Voorzitter, in de afgelopen week keek ik naar een aflevering van de documentaireserie Het verhaal van Nederland. Deze aflevering begint in het Dordt van 1890. De rijke burgerij had het voor het zeggen. Mensen uit de wijde omtrek kwamen naar de stad om te kunnen werken in fabrieken. De woningnood was enorm. De pakhuizen werden gevuld met gezinnen die geen toekomst hadden; men werkte, werd ziek en men stierf een nare dood. De gemiddelde leeftijd was 34 jaar. Die extreme tijden hebben we gelukkig achter ons gelaten, maar ook nu staan bestaanszekerheid en de woningmarkt onder druk. 

Als CDA willen we een stad waarin het prettig wonen is, waar kinderen veilig kunnen opgroeien, waar volwassen met plezier wonen en werken en waar ouderen alle voorzieningen in de eigen wijk kunnen vinden. De Dordtse handjes waarover ik de vorige keer sprak zorgen ervoor dat Dordt een sociale stad blijft waarin men oog, oor en hart heeft voor elkaar. We kunnen niet zonder de vrijwilligers, de mantelzorgers en de verenigingen. We kunnen niet zonder de zorgmedewerkers, mensen in het onderwijs of degenen die werken bij de hulpdienstenOndernemers zorgen voor werkgelegenheid en bedrijvigheid.

Kansengelijkheid is niet vanzelfsprekend. Wij willen ons er voor inzetten dat elk kind dat hier in Dordt geboren wordt of hier opgroeit kansen krijgt op een goede startpositie. 

Het belang van voldoende bewegen en sporten door kinderen is evident. De bij de kadernota gevraagde actie op dit punt is er inmiddels. Misschien komt er zelfs in dit jaar nog een voorstel. Speeltuinverenigingen, sportverenigingen, scholen en sportwijkcoaches kunnen hierin een mooie rol krijgen. 

Met instemming hebben we kennisgenomen van de voorgenomen ondersteuning voor de mantelzorgers, we zijn benieuwd naar de concrete uitwerking van de plannen.

Het feit dat er veel huishoudens met kinderen zijn die niet meer kunnen rondkomen ondanks dat de ouders werken is schrijnend. In hoeverre is het mogelijk de aandacht nadrukkelijker op deze groep te richten? 

Als het gaat om de woningnood zien we tot op heden niet het bijgetrokken been wat in het akkoord is afgesproken over de sociale woningbouw. De toegezegdebetere balans tussen betaalbare en duurdere woningbouw is nog niet op orde. We zien graag dat het college hier beter resultaat op laat zien. In nieuwe ontwikkelplannen willen we dat er vanaf de tekentafel aan voorzieningen wordt gedacht. Huisartsen, wijkgebouwen, winkels, voldoende groen, sportvoorzieningen, het is gewoon mogelijk om te zorgen voor een fijne leefplek.

Toezeggingen op het gebied van participatie zijn er om nagekomen te worden. We gaven eerder al aan dat goede communicatie nauw luistert. Door inwoners wordt een open luisterende houding en inlevingsvermogen gemist. Te vaak ligt de nadruk op het presenteren van de plannen en het verdedigen daarvan. Daar moet echt iets veranderen. We noemen hierbij de feedback van bewoners van bv. de Prunuslaan, de Weeskinderendijk, de Zuidendijk.

Omdat we ook een inclusieve stad willen, dienen we de motie van Denk over de zichtbaarheid van artikel 1 van de grondwet mede in.

Als CDA zien we een gezellige, leefbare binnenstad voor ons, waar het fijn is om te zijn. Het lijkt ons goed om in te zetten op het vasthouden van bezoekers door ze een aantrekkelijke beleving aan te bieden in een gezellige stad waarin op cultureel en historisch vlak en qua horeca en winkelaanbod het nodige te vinden is.

In dat kader willen we expliciet aandacht vragen voor de oudere stadsbezoekers, die een of enkele dagen willen doorbrengen in een gezellige binnenstad. Laten we ondertussen niet de aandacht verliezen voor de andere wijken van onze stad. Dordt is meer dan alleen de binnenstad.

Fijn dat er aandacht is voor het stadsdeel Dordt West. Investeringen in sociale cohesie, wijkvoorzieningen en vrijwilligerswerk hoort deel uit te maken van de programma’s die horen bij Dordt West. 

We maken ons binnen het onderwijs zorgen over de steeds jongere leeftijd waarop jongeren het niet meer zien zitten om naar school te gaan. Deze mensen missen niet alleen scholing, maar ook de nodige socialisering die nodig is om nu en later mee te kunnen doen in de samenleving. 

Als het gaat om het vergroenen van onze stad zijn er positieve zaken zoals

• meer groene schoolpleinen. 

• een bewegend bos

• Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen (2024)

De voortgang op het initiatiefvoorstel Geen dag zonder zon is veel te traag. Er is ons gevraagd om tijd, tijd en nog eens tijd. Dit kan zo niet, initiatieven om te verduurzamen worden onmogelijk gemaakt. We ontvangen graag een reactie van het college hoe dit nu snel geregeld kan worden. 

Enkele zaken die continu aandacht nodig hebben zijn:

• Chemours

• AZC

• Opvang vluchtelingen

• Giftreinen

Voorzitter, met deze begroting kunnen wij als CDA instemmen. We zien dat deze begroting een nette uitwerking is van de door de raad vastgestelde kadernota. Met deze begroting is tevens een ernstige boodschap afgegeven; onze financiën staan onder druk. Als raad zullen we dus samen op zoek moeten naar de beste maar soms moeilijke keuzes. 

We zien graag goed op tijd de lijst tegemoet met mogelijke maatregelen om de begroting sluitend te maken. Vanwege de aangenomen motie  Raad bij ombuigingen en bezuinigingen goed in positie die we als CDA bij het bespreken van de Kadernota hebben ingediend, verwachten we dat nadrukkelijk.

Voorzitter, we leven nu in het Dordt van 2023. Hoe wordt er over 133 jaar (in 2156) in een volgende documentaire over Het verhaal van Dordt over het Dordtse bestuur gedacht? Hoe gingen we om met de nieuwe woningnood? Hoe hadden we oog voor de bestaanszekerheid die onder druk stond? Was er bij dat alles oog, oor en hart voor elkaar?