Op 22 juni hield fractievoorzitter Wim van der Kruijff in de gemeenteraad de volgende beschouwing over de door het college van B&W voorgestelde kadernota 2022:

Voorzitter,

Er wordt betrekkelijk weinig nieuws in deze kadernota voorgesteld.

Over de wat het CDA betreft echt baanbrekende kaders gaan we volgende maand in de raad besluiten, als we in het kader van de agenda Dordt 2030 de 8 reserveringen van in totaal zo’n 295 miljoen euro aan de orde hebben ten behoeve van grote investeringen in woningbouw, vergroening, onderwijs, werkgelegenheid en onze mooie binnenstad.

Maar vandaag eerst de Kadernota 2022. Dat daarin betrekkelijk weinig nieuws wordt voorgesteld, is zowel goed nieuws als slecht nieuws.

Goed nieuws, omdat

  1. Er geen bezuinigingen worden voorgesteld, zoals we vele andere gemeenten wel zien gebeuren.

Goed nieuws, omdat

  • Er geen extra belastingverhoging wordt voorgesteld, zoals we in vele andere gemeenten wel zien gebeuren.

Goed nieuws, omdat

  • De ambitieuze beleidskoers van het coalitieakkoord stabiel blijkt, doorgezet wordt en zijn vruchten afwerpt. En daar is het CDA hartstikke blij mee en trots op.

Voorzitter,

Het slechte nieuws is dat we wat missen, namelijk de beleidswens die het CDA en vele andere fracties keer op keer uitspreken: extra inzet tegen zwerfafval.

Keer op keer vragen wij om actie tegen zwerfafval en afvaldumping naast wijkcontainers, op straat, in een plantsoenen… En keer op keer krijgen we als antwoord dat daarvoor extra mensen, en dus extra geld nodig is.
Waarom staat dat niet in deze kadernota?

Het CDA ziet graag dat per wijk waar dit speelt een team komt dat daar op meerdere manieren, met de handen uit de mouwen mee aan de slag gaat door eventuele oorzaken weg te nemen, de boel op te ruimen, wijkbewoners daarbij te betrekken om gezamenlijk de wijk netjes te houden en het goede voorbeeld qua normen en waarden, overtreders aan te spreken dat zuinig zijn op je leefomgeving een kwestie van fatsoen is en waar dat niet werkt te corrigeren en te bekeuren.

We hielden afgelopen jaar miljoenen Euro’s over. Laten we een deel daarvan besteden om de zwerfafval problematiek op te lossen en daarmee de leefbaarheid in de wijken te verbeteren.

Voorzitter,

Het CDA heeft nóg een beleidswens, en die betreft groene schoolpleinen.

Op vele manieren zijn we bezig de stad te vergroenen: operatie steenbreek, tegelwippen, etc. onze inwoners stimuleren om hun betegelde tuinen te vervangen door groen.

Echter: de meeste schoolpleinen zijn nog grote betegelde pleinen, terwijl meerdere scholen enthousiaste ideeën hebben daar een aantrekkelijke groene invulling aan te geven. En de kinderen te betrekken in het verantwoordelijkheid nemen daarvoor. De scholen krijgen dit deels al wel gefinancierd via incidentele subsidieregelingen en crowdfunding, maar dat blijkt in de optelsom te schraal en daarmee krijgen ze het niet rond. Als we echt meters willen maken, moet er extra geld komen.
Beleidswens van het CDA is om als gemeentelijke overheid extra middelen hiervoor beschikbaar te stellen. Niet alleen de school en de kinderen profiteren daarvan, het is ook een mooie kwaliteitsverbetering voor de wijkbewoners rond de school.

Voorzitter, graag gaan we nog even kort in op drie specifieke punten uit de kadernota.

  1. Ten behoeve van uitvoering van het Plan van Aanpak verbetering omgeving Kromhout / Kasperspad wordt voorgesteld om voor 2022 en daarna 1,5 miljoen euro als krediet beschikbaar te stellen. De gevraagde specificatie in tijd en geld ontbreekt nog. Om die reden wil het CDA dit bedrag nu als reservering in de begroting opnemen, en op een later moment op basis van de nog te ontvangen uitwerking besluiten over het beschikbaar stellen daarvan. Vertraging zal dit niet geven. Voor 2021 is voldoende geld beschikbaar lezen we.
  2. We staan positief tegenover de gevraagde 400.000 euro ten behoeve van het vieren van het 450 jarig jubileum Eerste Vrije Statenvergadering. Ook dit bedrag wil het CDA vooralsnog reserveren en op een later moment als krediet beschikbaar stellen op basis van een raadsvoorstel met nadere uitwerking.

Voorzitter,

Het blijft het CDA dwars zitten dat de bouw van nieuwe sociale huurwoningen door de wooncorporaties zo moeizaam en traag verloopt.

Want steeds vaker krijgen wij signalen, zoals ook gisteren (21 juni 2021) in dagblad Trouw. Een verhaal van onze plaatsgenoot Nathalie van Gulik, die als gescheiden vrouw gedwongen is om bij haar ex op een luchtbed te slapen, terwijl het nog wel 3 jaar kan duren voordat zij aan de beurt is voor een sociale huurwoning.

Dat en andere trieste verhalen illustreren ook de noodzaak voor het bouwen van meer zogenaamde tussenwoningen. Woningen, waar mensen zoals zij tijdelijk kunnen wonen in afwachting van een definitieve woonplek.

Deze kadernota zegt daar niets over, maar in de stukken die geagendeerd staan voor de commissie grote projecten van 30 juni aanstaande n.a.v. onze motie om dat te versnellen, verwoordt het college enkele interessante gedachten hoe die versnelling een impuls te geven.

Ook wil het CDA het hebben over invoering van een zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen om te voorkomen dat goedkopere en middeldure woningen worden opgekocht door mensen met veel geld die die woningen vervolgens gaan verhuren, iets wat steeds meer gebeurd. Wij willen dat beleggers geen kans krijgen om een dergelijke woning te kopen.

Mogelijk dat we, na bespreking in de commissie grote projecten, in tweede termijn, in de raadsvergadering van 13 juli, hier op terug komen.

Voorzitter,    afsluitend:

Dank en complimenten voor deze goed leesbare, goed begrijpelijke en helder gestructureerde kadernota. Dat dat gelukt is, is goed nieuws.