Woensdagavond 3 april 2013 sprak de raad in een adviescommissie over het thema veiligheid. Naast burgemeester Brok en wethouder Reynvaan, was ook de politie als deskundige aanwezig om een toelichting te geven bij de laatste ontwikkelingen en de laatste cijfers.

De heer Snoep van de politie gaf eerst een toelichting bij de reorganisatie van de politie. Het aantal eenheden in Nederland is van 26 naar 10 teruggebracht. Dordt valt onder eenheid Rotterdam. Binnen een eenheid zijn er weer districten. Dordt valt onder Zuid-Holland Zuid, een groot district met maar liefst 17 gemeenten. De hele operatie moet in 2015 zijn afgerond. De raad was benieuwd of dat deze reorganisatie gezien moet worden als een bezuiniging. Maar zowel de heer Snoep als burgemeester Brok zeiden dat de reorganisatie voor ons district uiteindelijk er voor gezorgd heeft dat er zelfs meer blauw op straat is. Dat komt o.a. omdat een aantal taken naar het Rotterdamse district zijn overgebracht. Daarnaast is de kwaliteit van het werk sterk verbeterd, vanwege de integrale aanpak van de diverse problemen waar de politie voor staat.

Dat bleek ook uit de cijfers. De overlast is in Dordt op veel terreinen afgenomen. Het veiligheidsgevoel van de Dordtenaren is gestegen. Wel zijn er zorgen. Zo is de straatroof sterk toegenomen en dat geldt ook voor de zedenmisdrijven. Dordt kent drie plaatsen met een behoorlijke overlast: Vogelplein, Pearl Buck-erf en het winkelcentrum Sterrenburg. Deze drie plekken hebben de grootste aandacht van de burgemeester, als politiechef en van de politie zelf.

Op mijn vraag of er de laatste jaren een bepaalde trend was te onderkennen in de cijfers gaf de heer Snoep aan dat er meer jeugdigen zijn die crimineel gedrag vertonen. Ook is het aantal mensen uit de Oost Europese landen dat opgepakt wordt vanwege crimineel gedrag sterk toegenomen. Gedacht zou kunnen worden dat de economische crisis een rol speelt, omdat straatroof in 2012 sterk was toegenomen. Maar de cijfers in de eerste drie maanden van 2013 weerspreken dat.

Het tweede en het derde deel richtte zich vooral op de voorgestelde uitbreiding van het cameratoezicht en de uitbreiding van het gebied waarbinnen preventief gefouilleerd mag worden. De burgemeester verdedigde in een helder pleidooi voor de noodzaak van deze maatregelen. Hij reageerde daarmee met name op een discussie in de raad over dit onderwerp, waarbij met name de aantasting van de privacy als tegenargument werd gebruikt. Daarbij werd ook aangegeven dat er sprake zou zijn van een schijnveiligheid. Men ging echter voorbij dat juist de burger camera’s zien als een middel om het veiligheidsgevoel te verhogen. Hierbij gaf de burgemeester aan al die jaren slechts één klacht te hebben gekregen over dit onderwerp. Maar met name Groen Links en de Partij van de Arbeid zeiden juist andere geluiden te hebben gehoord. De burgemeester en de heer Snoep gaven een toelichting op de procedure die zou kunnen leiden tot meer cameratoezicht of preventief fouilleren. Voor het CDA heb ik aangegeven dat we ons geheel kunnen vinden in de lijn van het college. Niemand kon uitleggen wat nu precies bedoeld wordt met “aantasting van de privacy”. Er is een strenge procedure opgesteld om tot uitbreiding over te kunnen gaan, waarbij zelfs de officier van justitie een beslissende stem heeft. Inzet van camera’s is alleen maar mogelijk met een sterke op cijfers gebaseerde onderbouwing. Als CDA zijn we dan ook blij met deze zorgvuldige aanpak die afgelopen jaren heeft aangetoond dat niet alleen het veiligheidsgevoel van de burger is toegenomen, maar vooral ook omdat wel degelijk veel criminaliteit is voorkomen en bestreden.