Bij mijn vorige woordvoering in de raad zei ik: ‘Hierbij aan alle raadsfracties en de stad de welgemeende uitnodiging om aan de verdere inkleuring van het akkoord deel te nemen.’ We kunnen gezien het aantal moties en amendementen met een gerust hart stellen dat alle raadsfracties dit ter harte hebben genomen! Wat een kleuren! Wat een creativiteit, wat een ideeën, wat hebben we hier te maken met een raad die hard werkt voor de stad Dordrecht.

Daarna luidde de slotzin: ‘Het CDA Dordrecht gaat voor een toekomstbestendige stad waarin we oog, oor en hart hebben voor elkaar en voor de stad.’ Deze opdracht aan onszelf en tevens deze wens voor de stad en voor de Dordtenaren zien we ruim verwerkt in de begroting. Deze begroting is ambitieus en toekomstgericht; uit alle 231 pagina’s blijkt een drive om voor Dordtenaren aan de slag te gaan. Deze woordvoering concentreert zich rondom de drie woorden: oog, oor en hart. Vervolgens geef ik graag enkele aandachtspunten mee aan het college alvorens tot een afronding te komen.

Oog

De fractie van het CDA Dordrecht bestaat uit christenen die het belangrijk vinden dat er oog is voor de noden van mensen. Dat de ogen niet gesloten worden voor ontwikkelingen en omstandigheden. We hebben met elkaar antwoord te geven op concrete vragen. Hoe ga ik verantwoord om met deze wereld? Hoe sta ik in deze steeds meer individualistische samenleving? Welke bijdrage lever ik aan de Dordtse samenleving? Hoe gaan we om met onze ouderen in Dordrecht? Hoe geven we ook jongeren en gezinnen een dak boven hun hoofd? Welk wereld laat ik achter voor mijn kinderen?

Als CDA Dordrecht stellen we vast dat er in de begroting op veel van deze vragen een antwoord is gegeven waarmee we verder kunnen. We zijn blij met de voortvarende aanpak van de woningbouw, waarbij wij graag de knarrenhofjes voor senioren gerealiseerd willen zien. De aandacht voor meer gelijke kansen voor kinderen hier in Dordrecht doet ons goed. We vinden het noodzakelijk dat elk kind kan zwemmen. Dit is nu zichtbaar geworden in het realiseren van een plan om elk basisschoolkind zwemles te geven totdat het in elk geval een zwemdiploma heeft. We zijn hier als CDA uitermate blij mee, aangezien we hier ons al enige jaren voor hebben ingezet.

Oor

Luisteren is een kunst. De bereidheid om naar de intenties en achtergronden van de ander op zoek te gaan is er niet altijd. Wat denken we bijvoorbeeld als een kind zonder ontbijt naar school komt? Verwijten we dit de ouders of kan er sprake zijn van armoede? Binnen het sociale domein zijn er nu tal van intensiveringen waaruit blijkt dat er steeds beter geluisterd wordt. De preventieve insteek die mede daardoor gekozen is, ondersteunen we van harte. De begroting laat nog wel heel veel ruimte over de beoogde uitkomsten, naar de zin van het CDA zelfs teveel ruimte. We vragen het college dus om een volgende keer meer doelstellingen op resultaat te formuleren in plaats van op inspanning. Als CDA hebben we ook geluisterd naar onze inwoners uit de wijken. Rondzwervend afval wordt niet alleen als een lastig probleem ervaren, maar het geeft ook gevoelens van onveiligheid, van je ontheemd voelen in je eigen wijk. Daarom dient het CDA op dit punt een motie in. We achten het heel aannemelijk dat het realiseren van grofvuilverzamelpunten de leefbaarheid in de diverse wijken kan vergroten.

Hart

Via het goed kijken en luisteren kom je tot inzichten die leiden tot nieuwe wensen. We gunnen elk Dordts kind een goede, veilige kansrijke toekomst. Daartoe behoort het sporten voor kinderen. Het gaat hierbij om een brede doelgroep. Dit plan komt tegemoet aan de insteek van het CDA dat het om veel en veel meer dan het sporten zelf en het gezondheidseffect gaat. Als kinderen de kans krijgen om mee te doen, worden ze sociaal handiger en kunnen ze beter omgaan met teleurstellingen. De leerprestaties worden er positief door beïnvloed vanwege een toename van welbevinden. We zijn erg benieuwd naar de verdere uitwerkingen nu dit voornemen uit ons verkiezingsprogramma een plek in de begroting heeft gevonden. Ook voor de blauwgroene schoolpleinen geldt dat. Toch daar een kanttekening: het is ons duidelijk dat het budget niet toereikend is voor alle schoolpleinen. Het CDA Dordrecht wil tijdig een signaal ontvangen als het geld dat hiervoor is uitgetrokken niet voldoet aan de aanvragen vanuit de scholen.

Dan nog enkele punten die we als CDA willen voorleggen aan het college:

  • Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties: de aandacht hiervoor vinden we nu matig. Zoek waar dat kan de samenwerking en maak gebruik van de kracht vanuit de samenleving.
  • Stadsstrand: Mooi dat het er komt. We ontvangen graag een duidelijke bevestiging dat het onderzoek naar de locatie ervan zich niet beperkt tot het gebied Wantij-West. De locatie aan het Wantij ter hoogte van Sportpark Stadspolders en Jeugddorp dient bijvoorbeeld mee onderzocht te worden in het ontwikkeltraject van Stadspark XXL.
  • Mantelzorg: laat vooral de mantelzorgers ook zélf aangeven wat er gewenst is om verlichting in hun taak te ervaren.
  • Als het gaat over groen en duurzaam zien we graag dat het college ook nieuwe mogelijkheden onderzoekt om ook de oude monumentale panden uit de binnenstad in particulier bezit niet onbetaalbaar te maken nu blijkt dat eigenaren gebonden zijn aan regels die verduurzamen vrijwel onmogelijk maken.
  • Het crisis- en herstelfonds: Hartstikke mooi. Het is wel van belang om de mogelijkheden aan mogelijke betrokkenen tijdig te laten weten.
  • MKB: we zien aandacht voor de ondernemers in de binnenstad, wij roepen het college op om ook met diezelfde aandacht om te kijken naar ondernemers in andere wijken. Dordt is groter dan de binnenstad.

Kortom het CDA Dordrecht is blij met deze begroting waaruit ambitie spreekt, waar doorzettingsvermogen voor nodig is en waaruit liefde voor onze stad blijkt.