ZaldxabJaPElk jaar staat de gemeenteraad rond juni stil bij de ‘kadernota’. Wat is de stand van zaken van gemaakte afspraken, heeft de gemeente de prioriteiten op orde, in hoeverre komt het beleid van de gemeente overeen met de uitgangspunten van het CDA? Samen met de begrotingsbehandeling in november is de kadernota het belangrijkste politieke moment in een kalenderjaar.

Woordvoering kadernota:

Voorzitter,

In september dit jaar start de cursus “Gemeenteraad, is dat wat voor mij?” voor inwoners uit Dordrecht om kennis te maken met het raadswerk. Een goede zaak en de reden om raadslid te worden zal voor iedereen anders zijn. Toch begint alles met een goed idee. Beïnvloed door de mening van burgers en andere informatie ontwikkelen wij een mening en in de politiek leidt dit tot een visie en standpunten, een manier waarop wij onze dromen voor de stad ontwikkeld zouden willen zien.

Een aantal jaar geleden werd voorgesteld dat de Dordtse horeca lessen in gastvrijheid moest krijgen, wat overigens niet is doorgegaan en de horeca maakt inmiddels een enorme groei door. Maar het idee erachter was dat je nog zo lekker eten en drinken kunt serveren, als de service onvriendelijk is of als de omgeving er niet uitziet, komt de klant een volgende keer niet terug. Een levendige binnenstad was het doel en inmiddels zijn wij gestegen naar plaats 14 in de Atlas van de gemeenten. Een teken dat dat al goed is gelukt, al moeten wij met elkaar wat vaker naar de bioscoop en moeten wij ervoor zorgen dat de stad ook nog gezellig is nadat de film is afgelopen.

Doelen stellen werkt dus en ter bevordering van de economie en werkgelegenheid dromen wij ook van een gastvrij Dordrecht. Op dit onderwerp zou ik echter zomaar het vurige pleidooi van het CDA van vorig jaar kunnen herhalen. Uit onderzoek van bureau Panteia blijkt dat in 2015 het aantal banen weer met 1000 stuks = 1,8% is gedaald. De detailhandel is in een aantal wijken flink teruggelopen. Deal! heeft in de regio niet de gestelde doelen gehaald, maar dat ontslaat onze gemeente niet van haar eigen verantwoordelijkheid. Inzet op het behoud van banen blijkt onvoldoende en ondanks dat wij het over eens zijn dat het doel is dat er banen bij moeten komen, lukt dit tot nu toe niet. Om te voorkomen dat wij volgend jaar weer eenzelfde woordvoering moeten houden is onze vraag aan de wethouder dan ook: Wanneer kunnen wij in aanvulling op de inspanningen van de regio, een Dordts plan verwachten om de gastvrijheid voor nieuwe en bestaande ondernemers te vergroten? Wij verwachten dit immers ook van onze horecaondernemers? Na het debacle met Rulewave zijn wij verheugd in het AD gelezen te hebben dat op Dordtse Kil III gisteren is gestart met heien voor een nieuw distributiecentrum van 32.000 m2. Laten wij daadwerkelijk de gastvrije rode loper uitleggen voor ondernemers en andere initiatiefnemers in de stad en hen proactief terzijde staan op het gebied van vestiging en het terugdringen van bureaucratie.

Mensen willen de kans hebben om mee te kunnen doen aan onze samenleving. Dat geeft moed en vitaliteit. Nu 20 tot 25% van de Dordtenaren van een uitkering leven doen we toch iets niet goed. Zodra je het gevoel krijgt dat je niet meer meetelt glijd je af en dat is niet gebonden aan leeftijd. Er is een stedelijk netwerk zorg & overlast gevormd door samenvoeging van drie lokale zorgnetwerken. Hierin zouden sociale teams, Veilig Thuis, GGZ, verslavingszorg, woningcorporaties en politie samenwerken. Het college stelt vervolgens dat de overlast op straat aanzienlijk is afgenomen, maar uit de jaarstukken blijkt een toename van zorgmijders en woningvervuiling. Het aantal bewoners dat veel sociale overlast ervaart is gestegen van 13,8 naar 14,5%. De quick scan van Van Hemmen toont een toename van verwarde mensen op straat van 47,9% in Dordrecht in 2014. De mogelijke oorzaken die in het rapport van Van Hemmen worden aangegeven zijn nog steeds aanwezig. Kan het zo zijn dat het samenvoegen van de drie lokale zorgnetwerken negatieve gevolgen heeft opgeleverd? En dat terwijl wij in de kadernota lezen dat leefbaarheid en veiligheid een speerpunt is? Hoe moeten wij dat rijmen?

In het kader van vitale wijken moet de gemeente de lokale initiatieven ondersteunen. We zijn blij dat Stichting Wijk voor Wijk via de aanbestedingsronde in het kader van het participatiebestek €42.000 heeft gekregen voor haar werk in de wijk Crabbehof. Toch hebben wij vorige week nog aandacht gevraagd voor het wegvallen van de kleine subsidie voor Wijk voor Wijk naast het fors teruglopen van de vergoedingen uit het PGB voor de begeleiding van mensen. Deze stichting is een voorbeeld hoe verloedering van wijken fysiek, maar ook sociaal kan worden tegengegaan en aangepakt door aanwezigheid en gerichte aandacht. Initiatieven als deze kunnen ook worden benut en uitgebreid worden om mensen een nuttige bezigheid te geven. We hebben het dan niet over een basisinkomen, maar over basiswerk!

De bestrijding van eenzaamheid moet hoog op de agenda. Eenzaamheid blijkt eenzelfde bedreiging voor de volksgezondheid op te leveren als roken! Vanuit het landelijke initiatief “Coalitie Erbij” is er in Dordrecht tot 1 oktober 2016 een betaalde professional 2 uur per week bezig met het zoeken van lokale samenwerking op dit gebied. 2 uur is een druppel op een gloeiende plaat en valt dus per oktober ook nog weg. Op 16 juni heeft wethouder Lambrechts tijdens het symposium over eenzaamheid een manifest getekend. Wat zijn haar concrete plannen voor het tegengaan van eenzaamheid? Wij denken aan vrijwillige eenzaamheidscoaches die mensen stapsgewijs helpen hun situatie te verbeteren.

Het CDA is blij met initiatieven vanuit de samenleving zoals die van Sterrenburg voor Sterrenburgers, ter voorkoming van eenzaamheid. Wij dromen van gastvrijheid in iedere wijk op maat voor onze eigen inwoners, zodat zij de mogelijkheid hebben om aansluiting te vinden bij anderen.

Ook herinneren wij het college aan de uitspraak in het politiek akkoord om een regeling te treffen om mantelzorgers tegemoet te komen in de parkeerkosten. In Rotterdam en andere steden kunnen mensen met een CIZ-indicatie of Wmo-beschikking een mantelzorgparkeervergunning aanvragen als zij in een gebied wonen waarvoor betaald parkeren geldt. Hun mantelzorger kan dan gratis in de buurt parkeren. We zijn nu 2,5 jaar op weg. Wanneer kunnen wij een concreet voorstel op dit gebied verwachten?

Voorzitter, het is onmogelijk om in 7 minuten alles aan bod te laten komen wat voor ons belangrijk is. Wij hebben 6 moties voorbereid waarvan wij er een aantal met andere partijen indienen en zullen die in de commissies verder toelichten.

Eervol Verdienen (B&M)

Regio Omroep (Sociaal)

Bestuursleden gezocht (Sociaal)

Help VV Dubbeldam aan Nieuwbouw (Sociaal)

Compact, duurzaam en modulair wonen en leven (Fysiek)

Slimmer, sneller en duurzamer Doordrecht (Fysiek)

Categorieën: Geen categorie