ZaldxabJaPAfgelopen dinsdag spraken wij in de commissie ´Sociaal´ over de opvang van daklozen het project ‘Housing First’. Het lijkt misschien ver van ons bed, maar door tegenslag kan het leven zodanig bergafwaarts gaan dat ook mensen zoals u en ik in zware problemen komen. Tijdens de commissievergadering vroeg voor de inspreker aandacht voor de bed-, bad- en broodregeling voor ieder mens die dat nodig heeft zodat mensonterende toestanden worden voorkomen.
De gemeenteraad heeft eind december 2014 aandacht gevraagd voor de nachtopvang in onze stad. Als gevolg daarvan heeft het college samen met het Leger des Heils de capaciteit van de opvang uitgebreid van 28 naar 33 plaatsen. Binnen de opvang van het Leger des Heils wordt vanaf januari tot 1 maart de winterregeling gehanteerd. Deze regeling waarborgt dat er bij vrieskou in principe geen mensen voor nachtopvang geweigerd worden. Door de uitbreiding is het aantal nachten dat iemand geweigerd moet worden vanwege onvoldoende capaciteit met 81% teruggedrongen.

Wij zien een taak en verantwoordelijkheid voor ieder mens. Daarom is het goed dat er maximaal geïnvesteerd wordt in preventie en doorstroming. Voorbeelden hiervan zijn de voorziening Domus waarin voormalig daklozen met een verslavingsprobleem kunnen wonen en het project Housing First. In dit project krijgen daklozen die door ernstige gedragsproblemen niet met anderen kunnen samenwonen een eigen woning toegewezen. Daarnaast wordt er met de bewoner direct gewerkt aan het opbouwen van een nieuw sociaal netwerk, met aandacht voor herstel van oude relaties. De ervaring leert inmiddels dat voor deze mensen de kwaliteit van leven aanzienlijk verbetert en dat de overlast beperkt blijft. Daarnaast zijn er minder kosten mee gemoeid dan met opvang in een woonvoorziening. Het Leger de Heils ervaart de schaarste in sociale huurwoningen in de regio als knelpunt. Het CDA Dordrecht gelooft in talenten van mensen en pleit voor de ontplooiing hiervan binnen een menswaardig bestaan.

Wij zijn erg blij met de inzet van het Platform dak- en thuislozen. Hun inzet draagt eraan bij dat wij als leden van de gemeenteraad op een positieve manier betrokken blijven bij het wel en wee van deze kwetsbare doelgroep.