat is de visie van het college op transformatie van leegstaande kantoorpanden naar starters- c.q. jongerenwoningen als middel om versneld het aanbod te vergroten?
6. Kan het college inzicht geven in momenteel leegstaande kantoorpanden en welke daarvan mogelijk in aanmerking komen voor transformatie naar (jongeren)woningen?
7. Kan het college inzicht geven in momenteel leegstaande panden welke eigendom zijn van de gemeente en welke daarvan mogelijk in aanmerking komen om jongeren in te huisvesten.

Hoogachtend,
namens de fractie van het CDA

Wim van der Kruijff
Fractievoorzitter