De openingsparagraaf van de kadernota zegt over de richting voor de langere termijn:

de kadernota is vormgegeven in het licht van de Groeiagenda

en

voor een gezonde financiële huishouding is groei van de stad een randvoorwaarde”.

Deze twee zinnen staan symbool voor zowel de sterkte als de zwakte van deze kadernota.

De sterkte.

Er dreigen forse tekorten. Als wij de inwoners van onze stad niet willen teleurstellen en frustreren met bezuinigingen moeten we één ding voor elkaar krijgen: zorgen dat onze inkomsten stijgen … zónder onze belastingen fors te verhogen.

Dé manier waarop dat kan is: groeien qua inwoneraantal, huizen en bedrijven. Dat levert Dordrecht miljoenen extra op van het rijk en de OZB.

Die financiële strategie is de sterkte van deze kadernota. Het CDA staat daar vierkant achter.
Wel merken we dat dit betere uitleg aan de stad vergt.

De zwakte.

De groeiagenda gaat over huizen, bedrijven en geld.
Er is meer dan dat: Naast investeren in de fysieke groei van de stad, moeten we ook investeren in de groei van de mensen die er nu wonen. Bijvoorbeeld in onderwijs. Het kan niet zo zijn dat we wel geld steken in rijkere mensen van buiten aantrekken, en geen geld steken in het sociaal economisch optillen van hier opgroeiende Dordtenaren en hun kinderen. Dat is uit balans. Dat geeft maatschappelijke onvrede.

Punt.   Dat is in minder dan 2 minuten onze algemene beschouwing.


Naast onze algemene beschouwing vragen wij aandacht voor onderstaande 13 concrete punten:

Deze 13 punten vormen onze agenda voor gesprek met raad en college in de commissie- en raadsvergadering op 3 en 9 juli. U vindt ze ook op www.cdadordrecht.nl.
Wij rekenen er op dat raad, college en pers daar net zo serieus aandacht aan besteden als aan alle ingediende moties. Dat aantal houden wij beperkt. Eerst gesprek. Waar nodig komen moties in tweede termijn.

 1. Hoe kunnen we het vergunningenbeleid voor vrijwilligersorganisaties versimpelen?
  Denk aan Rommeldam dat 9 vergunningen nodig had.
  Verdergaand: binnen welke grenzen kunnen we activiteiten meldings- en/of vergunningvrij maken? Kan een niet-commerciële verenigingsbingo niet altijd zonder melding en verantwoording?  
 2. Vorig jaar is onze motie over een revolving fund voor energietransitie c.q. verduurzaming van woningen aangenomen. Dit wordt meegenomen in de startnotitie prestatielijnen opgaven Duurzame Stad. We zien alleen geen reservering in de kadernota? Hoe zit dat?
 3. Er wordt jaarlijks 400.000 euro extra gevraagd voor exploitatie van de sportboulevard. Wij vinden dat te kort door de bocht en willen vóór de begrotingsbehandeling het integrale exploitatiemodel tegen het licht houden.
 4. Voor de nieuwe Prins Clausbrug is als nabrander 260.000 euro per jaar aan exploitatiekosten aangekondigd. Een helaas bekend patroon uit andere dossiers. Dat maakt ons onrustig. Is dit alles of zit er meer narigheid aan te komen?
 5. Er komt extra geld voor gesubsidieerde kinderopvang als uitbreiding op de lopende pilot waarin al 120 alleenstaande moeders naar werk begeleid worden. Krijgen met dit extra geld slechts 15 van hen gesubsidieerde kinderopvang? Hebben niet al die moeders in de pilot dat nodig, of hoe zit dat?
 6. Het CDA vroeg vorig jaar november in een motie die het helaas niet haalde om een integrale sportparkenvisie, met onder andere als doel hoe de middelen eerlijk over alle verenigingen te verdelen. Het gaat nog steeds te fragmentarisch en dat frustreert ons en intussen zo’n beetje de hele stad. Vandaag weer een motie, dit keer via de VVD mede namens ons. Hoe we ons verhouden tot de verenigingen heeft -eufemistisch gezegd- wel een reset en verbeterslag nodig.
 7. Spoorvervoer: we lazen in de krant dat Dordrecht dankzij de RET is opgenomen in het landelijke Deltaplan Mobiliteit betreffende een lightrail metro verbinding Dordrecht-Rotterdam-Delft-Den Haag-Leiden. Hoe verhoudt zich dat met de Dordtse wensen inzake Intercity verbindingen en vervoer gevaarlijke stoffen?  Wij hebben behoefte aan integraal inzicht qua beleid en actie.
 8. Geen Kermis op de Spuiboulevard. We blijven proberen: net als vorig jaar dienen we een motie in om de kermis volgend jaar niet meer op de Spuiboulevard te houden.
 9. We blijven vragen om overzicht waar we voor welke doelgroepen gaan bouwen. De daarvoor vorig jaar door ons ingediende motie is aangenomen, maar dat overzicht hebben we nog steeds niet.
 10. Volgend jaar viert Dordrecht feest vanwege 800 jaar stad. Van 300.000 euro opplussen op het al beschikbare budget van 1 miljoen schieten bij ons de wenkbrauwen omhoog. Dit extra geld is om het feest ook in de wijken te vieren. Met dat laatste zijn wij het eens, maar vragen ons af waarom dat niet uit de beschikbare 1 miljoen gebeurt. We willen inzicht en onderbouwing hoe dat zit.
 11. Waar we in de kadernota niets over lezen, is de komst van HBO naar Dordrecht. Wij ontvangen signalen dat daarvoor concrete initiatieven lopen. De kadernota reserveert er echter geen middelen voor. Waar het CDA overigens wel voor zou zijn. Hoe zit dat?
 12. Energietransitie: In Den Haag is besloten tot oprichten van een academie om mensen in de bijstand op te leiden voor functies die nodig zijn in het kader van de energietransitie. Wij willen graag bespreken of zoiets ook kansrijk is in Dordrecht.
  Zie: www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/pers/energietransitie-388-mensen-van-bijstand-naar-baan.htm
 13. Een beleidswens is om twee jaar lang 50.000 euro extra beschikbaar te stellen voor culturele programmering. Wij dienen een motie in met het verzoek om de amateurkunst hier serieus in mee te nemen en een serieus deel van dit geld daarvoor te bestemmen.

Dertien concrete onderwerpen die belangrijk zijn om onze stad goed door te geven aan onze kinderen. We zien uit naar het gesprek met raad en college hierover, evenals over ons algemene oordeel over het meerjarig beleid in de kadernota:

 • Sterk dat er focus is op investeren in groei van het aantal inwoners, huizen en bedrijven
 • Zwak dat focus ontbreekt op investeren in sociale groei van de huidige inwoners zelf