Ik ben Theo Oostenrijk, nu 71 jaar jong, getrouwd, vader van 2 kinderen en trotse opa van inmiddels 4 kleinkinderen. Na de collegevorming, waarbij onze lijsttrekker Peter Heijkoop opnieuw tot wethouder werd gekozen, mocht ik na ruim 4 jaar burgerraadslid op 29 mei de eed afleggen als raadslid voor het CDA.

 

Mijn aandachtspunten zijn vooral gericht op het fysieke domein, een veelomvattende portefeuille, met o.a. de thema’s stadsontwikkeling, woningbouw, ruimtelijke ordening, milieu, duurzaamheid, energietransitie, verkeer en vervoer.

Daarnaast heeft alles wat zich in ‘mijn’ wijk Dubbeldam afspeelt mijn specifieke belangstelling. Een recent gerealiseerd speerpunt was daarbij het realiseren van het nieuwe Damplein, waar ik mij vanaf 2014 intensief voor heb ingespannen. Het resultaat mag er zijn!

Het college heeft zich tot doel gesteld om in deze raadsperiode 4.000 woningen te bouwen, voorwaar geen geringe opgave. De CDA-fractie steunt deze ambitie en maakt zich sterk om deze doelstelling dan ook daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen. Dordrecht moet een aantrekkelijke stad blijven om te wonen voor zowel onze burgers als ook voor hen die hier vanwege hun werk zich hier willen gaan vestigen.

Dat betekent vooral van het college visie en daadkracht, met zorg voor kwaliteit en gericht op de doelgroepen, die voor het CDA belangrijk zijn. Daarbij denk ik aan appartementen voor starters en studenten in en rondom de binnenstad, vooral koop- en huurwoningen in het middensegment en zeker ook appartementen in de koop- en (sociale en vrije) huursector voor onze ouder wordende inwoners, vaak nu nog wonend in een (te) grote eengezinswoning. Het hen perspectief voor alternatieve huisvesting bieden is de beste manier om doorstroming van jongere woningzoekenden mogelijk te maken.

Nauw verweven met de ambitie voor het, op termijn, bouwen van 10.000 woningen speelt het vraagstuk van de mobiliteit in onze stad. Dan hebben we het over zowel het Openbaar Vervoer per bus en trein als ook de inrichting van ons wegennet voor voetgangers, fietsers en automobilisten. Dat vraagt dus om een nieuwe visie, gericht op de lange termijn.

Specifiek voor de binnenstad betekent dat ook een herbezinning op het parkeerbeleid, toegespitst op het fasegewijs terugdringen van het parkeren op straat. Dat kan alleen slagen als er adequate alternatieve voorzieningen worden geboden aan onze binnenstadbewoners.

 

De energietransitie, vrij vertaald: het terugdringen van het energiegebruik in samenhang met het opwekken van energie door warmte(zonnepanelen), wind(turbines) en op termijn wellicht mogelijk via geothermie (aardwarmte) en water(rivierstroming), stelt onze stad voor grote uitdagingen. Voor het CDA staat daarbij het energiezuiniger maken van onze woningen voorop, wetende dat dit geen eenvoudige klus is.Alleen door een pakket van maatregelen, zowel gericht op het faciliteren van burgers in hun zoektocht naar betrouwbaarheid en kwaliteit van uitvoering, als ook als het gaat om het bieden van opties voor de financiële haalbaarheid kan dit traject succesvol  gaan worden.

De politieke doelstelling om woningen ‘van het gas af’ te halen is voor komende nieuwbouwplannen geen issue, maar bij bestaande bouw is dat voor ons zeker niet vanzelfsprekend, ook gelet op te verwachten technologische ontwikkelingen rond meer duurzame energiedragers voor het verwarmen van onze woningen, dan gebruikmakend van ons aanwezige gasnet.  Ook hier staat voor het CDA voorop dat de gemeentelijke overheid voor burgers een betrouwbare partner dient te zijn.

 

Wilt u over deze onderwerpen met mij ‘meedenken’?

Neem dan contact met mij op via mail of telefoon.

Tel: 078-8448102 of 06-28598184

Mail: t.oostenrijk5@upcmail.nl