2021 – in Politiek Perspectief

Dit jaar 2021 wordt in veel opzichten een jaar van hoop en verwachting. Wij kijken allen uit naar een terugkeer naar het ‘normale’ leven, ook in politiek opzicht.

Binnenkort wordt de Perspectiefnota besproken. Daarin schetst het college een perspectief voor de jaren tot 2030. Een nota, nogal ambtelijk-bestuurlijk van toon, met enkele opvallende ‘blinde’ vlekken, zoals visies op duurzaamheid, breedtesport, vrijwilligerswerk en het welzijn van mens.

Enkele aandachtspunten, zie opvallen:

Wonen:

Het CDA blijft hameren op ‘tempo maken’ bij met het bouwen van woningen, met daarbij speciale aandacht voor woonconcepten voor senioren, ook in combinatie met zorg op afstand en de bouw van meer sociale huurwoningen.

Werkgelegenheid:

Werkgelegenheid creëren begint met het scholen, opleiden, dus het bieden van onderwijs in vele varianten, gericht een continu veranderende arbeidsmarkt. Inspanningen om die onderwijsinstellingen naar Dordrecht te halen zijn bemoedigend.

Mobiliteit:

Dordrecht wil fietsstad zijn, maar niet alleen op papier. Het CDA vraagt bij de aanpak van de top-20 van onveilige verkeerssituaties en het ontwikkelen van veilige fietstracés om een visie met maatregelen!

Bestuur:

Essentieel voor onze stad is een bestuur met visie en slagkracht, binnen en buiten onze stadsgrenzen. Maar dat kan alleen als zij ‘open’ en transparant is, niet heersend maar dienend.  

Opvallend is er geen aandacht voor thema’s, zoals:

  • Duurzaamheid: gericht op het isoleren van woningen en het inspelen op nieuwe energiebronnen, evenmin als hoe leefbaar wij onze stad willen zien als gezonde stad.
  • Sport: met visie over hoe wij toekomstgericht de breedtesport willen zien, ook gericht op het faciliteren van vrijwilligers.
  • Cultuur: over hoe wij onze stad als cultuurstad willen zien, breed van opzet.

Ik wens ons allen een gezond en initiatiefrijk 2021!

Theo Oostenrijk

Categorieën: Nieuws