Uit de Nationale Drugs Monitor en een toelichting van de voorlichtster van het Trimbos Instituut blijkt dat een aanzienlijk deel (38%) van de blowende scholieren tot en met 17 jaar aangeeft de cannabis zelf te hebben gekocht in een coffeeshop. Het CDA Dordrecht vindtdit onaanvaardbaar , omdat de leeftijdsgrens voor toegang tot een coffeeshop 18 jaar is en stelt daarom vragen aan het college.

Het CDA Dordrecht vindt ook andere uitkomsten van de Nationale Drugs Monitor zorgwekkend, zeker waar het gaat om het drugsgebruik van jongeren. Uit de rapportage blijkt dat het percentage softdrugsgebruikers onder Nederlandse scholieren van 15-16 jaar twee keer zo hoog is als onder scholieren uit andere Europese landen en dat bij de hulpinstanties in de verslavingszorg het aantal jonge cliënten van 15 tot en met 19 jaar met een hulpvraag tussen 2001 en 2010 vier keer zo groot geworden. Het CDA Dordrecht vindt dit zeer zorgwekkend, want onderzoek brengt een vroege leeftijd van drugsgebruik in verband met een verhoogd risico op het later ontwikkelen van psychische stoornissen, afhankelijkheid, het gebruik van harddrugs en mogelijk cognitieve stoornissen. Bovendien vertonen scholieren die cannabis gebruiken vertonen vaker agressief en delinquent gedrag en hebben vaker schoolproblemen (spijbelen, schoolmotivatie en/of lage prestatie) dan leeftijdgenoten die niet blowen. Dit verband is sterker naarmate de frequentie van gebruik toeneemt (Monshouwer et al., 2006; Verdurmen et al., 2005b; Ter Bogt et al., 2009).

De fractie van het CDA Dordrecht realiseert zich dat de invloed van het College in Dordrecht niet zo ver reikt dat bovenstaande zaken in Dordrecht opgelost kunnen worden, maar heeft toch behoefte om kort te schetsen waarom het zo belangrijk is dat onze jongeren stevig ontmoedigd worden om drugs te gebruiken. Drugs die voor een belangrijk deel wordt verkregen in de coffeeshops.

Omdat één van de uitgangspunten van het Dordtse coffeeshopbeleid is dat jongeren worden beschermd tegen de schadelijke effecten van drugsgebruik, brengt mij dat namens de CDA-fractie tot de volgende vragen:

 1. Is het College het met mijn fractie eens dat de verkoop van softdrugs aan jongeren zeer schadelijk is voor de jongeren en dat het tegengaan hiervan hoge prioriteit heeft?
 2. Heeft het College schattingen van het aantal jongeren onder de achttien jaar dat in Dordrecht drugs koopt in Dordtse coffeeshops? Zo ja, hoeveel jongeren zijn dat. Zo nee, heeft het College aanleiding om te veronderstellen dat het aantal lager/hoger ligt dan de landelijke cijfers?
 3. Hoe vaak is er de afgelopen drie jaar sprake geweest van verkoop van softdrugs (direct of indirect) aan jongeren en zo ja, op welke wijze is daar tegenop getreden? Zo nee, komt dat dan volgens u doordat het in Dordrecht niet voorkomt of doordat de controle onvoldoende is? Graag hierop een toelichting.
 4. Op welke wijze controleert de politie of coffeeshops daadwerkelijk niet aan jongeren verkopen en  de toegang weigeren?
 5. Welke consequenties heeft het voor de coffeeshops indien vastgesteld wordt dat zij aan jongeren verkopen en/of jongeren toelaten?
 6. Op welke wijze en via welke methodes ziet het college mogelijkheden om controles uit te breiden dan wel te intensiveren? Zou de inzet van ‘lok-minderjarigen’ (speciaal geïnstrueerde jongeren die undercover testen of coffeeshops illegaal drugs aan hen verschaft) effectief zijn? Welke voor- en nadelen kleven aan de inzet van ‘lok-minderjarigen’?
 7. Op welke wijze controleert het College uitbaters van coffeeshops, dat zij hun klanten erop moeten wijzen dat deze de wiet niet mogen doorverkopen of geven aan jongeren en dat het strafbaar is?
 8. Steeds meer jongeren zoeken hulp tegen hun (soft)drugsverslaving. Hoeveel Dordtse jongeren hebben over 2011 en 2012 de weg gevonden naar hulpinstanties? Op welke wijze is de gemeente met hulpinstanties, scholen en ouders in gesprek over de sterke toename van het aantal jongeren dat hulp vraagt?
 9. Hoe vaak speelt bij schoolverzuim, schooluitval en het niet behalen van een startkwalificatie het gebruik van (soft)drugs een rol?
 10. Hoe vaak en op welke wijze wordt voorlichting gegeven aan jongeren tussen de 12 en de 18 jaar en hun ouders over de schadelijke werking van drugs?
 11. Op het moment dat een jongere betrapt wordt als hij drugs probeert te kopen, worden dan de ouders van de jongere hierover benaderd? Zo ja, op welk wijze? Zo nee, waarom niet?

 

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=JMAah89uMME&w=560&h=315]