Het CDA Dordrecht heeft in de Drechtraad onderstaand amendement ingediend om bezuinigingen op het sociaal domein te voorkomen. Helaas heeft het amendement geen meerderheid gekregen 🙁

We blijven ons inspannen om onwenselijke maatregelen die onze kwetsbare inwoners hard raken te voorkomen !

Amendement :                                    

De Drechtraad in vergadering bijeen op 1 oktober 2019 ter bespreking van
agendapunt 10: invulling taakstelling GRD-begroting 2020

Constaterende dat

 • Er geen breed draagvlak bestaat voor de door het DSB voorgestelde uitwerking van de bezuinigingstaakstelling van 5 miljoen euro op de GRD begroting 2020, waartoe besloten door de Drechtraad via de (sub)amendementen A2(A) op 2 juli 2019;
 • Er diverse, behoorlijk uiteenlopende, alternatieve bezuinigingsvoorstellen worden gedaan;
 • De tijd ontbreekt voor een zorgvuldige bespreking en afweging van zowel het DSB-voorstel, de aangedragen alternatieven als ook de bijbehorende financiële dynamiek;
 • Er geen verschil van mening is over de voorgestelde bezuinigingen in de bedrijfsvoering van de GRD;

Van mening zijnde dat

 • Gezien de forse impact van de in het sociaal domein voorgestelde maatregelen op kwetsbare mensen in onze samenleving er meer tijd en gelegenheid genomen moet worden voor een zorgvuldige dialoog binnen de Drechtsteden tussen zowel de deelnemende gemeenten als ook de maatschappelijke partners en doelgroepen;
 • In die dialoog antwoord gezocht moet worden op de vraag hoe in het regionaal sociaal domein een zo goed mogelijk pakket aan voorzieningen voor de doelgroep beschikbaar geboden kan worden en hoe tegelijkertijd de kosten in het sociaal domein toekomstbestendig te houden;

Spreekt uit dat

 • Gezien bovenstaande constateringen en mening de opgelegde taakstelling van 5 miljoen euro op de GRD begroting 2020 dient te worden gereduceerd tot een taakstelling van 1,4 miljoen euro op de bedrijfsvoering;
 • In de eerste helft van 2020, ter voorbereiding op de GRD begroting 2021, een zorgvuldig, gezamenlijk proces en dialoog doorlopen moet worden welk gemeenschappelijk of lokaal pakket aan sociale voorzieningen geboden kan worden met toekomstbestendige kosten in het sociaal domein;

Besluit het ‘Concept DR besluit – Juridische consequenties maatregelen sociaal domein’ als volgt te wijzigen:

 • Het gehele concept besluit te wijzigen in:
  • De voorgestelde maatregelen 1 t/m 6 in het kader van de taakstelling bij de begroting 2020 niet te effectueren;
  • De op 2 juli 2019 vastgestelde primaire begroting 2020 te wijzigen door de op die datum via amendement A2A vastgestelde taakstelling van 5 miljoen euro te wijzigen in een taakstelling van 1,4 miljoen euro, welke geheel geeffectueerd dient te worden in de domeinen bedrijfsvoering en beleid en bestuur GRD;

W. van der Kruijff

CDA Dordrecht