Woensdag 6 maart 2013 bezochten Sahin Seme en Frans Riet de thema-avond “Jeugd”. De avond werd kundig geleid door ons oud-raadslid Kim Bruggeman.
Het onderwerp, waarbij het accent lag op zorgproblematiek, was in drie onderdelen verdeeld:
a. Signalering op school
b. Signalering in de buurt
c. Zware overlast.
Na een inleiding over deze drie punten, gingen de aanwezigen in groepen uiteen. De groepen waren samengesteld uit de 17 aanwezige raads- en commissieleden, aangevuld door veel deskundigen uit de praktijk zoals politie, interne begeleiders van de scholen, coördinatoren van de samenwerkingsverbanden, buurtwerkers, wijkcoördinatoren, enz.
Voor wat betreft het onderwijs geldt dat met de komst van passend onderwijs, het accent gaat liggen op preventie van problemen. Leerkrachten en begeleidingsteams moeten worden toegerust om tijdig te signaleren. Daarbij moesten we wel constateren dat met name het signaleringssysteem “Zorg voor Jeugd” niet goed werkt. Er wordt wel gesignaleerd, maar niet altijd vindt er opvolging plaats, zeg maar een aanpak van het probleem. Werk aan de winkel.
Ten aanzien van het punt over de signalering in de buurt, werd heel duidelijk aangegeven dat er meerdere “antennes” zijn in de wijk: de bewoners zelf, de jongerenwerkers, de opbouwwerkers en de politie en toezicht.
In Dordt hebben we te maken zes groepen van 10 tot 20 overlastgevende jongeren. De groepen zijn goed in kaart gebracht. Soms is er een individuele aanpak, maar veelal is er sprake van een groepsaanpak. Als schooldirecteur had ik goede ervaringen met het goede werk van de jongerenwerkers van de Twern in gebieden zoals De Staart en Vogelbuurt.
Het derde onderdeel van het programma ging over de zware overlast, vaak gepaard gaand met crimineel gedrag. Het accent ligt hier vooral op handhaving. De eerste cijfers uit de monitoring wijzen uit dat er sprake is van een daling van de overlast. Denk daarbij aan de Colijnstraat en de Schilderbuurt.
Naast handhaving wordt er ook ingezet op een sociaal aanbod. Jongeren worden ondersteund bij het vinden van werk, scholing of schuldsanering. Soms wordt aangestuurd op hulpverlening, b.v. als er sprake is van verslaving. Hierbij geldt het uitgangspunt dat de hulp wel vrijwillig is, maar niet vrijblijvend.
Belangrijke conclusie van de avond was dat goede communicatie bij jeugdproblematiek van groot belang is. Ouders, jeugd, school, wijkwerkers en hulpverleners moeten transparant met elkaar aan de slag. Op dat gebied is veel te winnen. Voorkomen moet worden dat de ene hulpverlener in een gezin, niet weet wat de andere hulpverlener in datzelfde gezin een dag eerder met een ander kind in dat gezin heeft afgesproken.
Als CDA hebben wij ‘ouderparticipatie’ als speerpunt en daarom zijn we blij dat in de verschillende blokken met name de rol van de ouders werd belicht. Het is van wezenlijk belang om de jongere met zijn problematiek te bekijken vanuit de gezinssituatie. Ouders hebben hierin samen met de jongere een taak die ze niet naast zich neer mogen leggen.
Het CDA is ook blij met de reeds bereikte resultaten rond de task-force overlast. Complimenten aan het huidige en het vorige college. Nu dus doorpakken en niet achteroverleunen.

Frans Riet